bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Chắc hẳn chúng ta từng phát hiện thì lúc này tiếp tục (The present continuous) vô trong cả quy trình học tập giờ Anh của tôi. Dạng câu này là một trong trong mỗi cấu tạo cơ phiên bản nhất nhưng mà bạn phải Note khi tham gia học giờ Anh. Do cơ, nhằm thỏa sức tự tin rộng lớn khi tiếp xúc, các bạn hãy thực hành thực tế thiệt nhiều bài tập dượt thì lúc này tiếp diễn nhằm dĩ nhiên kỹ năng và kiến thức. ILA tiếp tục tổ hợp kho bài tập dượt thì lúc này tiếp diễn với đáp án tiên tiến nhất vô nội dung tiếp sau đây.

Ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức thì lúc này tiếp diễn

Thì lúc này tiếp tục (Present continuous)

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Để hoàn thiện đảm bảo chất lượng những bài tập dượt thì lúc này tiếp tục, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì lúc này tiếp tục (Present continuous) được dùng nhằm thao diễn mô tả hành động/ vấn đề đang được ra mắt ở thời khắc rằng hoặc xoay xung quanh thời khắc rằng. Hành động/ vấn đề này vẫn ko hoàn thành, còn kế tiếp ra mắt.

Bên cạnh cơ, thì lúc này tiếp tục cũng khá được dùng làm mô tả một hành vi xẩy ra vô sau này ngay gần hoặc hành vi lặp lên đường tái diễn tạo ra xấu đi.

2. Cách phân chia thì lúc này tiếp diễn

Công thức:

(+) S + am/is/are + V-ing

(-) S + am/is/are + not + V-ing

(Yes/no question) Is/ am/ are + S + Ving?

Ở dạng thắc mắc yes/ no, công thức vấn đáp sau:

• Yes, S + am/is/are.

hoặc

• No, S + am/is/are + not.

Ví dụ:

• At the moment, Monica is cooking dinner and her sister is setting the table. (Ngay lúc này, Monica đang được nấu nướng bữa tối và em gái của cô ý đang được bố trí bàn ăn.)

• Andy is not working on the project. (Andy ko đang được thao tác bên trên dự án công trình.)

• Are they organizing a surprise các buổi tiệc nhỏ for their children? (Họ với tổ chức triển khai một buổi tiệc bất thần cho tới con cái của mình không?)

• Who is he talking to lớn on the phone? (Anh ấy đang được rỉ tai với ai qua loa điện thoại cảm ứng thông minh vậy?)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp, chỉ dẫn rõ ràng những dạng thắc mắc vô giờ Anh

2 tuần học tập demo miễn phí

3. Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn

Trước khi thực hành thực tế với những bài tập dượt thì hiện tại tiếp diễn, hãy nằm trong liếc qua cơ hội nhận thấy loại thì này nhé!

Để nhận thấy thì lúc này tiếp tục, chúng ta cũng có thể nhờ vào những trạng kể từ chỉ thời hạn như:

• Now (bây giờ)

• Right now (ngay bây giờ)

• At the moment: (lúc này)

• At present: (hiện tại)

• At + giờ rõ ràng + now

Hoặc những động kể từ ngắn ngủn như:

• Look! (Nhìn kìa!)

• Listen! (Lắng nghe!)

• Watch out! (Coi chừng!)

LƯU Ý: Các động kể từ sau ko được phân chia ở thì lúc này tiếp diễn

cấu trúc remember

Bài tập dượt thì lúc này tiếp diễn

1. Bài tập dượt thì lúc này tiếp tục cơ bản

Bài tập dượt thì lúc này tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Điền dạng chính của động kể từ vô ngoặc (sử dụng thì lúc này tiếp diễn)

1. Look! The mèo (play) _______ with a ball of yarn.

2. We (study) _______ English at the moment.

3. They (not listen) _______ to lớn music right now.

4. My mom (cook) _______ dinner in the kitchen.

5. She (not wear) _______ a jacket because it’s warm outside.

6. What (you do) _______ this weekend?

7. The children (run) _______ around the playground.

8. I (read) _______ a book while waiting for the bus.

9. He (watch) _______ a movie in the living room.

10. It (rain) _______ outside, sánh don’t forget your umbrella.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp toàn bộ cơ hội phân chia động kể từ vô giờ Anh

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án chính cho tới thắc mắc dùng thì lúc này tiếp diễn

1. _______ you watching TV right now?

a) Is

b) Are

c) Am

2. What _______ they doing in the park?

a) is

b) are

c) am

3. _______ she listening to lớn music?

a) Is

b) Are

c) Am

4. _______ we playing soccer at the moment?

a) Is

b) Are

c) Am

5. _______ the dogs running in the backyard?

a) Is

b) Are

c) Am

6. _______ you reading a book?

a) Is

b) Are

c) Am

7. What _______ I doing wrong?

a) is

b) are

c) am

8. _______ the students studying for the exam?

a) Is

b) Are

c) Am

9. _______ he working on a project?

a) Is

b) Are

c) Am

10. _______ it raining outside?

a) Is

b) Are

c) Am

Bài tập dượt 3: Sắp xếp kể từ muốn tạo trở thành câu hoàn hảo dùng thì lúc này tiếp diễn

1. playing / soccer / they / are

2. watching / movie / I / am / a

3. swimming / she / is / pool / in / the

4. working / they / are / hard

5. listening / music / they / are / to

Bài tập dượt 4: Viết lại câu sau bên dưới dạng phủ định

1. I am eating dinner now. (I _______ eating dinner now.)

2. They are studying English. (They _______ studying English.)

3. She is playing tennis at the moment. (She _______ playing tennis at the moment.)

4. We are going to lớn the park. (We _______ going to lớn the park.)

5. He is watching TV right now. (He _______ watching TV right now.)

Đáp án bài bác tập dượt thì lúc này tiếp tục cơ bản

Đáp án bài bác tập dượt thì lúc này tiếp tục cơ bản

Bài tập dượt 1:

1. Look! The mèo is playing with a ball of yarn.

2. We are studying English at the moment.

3. They are not listening to lớn music right now.

4. My mom is cooking dinner in the kitchen.

5. She is not wearing a jacket because it’s warm outside.

6. What are you doing this weekend?

7. The children are running around the playground.

Xem thêm: đại học luật điểm chuẩn

8. I am reading a book while waiting for the bus.

9. He is watching a movie in the living room.

10. It is raining outside, sánh don’t forget your umbrella.

Bài tập dượt 2:

1. b

2. b

3. a

4. b

5. b

6. b

7. c

8. b

9. a

10. a

Bài tập dượt 3:

1. They are playing soccer.

2. I am watching a movie.

3. She is swimming in the pool.

4. They are working hard.

5. They are listening to lớn music.

Bài tập dượt 4:

1. I am not eating dinner now.

2. They are not studying English.

3. She is not playing tennis at the moment.

4. We are not going to lớn the park.

5. He is not watching TV right now.

Bài tập dượt thì lúc này tiếp tục nâng cao

Bài tập

Bài tập dượt 1: Điền dạng kể từ vô điểm trống không (sử dụng thì lúc này tiếp tục hoặc ganh đua lúc này đơn)

1. What (you/do) ________ right now?

2. They (sit) ________ in the park and (enjoy) ________ the sunshine.

3. She (study) ________ for her upcoming exam.

4. I (not/work) ________ on weekends.

5. How long (you/walk) ________ to lớn work every day?

6. The children (play) ________ football in the backyard.

7. He (always/ complain) ________ about everything.

8. We (wait) ________ for the bus at the bus stop.

9. It (rain) ________ outside, sánh don’t forget to lớn take an umbrella.

10. The chef (cook) ________ a delicious meal in the kitchen.

11. Listen! The birds (sing) ________ in the trees.

12. What (you/think) ________ about the new movie?

13. The company (expand) ________ its business in different countries.

14. They (travel) ________ around Europe during their summer vacation.

15. My sister (learn) ________ to lớn play the guitar.

16. The team (practice) ________ hard for the upcoming match.

17. I (not/expect) ________ any visitors tonight.

18. The sun (shine) ________ brightly in the clear xanh xao sky.

19. He (always/arrive) ________ late for meetings.

20. We (not/use) ________ plastic bags anymore.

Bài tập dượt 2: Điền kể từ vô điểm trống không nhằm hoàn thiện câu dùng thì lúc này tiếp diễn

1. I _______ for a walk in the park. (go)

2. They _______ their homework at the moment. (do)

2. She _______ her friend on the phone right now. (talk)

4. We _______ on a new project. (work)

5. He _______ a book in the library. (read)

6. The children _______ in the garden. (play)

7. The teacher _______ the lesson on the whiteboard. (write)

8. They _______ a các buổi tiệc nhỏ at their house tonight. (have)

9. I _______ a cup of tea and relaxing. (have)

10. The dog _______ in the backyard. (play)

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu tại đây.

1. I are studying English this semester, but last semester I studied math.

2. She is always complain about her job, but she never tự anything to lớn change it.

3. They is playing football in the park every Sunday morning.

4. Right now, he is work on a new project for his company.

5. Are you listen to lớn music while you are studying?

6. The mèo is chase a mouse around the house at the moment.

7. She is not liking the food here. She prefer the food at her favorite restaurant.

8. I am not understanding why he is always late for our meetings.

9. We are not go to lớn the các buổi tiệc nhỏ tonight because we have other plans

Đáp án bài bác tập dượt thì lúc này tiếp tục nâng cao

bài tập

Bài tập dượt 1:

1. What are you doing right now?

2. They are sitting in the park and enjoying the sunshine.

3. She is studying for her upcoming exam.

4. I tự not work on weekends.

5. How long tự you walk to lớn work every day?

6. The children are playing football in the backyard.

7. He is always complaining about everything.

8. We are waiting for the bus at the bus stop.

9. It is raining outside, sánh don’t forget to lớn take an umbrella.

10. The chef is cooking a delicious meal in the kitchen.

11. Listen! The birds are singing in the trees.

12. What tự you think about the new movie?

13. The company is expanding its business in different countries.

14. They are traveling around Europe during their summer vacation.

15. My sister is learning to lớn play the guitar.

16. The team is practicing hard for the upcoming match.

17. I am not expecting any visitors tonight.

18. The sun is shining brightly in the clear xanh xao sky.

19. He is always arriving late for meetings.

20. We are not using plastic bags anymore.

Bài tập dượt 2:

1. I am going for a walk in the park.

2. They are doing their homework at the moment.

3. She is talking to lớn her friend on the phone right now.

4. We are working on a new project.

5. He is reading a book in the library.

6. The children are playing in the garden.

7. The teacher is writing the lesson on the whiteboard.

8. They are having a các buổi tiệc nhỏ at their house tonight.

9. I am having a cup of tea and relaxing.

10. The dog is playing in the backyard.

Bài tập dượt 3:

1. I am studying English this semester, but last semester I studied math.

2. She is always complaining about her job, but she never does anything to lớn change it.

3. They play football in the park every Sunday morning.

4. Right now, he is working on a new project for his company.

5. Are you listening to lớn music while you are studying?

6. The mèo is chasing a mouse around the house at the moment.

7. She does not lượt thích the food here. She prefers the food at her favorite restaurant.

Xem thêm: bài tập về câu tường thuật

8. I tự not understand why he is always late for our meetings.

9. We are not going to lớn the các buổi tiệc nhỏ tonight because we have other plans.

Trên phía trên những bài tập dượt thì lúc này tiếp diễn tiên tiến nhất. Loại thì này rất có thể phức tạp, tuy nhiên với những kỹ năng và kiến thức bên trên và sự rèn luyện chuyên cần, chúng ta trọn vẹn rất có thể vận dụng bọn chúng một cơ hội đúng mực và thành thục.