dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là

Câu hỏi:

25/10/2019 40,255

Bạn đang xem: dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là

C. CnH2n + 1OH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là láo lếu thích hợp 2 ancol đơn chức đồng đẳng thường xuyên. Cho 0,3 mol X thuộc tính trọn vẹn với CuO đun rét được láo lếu thích hợp Y bao gồm 2 anđehit. Cho Y thuộc tính với lượng hỗn hợp AgNO3/NH3 được 86,4 gam Ag. X gồm

A. CH3OH và C2H5OH.

B. CH3OH và C2H5OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. C2H5OH và C3H7OH.

Câu 2:

Chọn câu đích thị trong số câu sau:

A. Điều chế ancol no, đơn chức bậc một là mang lại anken nằm trong nước.

B. Đun rét ancol metylic với H2SO4 quánh ở 140oC - 170oC chiếm được ete.

C. Ancol nhiều chức hoà tan Cu(OH)2 tạo nên trở thành hỗn hợp greed color domain authority trời.

D. Khi oxi hoá ancol no, đơn chức chiếm được anđehit.

Câu 3:

Số thích hợp hóa học thơm phức với CTPT C7H8O thuộc tính được với NaOH là

A. 2

B. 1

C. 4

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân

D. 3

Câu 4:

Cho 9,2 gam glixerol thuộc tính với Na dư, sau khoản thời gian những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V

A. 4,48

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 1,12.

Câu 5:

C4H9OH với từng nào đồng phân ancol?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Câu 6:

Ancol nào tại đây bị oxi hóa thành xeton?

A. Butan-1-ol

B. Propan-2-ol

C. Propan-1-ol

Xem thêm: c++ là gì

D. 2-metylpropan-1-ol