công thức tìm x lớp 6

Bài tập luyện tìm hiểu X lớp 6 đem đáp án

Toán tìm hiểu X lớp 6 là dạng bài xích tập luyện khá thông dụng vô lịch trình Toán trung học cơ sở. Để canh ty những em học viên lớp 6 thích nghi với những dạng toán tìm hiểu X, VnDoc gửi cho tới chúng ta tư liệu Tổng phù hợp một trong những dạng Toán tìm hiểu X lớp 6 nhằm những em biết cách thức thực hiện bài xích na ná nâng lên khả năng giải Toán 6. Sau trên đây chào chúng ta xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: công thức tìm x lớp 6

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn vui vẻ lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận chuyển về.

------------------

Phương pháp chung:

Đây là phần bài xích tập luyện về những dạng toán tìm hiểu X lớp 6 được chia thành nhì phần chính: bài xích tập luyện áp dụng và chỉ dẫn giải cụ thể. Phần bài xích tập luyện được chia thành 7 dạng cơ bao gồm:

 • Tìm x phụ thuộc vào đặc thù những phép tắc toán, bịa nhân tử chung
 • Tìm x vô vệt độ quý hiếm tuyệt đối
 • Vận dụng những quy tắc: quy tắc gửi vế, quy tắc vệt ngoặc, nhân đập ngoặc
 • Tìm x phụ thuộc vào đặc thù 2 phân số vì thế nhau
 • Tìm x vẹn toàn nhằm những biểu thức sau có mức giá trị nguyên
 • Tìm x phụ thuộc vào mối quan hệ phân tách hết
 • Tìm x phụ thuộc vào mối quan hệ ước, bội

Dạng 1: Tìm x phụ thuộc vào đặc thù những phép tắc toán, bịa nhân tử chung

Bài 1: Tìm x biết

a, (x – 10).11 = 22b, 2x + 15 = -27
c, -765 – (305 + x) = 100d, 2x : 4 = 16
e, 25< 5x< 3125f, (17x – 25): 8 + 65 = 9²
g, 5.(12 – x ) – đôi mươi = 30h, (50 – 6x).18 = 2³.3².5
i, 128 – 3( x + 4 ) = 23k, [(4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35
l, ( 3x – 24 ) .7³ = 2.74m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)

n, ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

Bài 2: Tìm x biết

a, x + \frac{{ - 7}}{{15}} = - 1\frac{1}{{20}}b, \left( {3\frac{1}{2} - {\rm{x}}} \right).1\frac{1}{4} = - 1\frac{1}{{20}}
c, \frac{1}{2}.{\rm{x + }}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{5}}}.\left( {{\rm{x}} - 2} \right) = 3d, \frac{{11}}{{12}}.{\rm{x + }}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{4}}} = - \frac{1}{6}
e, 3 - \left( {\frac{1}{6} - {\rm{x}}} \right).\frac{2}{3} = \frac{2}{3}f, 8x – 4x = 1208
g, 0,3x + 0,6x = 9h, \frac{1}{2}{\rm{x + }}\frac{2}{5}{\rm{x}} = \frac{{ - 18}}{{25}}
i, \frac{2}{3}{\rm{x + }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}} = \frac{3}{{10}} - \frac{1}{5}k, \frac{2}{3} + \frac{1}{3}{\rm{ : x }} = \frac{{ - 1}}{2}
l, 2^x + 4.2^x = 5m, ( x + 2 ) ^5= 2^{10}
n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 )3 = 0
p, (x – 4). (x – 3 ) = 0q, 12x + 13x = 2000
r, 6x + 4x = 2010s, x.(x+y) = 2
t, 5x – 3x – x = 20u, 200 – (2x + 6) = 43
v, 135 – 5(x + 4) = 35

Dạng 2: Tìm x vô vệt độ quý hiếm tuyệt đối

a, |x| = 5b, |x| < 2
c, |x| = -1d, |x| =|-5|
e, |x +3| = 0f, |x- 1| = 4
g, |x – 5| = 10h, |x + 1| = -2
j, |x+4| = 5 – (-1)k, |x – 1| = -10 – 3
l, |x+2| = 12 + (-3) +|-4|m, |x + 2| - 12 = -1
n, 135 - |9 - x| = 35o, |2x + 3| = 5
p, |x – 3 | = 7 – ( -2)q, \left| {x - \frac{2}{3}} \right| = - \left| {\frac{{ - 1}}{5}} \right| + \frac{3}{4}
r, \left| {x - 1} \right| = \frac{7}{2} + \frac{{ - 4}}{{ - 3}}s, \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \le x \le \frac{{15}}{4} + \frac{{18}}{8}

Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc gửi vế, quy tắc vệt ngoặc, nhân đập ngoặc

a, 3x – 10 = 2x + 13b, x + 12 = -5 – x
c, x + 5 = 10 –xd, 6x + 23 = 2x – 12
e, 12 – x = x + 1f, 14 + 4x = 3x + 20
g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4h, 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20
i, 3(x – 2) + 2x = 10j, (x + 2).(3 – x) = 0
k, 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24l, (-37) – |7 – x| = – 127
m, (x + 5).(x.2 – 4) = 0n*, 3x + 4y –xy = 15

o, (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)

p, x -{57 – [42 + (-23 – x)]} = 13 –{47 + [25 – (32 -x)]}

Dạng 4: Tìm x phụ thuộc vào đặc thù 2 phân số vì thế nhau

Dạng 5: Tìm x vẹn toàn nhằm những biểu thức sau có mức giá trị nguyên

a. A=\frac{3}{x-1}

b. B=\frac{x+2}{x+1}

c. C=\frac{5}{2 x+7}

d. D=\frac{11 x-8}{x+2}

Dạng 6: Tìm x phụ thuộc vào mối quan hệ phân tách hết

a, Tìm số x sao mang đến A = 12 + 45 + x phân tách không còn mang đến 3

b, Tìm x sao mang đến B = 10 + 100 + 2010 + x ko phân tách không còn mang đến 2

c, Tìm x sao mang đến C = 21 + 3x2 phân tách không còn mang đến 3

d, Tìm số ngẫu nhiên x hiểu được 30 phân tách x dư 6 và 45 phân tách x dư 9

Dạng 7: Tìm x phụ thuộc vào mối quan hệ ước, bội

a) Tìm số ngẫu nhiên x sao mang đến x – một là ước của 12.

b) Tìm số ngẫu nhiên x sao mang đến 2x + một là ước của 28.

c) Tìm số ngẫu nhiên x sao mang đến x + 15 là bội của x + 3

d) Tìm những số vẹn toàn x, giống ý mang đến (x+1).(y – 2) = 3

e) Tìm những số vẹn toàn x sao mang đến ( x +2).(y-1) = 2

f) Tìm số thành phần x vừa phải là ước của 275 vừa phải là ước của 180

g) Tìm nhì số ngẫu nhiên x, hắn biết x + hắn = 12 và ƯCLN (x;y) = 5

h) Tìm nhì số ngẫu nhiên x, hắn biết x + hắn = 32 và ƯCLN (x;y) = 8

i) Tìm số ngẫu nhiên x biết  x ⋮ 10, x ⋮ 12, x ⋮ 15, 100 < x < 150

j) Tìm số x nhỏ nhất không giống 0 biết x phân tách không còn mang đến 24 và 30

k) 40 ⋮ x , 56 ⋮ x và x > 6

8. Hướng dẫn giải từng dạng Tìm x

Dạng 1: 

Bài 1:

a, (x – 10).11 = 22

x – 10 = 22 : 11

x – 10 = 2

x = 2 + 10

x = 12

b, 2x + 15 = -27

2x = -27 – 15

2x = - 42

x = (-42) : 2

x = - 21

c, -765 – (305 + x) = 100

- (305 + x) = 100 + 765

- (305 + x) = 865

305 + x = -865

x = -865 – 305 = - 1170

d, 2x : 4 = 16

2x = 16 x 4

2x = 64

2x = 26

=> x = 6

e, 25< 5x< 3125

52 < 5x < 55

=> 2 < x < 5

=> x = 3 hoặc x = 4

f, (17x – 25): 8 + 65 = 92

(17x - 25): 8 + 65 = 81

(17x - 25): 8 = 81 – 65

(17x - 25): 8 = 16

17x – 25 = 16.8

17x – 25 = 128

17x = 128 + 25

17x = 153

x = 153 : 17 = 9

g, 5.(12 – x ) – đôi mươi = 30

5.(12 - x) = 30 + 20

5.(12 - x) = 50

12 – x = 50 : 5

12 – x = 10

x = 12 – 10

x = 2

h, (50 – 6x).18 = 23.32.5

(50 – 6x).18 = 8.9.5

(50 – 6x).18 = 360

50 – 6x = 360 : 18

50 – 6x = 20

6x = 50 – 20

6x = 30

x = 30 : 6 = 5

i, 128 – 3(x + 4) = 23

3.(x + 4) = 128 – 23

3.(x + 4) = 105

x + 4 = 105 : 3

x + 4 = 35

x = 35 – 4

x = 31

k, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35

(4x + 28).3 + 55 = 35.5

(4x + 28).3 + 55 = 175

(4x + 28).3 = 175 – 55

(4x + 28).3 = 120

4x + 28 = 120 : 3

4x + 28 = 40

4x = 40 – 28

4x = 12

x = 12 : 4 = 3

l, (3x – 24) .73 = 2.74

3x – 24 = 2.74 : 73

3x – 24 = 2.(74 : 73)

3x – 24 = 2.7

3x – 16 = 14

3x = 14 + 16

3x = 30

x = 30 : 3

x = 10

m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)

43 + (–12) = 317 – x - 317

43 – 12 = 317 – 317 – x

31 = - x

- x = 31

x = - 31

n, (x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

x + 1 + x + 2 + x + 3 + … + x + 100 = 7450

(x + x + x + … + x) + (1 + 2 + 3 + … + 100) = 7450

100.x + (100 + 1).100 : 2 = 7450

100.x + 5050 = 7450

100.x = 7450 – 5050

100.x = 2400

x = 2400 : 100

x = 24

Bài 2: Tìm x biết

a, x+\frac{-7}{15}=-1 \frac{1}{20}

\begin{aligned}
&x+\frac{-7}{15}=\frac{-21}{20} \\
&x=\frac{-21}{20}-\frac{-7}{15} \\
&x=\frac{-63}{60}-\frac{-28}{60} \\
&x=\frac{-63+28}{60} \\
&x=\frac{-35}{60}=\frac{-7}{12}
\end{aligned}

b, \left(3 \frac{1}{2}-x\right) \cdot 1 \frac{1}{4}=-1 \frac{1}{20}

\begin{aligned}
&\left(\frac{7}{2}-x\right) \cdot \frac{5}{4}=-\frac{21}{20} \\
&\frac{7}{x}-x=\frac{21}{20}: \frac{5}{4} \\
&\frac{7}{2}-x=\frac{21}{20} \cdot \frac{4}{5} \\
&\frac{7}{2}-x=\frac{21}{25} \\
&x=\frac{7}{2}-\frac{21}{25} \\
&x=\frac{133}{50}
\end{aligned}

c,\frac{1}{2} \cdot x+\frac{3}{5} \cdot(x-2)=3

\begin{aligned}
&\frac{1}{2} \cdot x+\frac{3}{5} \cdot x-\frac{3}{5} \cdot 2=3 \\
&\frac{1}{2} \cdot x+\frac{3}{5} \cdot x=3+\frac{6}{5} \\
&x \cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{5}\right)=\frac{21}{5} \\
&x \cdot \frac{11}{10}=\frac{21}{5} \\
&x=\frac{21}{5}: \frac{11}{10} \\
&x=\frac{21}{5} \cdot \frac{10}{11}=\frac{42}{11}
\end{aligned}

d, \frac{11}{12} \mathrm{x}+\frac{3}{4}=-\frac{1}{6}

\begin{aligned}
&\frac{11}{12} x=-\frac{1}{6}-\frac{3}{4} \\
&\frac{11}{12} x=\frac{-11}{12} \\
&x=-1
\end{aligned}

e, 3-\left(\frac{1}{6}-x\right) \cdot \frac{2}{3}=\frac{2}{3}

\begin{aligned}
&\left(\frac{1}{6}-x\right) \cdot \frac{2}{3}=3-\frac{2}{3}=\frac{7}{3} \\
&\frac{1}{6}-x=\frac{7}{3}: \frac{2}{3}=\frac{7}{2} \\
&x=\frac{1}{6}-\frac{7}{2}=\frac{-5}{6}
\end{aligned}

f, 8x – 4x = 1208

4x = 1208

x = 1208 : 4

x = 302

g,

x. (0,3 + 0,6) = 9

x. 0,9 = 9

x = 9: 0,9

x = 10

h, \frac{1}{2} x+\frac{2}{5} x=\frac{-18}{25}

\begin{aligned}
&x \cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\right)=\frac{-18}{25} \\
&x \cdot \frac{9}{10}=\frac{-18}{25} \\
&x=\frac{-18}{25}: \frac{9}{10} \\
&x=\frac{-18}{25} \cdot \frac{10}{9}=-\frac{4}{5}
\end{aligned}

i, \frac{2}{3} x+\frac{1}{2}=\frac{3}{10}-\frac{1}{5}

\begin{aligned}
&\frac{2}{3} x+\frac{1}{2}=\frac{1}{10} \\
&\frac{2}{3} x=\frac{1}{10}-\frac{1}{2} \\
&\frac{2}{3} x=\frac{-2}{5} \\
&x=\frac{-2}{5}: \frac{2}{3}=-\frac{3}{5}
\end{aligned}

k, \frac{2}{3}+\frac{1}{3}: x=\frac{-1}{2}

\begin{aligned}
&\frac{1}{3}: \mathrm{x}=\frac{-1}{2}-\frac{2}{3} \\
&\frac{1}{3}: x=\frac{-7}{6} \\
&x=\frac{1}{3}:\left(\frac{-7}{6}\right) \\
&x=\frac{1}{3} \cdot\left(\frac{-6}{7}\right)=\frac{-2}{7}
\end{aligned}

l, 2x + 4.2x = 5

2x.(1 + 4) = 5

2x.5 = 5

2x = 5 : 5

2x = 1

2x = 20

=> x = 1

m, ( x + 2 ) 5 = 210

(x + 2)5 = (22)5

=>x + 2 = 22

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78

Số số hạng: (x - 1) + 1 = x

=> (x +1).x : 2 = 78

x.(x+1) = 78.2

x.(x+1) = 156

x.(x+1) = 12.13

=> x = 12

o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 ) 3 = 0

=> 3x–4 = 0 hoặc (x – 1)3 = 0

Với 3x – 4 = 0 => x = 4/3

Với (x – 1)3 = 0 => x = 1

p, (x – 4). (x – 3 ) = 0

=> x-4 = 0 hoặc x-3 = 0

Với x – 4 = 0 => x = 4

Xem thêm: susan felt sick because she ate four cream cakes

Với x – 3 = 0 => x = 3

q, 12x + 13x = 2000

x.(12 + 13) = 2000

x.25 = 2000

x = 2000 : 25

x = 80

r, 6x + 4x = 2010

x.(6 + 4) = 2010

x.10 = 2010

x = 2010 : 10

x = 201

s, x.(x+y) = 2

TH1: x.(x + y) = 2.1

=> x = 2 và hắn = -1

TH2: x.(x + y) = 1.2

=> x = 1 và hắn = 1

TH3: x.(x+y) = (-1).(-2)

=> x = -1 và hắn = -1

TH4: x.(x+y) = (-2).(-1)

=> x = -2 và hắn = 3

t, 5x – 3x – x = 20

x.(5 – 3 - 1) = 20

x.1 = 20

x = 20

u, 200 – (2x + 6) = 43

200 – (2x + 6) = 64

2x + 6 = 200 – 64

2x + 6 = 136

2x = 136 – 6

2x = 130

x = 130 : 2

x = 65

v, 135 – 5(x + 4) = 35

5.(x + 4) = 135 – 35

5.(x + 4) = 100

x + 4 = 100 : 5

x + 4 = 20

x = đôi mươi – 4

x = 16

Dạng 2 : Tìm x vô vệt độ quý hiếm tuyệt đối

a, |x| = 5

=> x = 5 hoặc x = - 5

b, |x| < 2

=>

c, |x| = -1

Vì |x| 0 với từng x nên |x| = -1 vô lý

d, |x| =|-5|

=> |x| = 5

=> x = 5 hoặc x = - 5

e, |x +3| = 0

=> x + 3 = 0

x = 0 – 3 = - 3

f, |x- 1| = 4

=> x – 1 = 4 hoặc x – 1 = -4

Với x – 1 = 4 thì x = 5

Với x – 1 = -4 thì x = -3

g, |x – 5| = 10

=> x – 5 = 10 hoặc x– 5 = -10

Với x – 5 =10 thì x = 15

Với x – 5 = -10 thì x = -5

h, |x + 1| = -2

Vì |x + 1| 0 với từng x nên |x + 1| = -2 vô lý

j, |x+4| = 5 – (-1)

|x+4| = 6

=> x +4 = 6 hoặc x+4 = -6

Với x +4 =6 thì x = 2

Với x + 4 = -6 thì x = -10

k, |x – 1| = -10 – 3

|x – 1| = - 13

Vì |x - 1| 0 với từng x nên |x - 1| = -13 vô lý

l, |x+2| = 12 + (-3) +|-4|

|x+2| = 12 – 3 + 4

|x+2| = 13

=> x + 2 = 13 hoặc x+ 2 = -13

Với x + 2 = 13 thì x = 11

Với x + 2 = -13 thì x = -15

m,

=> x + 2 = 11 hoặc x+2 = -11

Với x + 2 = 11 thì x = 9

Với x + 2 = -11 thì x = -13

n,

=> 9 – x = 100 hoặc

9 - x = -100

Với 9 – x = 100 thì x = -91

Với 9 – x = -100 thì x = 109

o,

=> 2x + 3 = 5 hoặc 2x+ 3 = -5

Với 2x + 3 = 5 thì x = 1

Với 2x + 3 = -5 thì x = -4

p, |x – 3 | = 7 – ( -2)

|x – 3 | = 9

=> x – 3 = 9 hoặc x – 3 = - 9

Với x – 3 = -9 thì x = -6

Với x – 3 = 9 thì x = 12

Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc gửi vế, quy tắc vệt ngoặc, nhân đập ngoặc

a, 3x – 10 = 2x + 13

3x – 2x = 13 + 10

x = 23

b, x + 12 = -5 – x

x + x = -5 -12

2x = -17

x = -17/2

c, x + 5 = 10 –x

x + x = 10 – 5

2x = 5

x = 5/2

d, 6x + 23 = 2x – 12

6x – 2x = -12 - 23

4x = -12 – 8

4x = -20

x = -5

e, 12 – x = x + 1

-x – x = 1 – 12

-2x = -11

x = 11/2

f, 14 + 4x = 3x + 20

4x – 3x = đôi mươi – 14

x = 6

g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4

2.x – 2.1 + 3.x – 3.2 = x – 4

2x + 3x – x = -4 + 6 + 2

4x = 4

x = 1

h, 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20

3.4 – 3.x – 2.x + 2.1 = x + 20

-3x – 2x – x = đôi mươi – 2 – 12

-6x = 6

x = -1

i, 3(x – 2) + 2x = 10

3.x – 3.2 + 2x = 10

3x + 2x = 10 + 6

5x = 16

x = 16/5

j, (x + 2).(3 – x) = 0

=> x + 2 = 0 hoặc 3 – x = 0

Với x + 2 = 0 thì x = -2

Với 3 – x = 0 thì x = 3

k, 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24

4.2x + 4.7 – 3.3x + 3.2 = 24

8x – 9x = 24 – 6 – 28

-x = -10

x = 10

l, (-37) – |7 – x| = – 127

TH1: 7 – x 0 thì |7 – x| = 7-x

=> (-37) – (7-x) = -127

x = -127 + 7 + 37

x = -83 (thỏa mãn)

TH2: 7 – x <0 thì |7 – x|= x- 7

=> (-37) – (x - 7) = -127

-x = -127 – 7 + 37

-x = -97

x = 97 (thỏa mãn)

m, (x + 5).(x.2 – 4) = 0

=> x + 5 = 0 hoặc x.2 – 4 = 0

Với x + 5 = 0 thì x = -5

Với x.2 – 4 = 0 thì x = 2

n*, 3x + 4y –xy = 15

x.(3-y) + 4y – 12 = 15 – 12

x.(3-y) – 4.(3-y) = 3

(x- 4).(3-y) = 3

=> x – 4 và 3 – hắn nằm trong tập luyện ước của 3

o, (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)

15 – x + x – 12 = 7 + 5 – x

3 = 12 – x

x = 9

p, x -{57 – [42 + (-23 – x)]} = 13 –{47 + [25 – (32 -x)]}

x-{57 – [42 -23 - x]} = 13 –{47 + [25 – 32 + x]}

x -{57 – 42 + 23 + x} = 13 –{47 + 25 – 32 + x}

x – 57 + 42 – 23 – x = 13 – 47 – 25 + 32 – x

-38 = -27 – x

x = 11

Xem thêm: công thức tìm x lớp 6

Để coi đầy đủ cỗ điều giải và đáp án cụ thể, chào vận chuyển tư liệu về!

-------------------------------

Để xem thêm những tư liệu Toán 6 không giống, chào chúng ta vô thể loại Toán lớp 6 và những đề ganh đua học tập kì 2 lớp 6 bên trên VnDoc nhé.

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 6
 • Bộ đề ganh đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 6
 • 10 đề ganh đua test học tập kì 2 môn Toán lớp 6
 • Bộ đề ganh đua thân thích học tập kì 2 môn Ngữ văn lớp 6
 • Toán 6 - Ôn tập luyện Hình học tập chương 2
 • 100 thắc mắc Trắc nghiệm môn Toán lớp 6 (Cả năm)
 • Bài tập luyện ôn tập luyện chương 3 Toán lớp 6: Phân số