we are using up the world's petroleum

Read the following letter and choose the correct letter A, B, C or D for each of the blanks from 1 – 10.

We are using up the world’s petroleum. We use (1) ______ in our cars and to lớn heat our building in winter. Farmers use petrochemicals to lớn (2) ____ the soil rich. They use them to lớn kill insects (3) ______ eat plants. These chemicals go (4) ______ rivers and lakes and kill the fish there. Thousands of pollutants also go into the air and pollute it. Winds carry this (5) _____ air to lớn other countries and other continents.
Poor farmers use the same land over and (6) _____ The land needs a rest sánh it will be better next year. However, the farmers must have food this year. Poor people cut down forests (7) _____ firewood. In some areas when the trees are gone, the land (8) ______ desert. Poor people can’t save the environment for the (9) _____ .
This is not a problem for one country or one area of the world. It is a problem for all- humans. The people and the nations of the world must work together to lớn (10) _______ the world’s resources.

Bạn đang xem: we are using up the world's petroleum

A. it

B. them

C. that

D. those

Đáp án A

A. work

B. change

C. make

D. let

Đáp án C

A. what

B. who

C. whom

D. which

Đáp án D

A. out

B. for

C. at

D. into

Đáp án D

A. pollute

B. polluting

C. polluted

D. pollution

Đáp án C

Xem thêm: living in the country is something

A. over

B. over

C. repeatedly

D. repeating

Đáp án A

A. of

B. for

C. with

D. at

Đáp án B

A. gets

B. changes

C. turns

D. becomes

Đáp án D

A. future

B. time being

C. times

D. period

Đáp án A

A. recycle

B. preserve

C. keep

D. reuse

Xem thêm: số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành

Đáp án B

Bài Dịch

Chúng tao đang được dùng không còn lượng dầu lửa bên trên toàn cầu. Chúng tao dùng dầu cho tới xe pháo xe hơi và sửa rét mướt những tòa ngôi nhà vô ngày đông. Nông dân dùng những hóa học hóa dầu nhằm thực hiện khu đất đai thêm thắt phì nhiêu màu mỡ. Họ cũng dùng những hóa học này nhằm khử sâu sắc bọ ăn cây cỏ của mình. Những Hóa chất này chảy vô sông hồ nước và thực hiện bị tiêu diệt cá. Hàng ngàn hóa học độc hại hòa vô không gian và làm cho độc hại không gian. Gió rước ko Lúc độc hại cơ cho tới những giang sơn và những châu lục không giống.
Những người dân cày người sử dụng lên đường người sử dụng lại một vùng khu đất. Vùng khu đất ấy rất cần được nghỉ dưỡng nhằm phì nhiêu màu mỡ rộng lớn vô năm tiếp theo. Tuy nhiên, những người dân dân cày cần phải có hoa màu vô trong năm này. Do cơ, quý khách chặt cây lấy mộc. Ở một số trong những vùng, Lúc cây vẫn mất tích thì khu đất trở thành rơi mạc. Những người nghèo nàn ko thể đảm bảo môi trường xung quanh cho tới trương lại sau đây nữa.
Đây ko nên là yếu tố của riêng rẽ một vương quốc hoặc điểm nào là bên trên toàn cầu. Đây là yếu tố của toàn trái đất. Mọi người, từng vương quốc bên trên toàn cầu cần được liên minh nhằm bảo đảm những mối cung cấp khoáng sản bên trên trái khoáy khu đất.