axit amino axetic tác dụng được với dung dịch

Câu hỏi:

06/04/2023 1,591

Bạn đang xem: axit amino axetic tác dụng được với dung dịch

A. NaCl.                    

B. NaNO3.                 

C. NaOH.                  

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Axit amino axetic ứng dụng được với hỗn hợp NaOH:

H2NCH2COOH + NaOH —> H2NCH2COONa + H2O

Chọn C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 17,8 gam amino axit X (phân tử có một group -NH2 và một group -COOH) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được hỗn hợp chứa chấp 22,2 gam muối hạt. Số công thức cấu trúc của X là

A. 3.                          

B. 2.                          

C. 5.                         

D. 4.

Câu 2:

Cho những hóa học sau: metyl fomat, axit axetic, ancol etylic, etyl amin. Chất có tính tan nội địa nhỏ nhất là

A. etyl amin.            

B. axit axetic.           

C. ancol etylic.          

D. metyl fomat.

Câu 3:

Từ 32,4 tấn xenlulozơ người tao phát triển được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản xạ tính theo đuổi xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 59,40.                   

B. 53,46.                   

C. 64,80.                   

Xem thêm: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

D. 33,56.

Câu 4:

Biết thích hợp hóa học X sở hữu công thức phân tử là C11H10O4 và những phản xạ tiếp sau đây xẩy ra theo như đúng tỉ trọng mol:

X + 3NaOH (t°) → X1 + X2 + X3 + H2O

X2 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O (t°) → X4 + 2Ag + 2NH4NO3

X4 + NaOH (t°) → X1 + NH3 + H2O

Trong số những tuyên bố sau, sở hữu bao nhiêu tuyên bố đúng?

(a) X sở hữu 3 đồng phân và sở hữu kỹ năng phản xạ với hỗn hợp brom.

(b) X3 ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric theo đuổi tỉ trọng mol ứng là 1:2.

(c) X1, X2 sở hữu nằm trong số vẹn toàn tử cacbon.

(d) Đốt cháy trọn vẹn X3, nhận được lượng CO2 to hơn gấp đôi lượng Na2CO3.

(e) Số link π vô phân tử X3 là 5.

A. 2.                          

B. 4.                         

C. 1.                         

D. 3.

Câu 5:

Dẫn V lít láo thích hợp khí bao gồm CO và H2 trải qua lượng dư láo thích hợp Fe2O3, CuO nung rét. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hóa học rắn hạn chế 6,4 gam đối với lúc đầu. Giá trị của V (đktc) là

A. 4,48.                    

B. 3,36.                     

C. 2,24.                     

D. 8,96.

Câu 6:

Khối lượng của 896 ml (ở đktc) khí CH3NH2

A. 1,24 gam.             

B. 1,86 gam.              

C. 0,62 gam.             

Xem thêm: diện tích hình vuông lớp 3

D. 2,48 gam.