tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) What did you vì thế on your summer holiday, Peter?

(Bạn đã thử gì nhập kỳ nghỉ ngơi hè của tớ vậy, Peter?)

 I went on a trip with my family.

(Mình đã đi được du ngoạn cùng theo với mái ấm gia đình bản thân.)

b) Where did you go?

(Bạn đã đi được đâu?)

I went to tát Ha Long Bay.

(Mình đã đi được vịnh Hạ Long.)

c) What was the trip like?

(Chuyến chuồn thế nào?)

It was really nice.

(Nó thiệt sự chất lượng tốt đẹp nhất.)

d) What about you? Where did you go?

(Còn chúng ta thì sao? Quý Khách đã đi được đâu?)

I went to tát Ho Chi Minh City.

(Mình đã đi được Thành phố Sài Gòn.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a) Where did you go on holiday? - I went to tát Ha Long Bay. 

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? Tôi đã đi được vịnh Hạ Long.)

b) Where did you go on holiday? - I went to tát Phu Quoc Island.      

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã đi được hòn đảo Phú Quốc.)

c) Where did you go on holiday? - I went to tát Hoi An Ancient Town.

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã đi được phố cổ Hội An.)

d) Where did you go on holiday? - I went to tát Hue Imperial City.   

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ?  - Tôi đã đi được cố đô Huế.)

Câu 3

3. Let's talk. 

(Chúng tao nằm trong phát biểu.)

Ask and answer questions about your holidays. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về kỳ nghỉ ngơi của doanh nghiệp.)

Lời giải chi tiết:

- Where were you on holiday? ⇒ I was on the beach.

(Bạn tiếp tục ở đâu nhập kỳ nghỉ ngơi lễ? ⇒ Mình đã đi biển lớn.)

- Where did you go? ⇒ I went to tát Ha Long Bay.

(Bạn đã đi được đâu? ⇒ Mình đã đến vịnh Hạ Long.)

- What was the trip like? ⇒ It was really nice.

(Chuyến du ngoạn thế nào? ⇒ Thật sự tuyệt lắm vời.)

Câu 4

4. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

    Tom: I was at the seaside.

    Mai: Where did you go?

    Tom: I went to tát Ha Long Bay.

2. Mai: What's that?

    Quan: It's a photo of my trip last summer.

    Mai: Where did you go, Quan?

    Quan: I went to tát Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

    Linda: I went to tát Ha Noi.

    Mai: Oh, that's great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

Xem thêm: công thức phép tịnh tiến

    Nam: I went to tát Ho Chi Minh City.

    Mai: Did you have a good time?

    Nam: Yes, I did.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn tiếp tục ở đâu tuần trước đó vậy, Tom?

Tom: Mình ở bãi tắm biển.

Mai: Bạn đã đi được đâu?

Tom: Mình cho tới vịnh Hạ Long.

2. Mai: Kia là gì thế?

Quan: Đó là bức hình chuyến du ngoạn năm ngoái của tớ.

Mai: Bạn đã đi được đâu, Quân?

Quan: Mình đang đi vào kinh trở nên Huế.

3. Mai: Chủ nhật trước chúng ta đã đi được đâu vậy, Linda?

Linda: Mình cho tới Hà Nội Thủ Đô.

Mai: Ồ, tuyệt quá.

4. Mai: Tháng trước chúng ta đã đi được đâu vậy, Nam?

Nam: Mình cho tới thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn.

Mai: Bạn đem vui vẻ không?

Nam: Có chứ.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2.d

3.a

4.e

5.b

1. Where were you last summer?

(Mùa hè năm ngoái chúng ta ở đâu?)

c. I was at the seaside.

(Mình ở bãi tắm biển.)

2. Where did you go?

(Bạn đã đi được đâu?)

d. I went to tát Phu Quoc Island.

(Mình chuồn hòn đảo Phú Quốc.)

3. What did you do?

(Bạn đã thử gì?)

a. I took a boat trip

(Mình chuồn du ngoạn vì chưng thuyền.)

4. What was the trip like?

(Chuyến du ngoạn của doanh nghiệp thế nào?)

e. It was great.

(Tuyệt vời.)

5. What's that?

(Kia là vật gì thế?)

b. It's a photo of my trip.

(Đó là bức hình chuyến hành trình du ngoạn của tớ.)

Câu 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong nghịch tặc.)

Find someone who...

(Tìm một người nào là này mà...)

Find someone who went to tát the seaside last summer.

(Tìm một người nào là này mà đã đi được cho tới bờ biển lớn nhập năm ngoái.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành

6. 

7. 

8.