bài tập về thì quá khứ đơn

Bài ghi chép 50 Bài luyện Thì quá khứ đơn cực kỳ hoặc sở hữu tiếng giải bao gồm khá đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Thì quá khứ đơn và bên trên 50 bài xích luyện về Thì quá khứ đơn tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì quá khứ đơn.

50 Bài luyện Thì quá khứ đơn cực kỳ hoặc sở hữu tiếng giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập về thì quá khứ đơn

- Diễn đạt một hành vi xẩy ra một, một vài ba phen hoặc ko khi nào xẩy ra vô quá khứ

- Diễn đạt những hành vi xẩy ra liên tục vô quá khứ

- Diễn đạt một hành vi xen vào một trong những hành vi đang được ra mắt vô quá khứ

- Dùng vô câu ĐK loại II

2. Cấu trúc

Thể Động kể từ tobe Động kể từ thường
Khẳng tấp tểnh (+)

S + was/ were + ……

Trong đó:

- S = I/ He/ She/ It + was

- S= We/ You/ They + were

Ví dụ:

I was at my friend’s house yesterday morning.

(Tôi đang được ở trong nhà chúng ta tôi sáng sủa ngày hôm qua.)

S + V-ed

Ví dụ:

We studied English last night.

(Tối qua loa công ty chúng tôi đang được học tập giờ đồng hồ Anh.)

Phủ tấp tểnh (-)

S + was/were not + ……

Trong đó:

– was not = wasn’t

– were not = weren’t

Ví dụ:

We weren’t at trang chủ yesterday.

(Hôm qua loa công ty chúng tôi ko ở trong nhà.)

S + did not + V (nguyên thể)

Trong thì quá khứ đơn câu phủ tấp tểnh tao mượn trợ động kể từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động kể từ theo gót sau ở dạng vẹn toàn thể.)

Ví dụ:

He didn’t come to tướng school last week.

(Tuần trước cậu tao ko cho tới ngôi trường.)

Nghi vấn (?)

Was/Were+ S + V(nguyên thể)?

Ví dụ:

- Was she tired of yesterday? (Cô ấy sở hữu bị mệt mỏi ngày ngày hôm qua không?)

- Yes, she was. (Có, cô ấy sở hữu.)

Did + S + V(nguyên thể)?

Ví dụ:

- Did you visit Ho Chi Minh Museum with your class last weekend? (Bạn sở hữu chuồn thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng Xì Gòn với lớp của người sử dụng vào ngày cuối tuần trước hoặc không?)

Yes, I did. (Có, bản thân có)

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn vô quá khứ:

– yesterday (hôm qua)

– last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ mon trước/ năm ngoái

– ago: Cách trên đây. (two hours ago: từ thời điểm cách đây 2 giờ/ two weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 ngày …)

– when: khi (trong câu kể)

mục

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Cho dạng chính của động kể từ vô ngoặc.

1. My sister (get) married last month.

2. Daisy (come) to tướng her grandparents’ house 3 days ago.

3. My computer (be ) broken yesterday.

4. He (buy) bu a big teddy bear on my birthday last week.

5. My friend (give) bu a bar of chocolate when I (be) at school yesterday.

6. My children (not do) their homework last night.

7. You (live) here five years ago?

8. They (watch) TV late at night yesterday.

9. Your friend (be) at your house last weekend?

10. They (not be) excited about the film last night.

1. got

2. came

3. was

4. bought

5. gave – was.

6. didn’t do

7. Did you live

8. watched

9. Was your friend at

10. weren’t

Task 2. Hoàn trở nên câu.

1. Linh ___________her maths homework yesterday. (to do)

2. Tuan ___________to Taiwan by plane? (to go)

3. We ___________a farm three weeks ago. (to visit)

4. Tuan and Tu ___________their brother. (not/to help)

5. The children ___________at trang chủ last sunday. (not/to be)

6. When ___________you ___________this wonderful dress? (to design)

7. My father ___________into the truck. (not/to crash)

8. Tuan ___________the basket of his bicycle. (to take off)

9. ___________you ___________your uncle last weekend? (to phone)

10. She ___________milk at class. (not/to drink)

1. did

2. Did Susan go

3. visited

4. did not help

5. were not

6. did you design

7. did not crash

8. took off

9. Did you phone

10. did not drink

Task 3. Use the Past size of the verbs

1. Yesterday, I (go)______ to tướng the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins to tướng find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets to tướng make them."

6. The waitress (tell)______ us to tướng come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back to tướng the xế hộp.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than vãn waiting for two hours.

1. Yesterday, I went to tướng the restaurant with a client.

2. We drove around the parking lot for đôi mươi mins to tướng find a parking space.

3. When we arrived at the restaurant, the place was full.

4. The waitress asked us if we had reservations.

5. I said, "No, my secretary forgets to tướng make them."

6. The waitress told us to tướng come back in two hours.

7. My client and I slowly walked back to tướng the xế hộp.

8. Then we saw a small grocery store.

9. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.

10. That was better than vãn waiting for two hours.

Task 4. Viết lại câu dùng kể từ khêu gợi ý đang được cho tới.

1. Yesterday/I/see/him/on/way/come trang chủ.

2. What/you/do/last night//You/look/tired/when/come/my house/morning.

3. She/not/eat/anything/because/tired.

4. dogs/go/out/her/go shopping//They/seem/happy.

5. you/not/study/lesson?

1. Yesterday, I saw him on the way I came trang chủ.

2. What did you bởi last night? You looked tired when you came to tướng my house.

3. She didn’t eat anything because she was tired.

4. The dogs went out with her to tướng go shopping. They looked very happy.

5. Did you not study the lesson?

Task 5. Hoàn trở nên đoạn văn.

Last year, I (spend) _______ my summer holiday with my family. We (decide) _______ to tướng go to tướng Danang and Hoi-An because these places are famous for being beautiful. On the first day of the trip, we (go) _______ to tướng My-Khe beach. While my father (swim) _______, my sister (build) _______ the sand castle. On the second day, we (rent) _______ a xế hộp nearby our khách sạn and (drive) _______ to tướng Hoi An. When we (drive) _______, it (rain) _______. However, it (not affect) _______ our trip much. We (visit) _______ some old temples and (eat) _______ famous food there. When we (walk) _______ around the ancient town, we (see) _______ a lot of lanterns hung in front of every house. We really (have) _______ fun in our trip.

1. spent      9. rained

2. decided      10. did not affect

3. went       11. visited

4. was swimming      12. ate

5. was building       13. were walking

6. rented      14. saw

7. drove      15. had

8. were driving

Task 6. Chia động kể từ vô ngoặc.

1. While Tom (read) , Amely (watch) a documentary on TV.

2. Marvin (come) trang chủ, (switch) on the computer and (check) his emails.

3. The thief (sneak) into the house, (steal) the jewels and (leave) without a trace.

4. Nobody (listen) while the teacher (explain) the tenses.

5. While we (do) a sight-seeing tour, our friends (lie) on the beach.

6. He (wake) up and (look) at his watch.

7. The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to tướng fill in the size.

8. The xế hộp (break) down and we (have) to tướng walk trang chủ.

9. The boys (swim) while the girls (sunbathe) .

10. My father (come) in, (look) around and (tell) bu to tướng tidy up my room.

1. was reading – was watching

2. came – switched – checked

3. sneaked – stole – left

4. listened – was explaining

5. were doing – were lying

6. woke – looked

7. welcomed – asked

8. broke – had

9. were swimming – were sunbathing

10. came – looked – told

Task 7. Chia động kể từ quá khư đơn hoặc quá khứ tiếp nối.

1. While Tom (read) , Amely (watch) a documentary on TV.

2. Marvin (come) trang chủ, (switch) on the computer and (check) his emails.

3. The thief (sneak) into the house, (steal) the jewels and (leave) without a trace.

4. Nobody (listen) while the teacher (explain) the tenses.

5. While we (do) a sight-seeing tour, our friends (lie) on the beach.

6. He (wake) up and (look) at his watch.

7. The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to tướng fill in the size.

8. The xế hộp (break) down and we (have) to tướng walk trang chủ.

9. The boys (swim) while the girls (sunbathe) .

10. My father (come) in, (look) around and (tell) bu to tướng tidy up my room.

1. was reading – was watching

2. came – switched – checked

3. sneaked – stole – left

4. listened – was explaining

5. were doing – were lying

6. woke – looked

7. welcomed – asked

8. broke – had

9. were swimming – were sunbathing

10. came – looked – told

Task 8. Chia động kể từ thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành xong.

1. Almost everybody (leave)………. by the time we (arrive)…………..

2. He (wonder)………. whether he (leave)……………. his wallet at trang chủ.

3. The secretary (not leave)……………. until she (finish)…………. her work.

4. The couple scarcely (enter)………. the house when they (begin)………. to tướng argue.

5. The teacher (ask)…………. the boy why he (not do)……………. his homework.

6. She already (post)………. the letter when she (realize)…………. she (send)…………. it to tướng the wrong address.

7. Hardly the xế hộp (go)…………. a mile when it (have)…………. a flat tyre.

8. The weather (be)………. far worse than vãn we (expect)…………………..

9. They (be married)…………. for five years when they finally (have)……….. a child.

10. No sooner they (sell)…………. their xế hộp than vãn they (regret)…………. having done sánh.

1. had left – arrived

2. wondered – had left

3. didn’t leave – had finished

4. had entered – argued

5. asked – hadn’t done

6. had posted – realized – had sent

7. had the xế hộp gone – had

8. was – hadexpected

9. had been married – had

10. had they sold – regretted

Task 9. Chia động kể từ thích hợp vô khu vực trống không.

1. Yesterday, I (go)______ to tướng the park with my brother.

2. The cashier (tell)______ us to tướng come back in two hours.

3. When we (arrive) ______ at the stadium, the place (be) ______ full.

4. Then we (see) ______ a small store.

5. We (drive) ______ around the parking lot for 30 minutes to tướng find a parking space.

6. I visited my friends last week.

7. He (stay) ______ up late last night.

8. I (drink) ______ wine, (sing) ______ a tuy nhiên, and (play) ______ the piano yesterday.

9. I (turn) ______ off the light, (go) ______ to tướng the bed, and fell asleep.

10. When I was singing, my friends (come) ______.

1. Yesterday, I went to tướng the park with my brother

2. The cashier told us to tướng come back in two hours.

3. When we arrived at the stadium, the place was full.

4. Then we saw a small store.

5. We drove around the parking lot for 30 minutes to tướng find a parking space.

6. I visited my friends last week.

7. He stayed up late last night.

8. I drunk wine, quý phái a tuy nhiên, and played the piano yesterday.

9. I turned off the light, went to tướng the bed, and fell asleep.

10. When I was singing, my friends came.

Task 10. Chia động kể từ thích hợp và ghi chép lại câu

1. They/ happy/ last holiday ?

2. How/ you/ get there?

3. I/ play/ football/ last/ Sunday.

4. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.

5. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.

1. Were they happy last holiday?

2. How did you get there?

3. I played football last Sunday.

4. My mother made two cakes four days ago.

5. Tyler visited his grandmother last month.

PHẦN III. BÀI TẬP BỔ SUNG

Exercise 1. Put the correct size of the verbs.

1. She (not go) __________ to tướng the store yesterday.

2. They (come) __________ to tướng the tiệc nhỏ last night.

3. He (eat) __________ all the cake at the tiệc nhỏ last week.

4. I (drink) __________ a glass of water a few minutes ago.

5. We (not see) __________ a beautiful rainbow in the sky.

6. They (do) __________ their homework before going out.

7. __________ she (have) __________ a great time at the concert last month?

8. The chef (not make) __________ a delicious meal for us.

9. __________  he (take) __________ a xe taxi to tướng the airport?

10. The teacher (say) __________ that we did a good job.

11. I (be) __________ tired after the long journey.

12. It (be) __________ a sunny day yesterday.

13. The students (be not) __________ attentive in the classroom.

14. He (be not) __________ happy with the results of the exam.

15. __________ (Be) the tiệc nhỏ fun last night?

Đáp án:

1. did not go

2. came

3. ate

4. drank

5. did not see

6. did

7. Did she have

8. did not make

9. Did he take

10. said

11. was

12. was

13. were not

14. was not

15. Was

Exercise 2. Arrange the words to tướng size complete sentences.

1. Yesterday / to tướng the beach / went / we.

2. visited / last month / London / I.

3. bought / new / xế hộp / he / a.

4. played / yesterday / they / soccer.

5. watched / last night / a movie / we.

6. cooked / dinner / for her family / yesterday / she.

7. went / school / yesterday / to tướng / They.

8. visited / Italy / summer / last / we.

9. ate / at a restaurant / dinner / Linh/ last week

10. yesterday / was / sunny / It.

11. not / last night / were / at the concert / Hue and Lan

12. not / yesterday / at trang chủ / was / She.

13. Were / at the tiệc nhỏ / your friends / last night?

14. Did / yesterday / go / they / to tướng the beach?

15. Did not / at the park / play / they / yesterday.

Đáp án:

1. We went to tướng the beach yesterday.

2. I visited London last month.

3. He bought a new xế hộp.

4. They played soccer yesterday.

5. We watched a movie last night.

6. She cooked dinner for her family yesterday.

7. They went to tướng school yesterday.

8. We visited Italy last summer.

9. Linh ate dinner at a restaurant last week.

10. It was sunny yesterday.

11. Hue and Lan were not at the concert last night.

12. She was not at trang chủ yesterday.

13. Were your friends at the tiệc nhỏ last night?

14. Did they go to tướng the beach yesterday?

15. They did not play at the park yesterday.

Exercise 3. Choose the correct word to tướng fill in the blanks in the following passage.

Last weekend, my family and I (1. go / went) to tướng the mountains for a camping trip. We (2. bring / brought) tents, sleeping bags, and some food. On Saturday morning, we (3. hike / hiked) to tướng the top of a hill and (4. see / saw) a beautiful view of the valley below. In the afternoon, it (5. rain / rained) heavily, sánh we (6. stay / stayed) in our tents and played thẻ games. On Sunday, the weather (7. be / was) sunny again, and we (8. swim / swam) in a cool mountain stream. We (9. have / had) a great time together.

Đáp án:

Xem thêm: trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng bạch đằng năm 938

1. went

2. brought

3. hiked

4. saw

5. rained

6. stayed

7. was

8. swam

9. had

Exercise 4. Complete the following conversation by filling in the blanks with suitable words.

A: Did you have a good time at the tiệc nhỏ yesterday?

B: Yes, it (1. be) __________ fantastic! We (2. play) __________ games, danced, and (3. eat) __________ delicious cake.

A: That sounds lượt thích a lot of fun. Who (4. come) __________ to tướng the party?

B: Many people (5. come) __________, including some of our classmates and neighbors.

A: And what time (6. the tiệc nhỏ end) __________?

B: The tiệc nhỏ (7. end) __________ around 10:00 PM. We (8. say) __________ goodbye to tướng everyone and (9. go) __________ trang chủ.

A: I’m glad you had a great time!

Đáp án:

1. was

2. played

3. ate

4. came

5. came

6. did … end

7. ended

8. said

9. went

Exercise 5. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. I (eat) ________ dinner at six o’clock yesterday. 

2. A: ________ Helen (drive) ________ to tướng work? – B: Yes, she ________.

3. My neighbor (buy) ________ a new xế hộp last week. 

4. They (go) ________ to tướng Italy on their last summer holiday. 

5.  ________ they (swim) ________ at the beach? – B: No, they _______.

6. My family and I (see) ________ a comedy movie last night. 

7. First, we (do) ________ exercise, and then we (drink) ________ some water. 

8. Suddenly, the animal jumped and (bite) ________ my hand. 

9. What time (do) ________ you (get up) ________ this morning? 

10. The Wright brothers (fly) ________ the first airplane in 1903. 

11. I think I (hear) ________ a strange sound outside the door one minute ago.

12. When I was ten years old, I (break) ________ my arm. It really (hurt) ________.

13. The police (catch) ________ all three of the ngân hàng robbers last week. 

14. How many times (do) ________ you (read) ________ that book? 

15. Unfortunately, I (forget) ________ to tướng (bring) ________ my money.

Đáp án:

1. ate 

2. Did…drive / did 

3. bought 

4. went 

5. Did…swim / didn’t 

6. saw 

7. did / drank 

8. bit 

9. did…get up 

10. flew 

11. heard 

12. broke / hurt 

13. caught 

14. did…read 

15. forgot / bring

Exercise 6. Give the correct size of the verbs in brackets.

The line graph (1-compare) ________ three types of traveler to tướng New Zealand between 1997 and 2017 in terms of their average daily expenditure.

It is noticeable that spending by these international visitors (2-be) ________ at its highest between the years 2000 and 2003. Overall, business travelers (3-spend) ________ the most per day, while people visiting friends or relatives (4-spend) ________ the least.

In 1997, business visitors to tướng New Zealand spent an average of almost $260 per day, while holidaymakers spent around $190 and people visiting friends or relatives spent less than vãn $120. Over the following five years, spending by all three types of traveler (5-increase) ________ dramatically, to tướng peaks of around $330, $270 and $220. However, visitor spending suddenly (6-fall) ________ again between 2003 and 2005.

From 2005 to tướng năm ngoái, the daily expenditure of business travelers and tourists (7-fluctuate) ________ around the $200 mark, whereas people visiting relatives or friends spent roughly 60 to tướng 80 dollars less per day. By 2017, daily spending had risen to tướng approximately $250, $210 and $140 respectively for vacationers, business people and those visiting loved ones.

Đáp án:

1 – compares

2 – was

3 – spent

4 – spent

5 – increased

6 – fell

7 - fluctuated

Exercise 7. Give the correct size of the verbs in brackets.

I can remember many happy events of my life and out of those, I would lượt thích to tướng talk about the sự kiện that I can still remember vividly. It (1-be) ________ indeed an exhilarating sự kiện and that was regarding my success in the board final exam. The moment I (2-hear) ________ that I had been awarded a scholarship for my performance in the board exam, I (3-become) ________ the happiest man in the world. This (4-be) ________ truly a felicitous moment for bu as it is something I was looking forward to tướng very eagerly and the news (5-make) ________ my parents quite happy and proud. I would lượt thích to tướng thank you for letting bu talk about this sự kiện.

I (6-wait) ________ almost a month with great anxiety for my result. I (7-start) ________ speculating sánh many things and many of them were negative. I could hardly stop thinking about my upcoming result during this period. The result was highly important and my college admission was dependent on it. I could not sleep well the night before the result publishing day. I think it is common for students to tướng worry about their results, especially for important exams, and I was familiar with this type of concern. However, I have to tướng admit that I had been more worried about it than vãn other exam results I can remember.

The result was published at around 11.00 am and I (8-find) ________ that I did exceptionally well. I was sánh relieved and happy that I was on cloud nine. Then I hurriedly returned trang chủ and gave the news to tướng my parents. They were very happy. My father, who barely expresses his emotions (9-be) ________ also very pleased, and my mother called a few of our relatives to tướng share the good news. I felt excited, happy and relieved. At that time I was about 15 years old. It (10-happen) ________ in our hometown called (...say the name of your hometown...). It was sánh pleasant an sự kiện that I still remember every bit of it.

Đáp án:

1. was

2. heard

3. became

4. was

5. made

6. waited

7. started

8. found

9. was

10. happened

Exercise 8. Complete the sentences below with suggested words.

1. I/ move/ Hanoi/ when/ I/ in/ high school.

2. My family/ use/ eat out/ every weekend/ then/ go/ cinema/ watch/ latest/ blockbuster.

3. My sister/ spend/ $500/ her birthday party/ last year/ because/ it/ her 30th

4. I/ buy/ Sarah/ farewell gift/ because/ she/ leave/ Sydney/ next month.

5. There/ massive/ traffic jam/ Melrose Avenue/ because/ xế hộp accident/ happen/ an hour/ before/ I/ get/ there.

6. I/ guess/ Vietnamese people/ not use/ celebrate/ Christmas.

7. I/ not able/ buy/ bag/ at first/ because/ expensive/ but/ it/ on sale/ a few days later/ so/ I/ decide/ buy/ it.

Đáp án:

1. I moved to tướng Hanoi when I was in high school.

2. My family used to tướng eat out every weekend then go to tướng the cinema to tướng watch the latest blockbusters.

3. My sister spent $500 for her birthday tiệc nhỏ last year because it was her 30th.

4. I bought Sarah a farewell gift because she’s leaving Sydney next month.

5. There was a massive traffic jam on Melrose Avenue because a xế hộp accident happened an hour before I got there.

6. I guess Vietnamese people weren’t used to tướng celebrating Christmas.

7. I wasn’t able to tướng buy the bag at first because it was expensive, but it was on sale a few days later, sánh I decided to tướng buy it.

Exercise 9. Give the correct size of the verbs in brackets.

1. I _______ at trang chủ last weekend. (stay) 

2. Angela _______ to tướng the cinema last night. (go)

3. I and my friends _______ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue last summer _______ wonderful. (be)

5. Last June I _______ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents _______ very tired after the trip. (be)

7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan and Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium. (see)

9. Trung _______ chicken and rice for dinner. (eat)

10. They _______ about their holiday in Hoi An. (talk)

Đáp án:

1. stayed

2. went

3. had

4. was

5. visited

6. were

7. bought

8. saw

9. ate

10. talked

Exercise 10. Give the correct size of the verbs.

Laure: I usually get up at 7 o’clock and have a big breakfast. I walk to tướng work, which takes bu about an hour. I start to tướng work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get trang chủ. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to tướng bed at about 11 o’clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t bởi yesterday.

Example: She got up at 7 o’clock.

1. She _______ a big breakfast.

2. She _______.

3. It _______ to tướng get to tướng work.

4. _______ at 8:45.

5. _______ lunch.

6. _______ at 5 o’clock.

7. _______ tired when _______ trang chủ.

8. _______ a meal yesterday evening.

9. _______ out yesterday evening.

10. _______ at 11 o’ clock.

11. _______ well last night.

Đáp án:

1. She had a big breakfast.

6. She finished work at 5 o’clock.

2. She walked to tướng work.

7. She was tired when she got trang chủ.

3. It took her half an hour to tướng get to tướng work.

8. She cooked a meal yesterday evening.

4. She started to tướng work at 8:45.

9. She didn’t go out yesterday evening.

5. She didn’t have any lunch.

10. She went to tướng bed at 11 o’clock.

11. She slept well last night.

Exercise 11. Give the correct size of the verbs.

On Friday, the children ______ (1. talk) about a day out together in the country. The next morning, they ______ (2. go) to tướng the country with their two dogs and ______ (3. play) together. Ben and Dave ______ (4. have) some kites. Some time later the dogs ______ (5. be) not there. So they ______ (6. call) them and ______ (7. look) for them in the forest. After half an hour the children ______ (8. find) them and ______ (9. take) them back. Charlie ______ (10. be) very happy to tướng see them again. At lunch time Nick ______ (11. go) to tướng the bikes and ______ (12. fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ______ (13. play) football. Nick and Dave  ______ (14. win). In the evening they ______ (15. ride) trang chủ.

Đáp án:

1. talked

2. went

3. played

4. had

5. were

6. called

7. looked

8. found

9. took

10. was

11. went

12. fetched

13. played

14. won

15. rode

Exercise 12. Complete the following sentences.

1. It/ be/ cloudy/ yesterday.

2. In 1990/ we/ move/ to tướng another thành phố.

3. When/ you/ get/ the first gift?

4. She/ not/ go/ to tướng the church/ five days ago.

5. How/ be/ he/ yesterday?

6. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?

7. They/ happy/ last holiday?

8. How/ you/ get there?

9. I/ play/ football/ last/ Sunday.

10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.

11. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.

12. Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.

13. We/ have/ fun/ yesterday.

14. My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.

Đáp án:

1. It was cloudy yesterday.

2. In 1990, we moved to tướng another thành phố./ We moved to tướng another thành phố in 1990.

3. When did you get the first gift?

4. She did not go to tướng the church five days ago./ She didn’t go to tướng the church five days ago.

5. How was he yesterday?

6. Did Mr. and Mrs. James come back trang chủ and have lunch late last night?

7. Were they happy last holiday?

8. How did you get there?

9. I played football last Sunday.

10. My mother made two cakes four days ago.

11. Tyler visited his grandmother last month.

12. Joni went to tướng the zoo five days ago.

13. We had fun yesterday.

14. My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.

Exercise 13. Complete the sentences below with suggested words below.

teach

cook

want

spend

ring

be

sleep

study

go

write

1. She ______ out with her boyfriend last night.

2. Laura ______ a meal yesterday afternoon.

3. Mozart ______ more than vãn 600 pieces of music.

4. I ______ tired when I came trang chủ.

5. The bed was very comfortable sánh they ______ very well.

6. Jamie passed the exam because he ______ very hard.

7. My father ______ the teenagers to tướng drive when he was alive.

8. Dave ______ to tướng make a fire but there was no wood.

9. The little boy ______ hours in his room making his toys.

10. The telephone ______ several times and then stopped before I could answer it.

Đáp án:

1. went

2. cooked

3. wrote

4. was

5. slept

6. studied

7. taught

8. wanted

9. spent

10. rang

Exercise 14. Give the correct size of the verbs in brackets.

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)________ young. Her father (marry) 2________ again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was sánh beautiful.

The evil queen (order) 3________ a hunter to tướng kill Snow White but he couldn’t bởi it because she was sánh lovely. He (chase) 4________ her away instead, and she (take) 5________ refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6________ with the dwarfs and took care of them and they (love) 7________ her dearly.

Then one day the talking mirror (tell) 8________ the evil queen that Snow White was still alive. She (change) 9________ herself into a witch and (make) 10________ a poisoned hãng apple. She (go) 11________ to tướng the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to tướng eat the poisoned hãng apple, which (put) 12________ her into an everlasting sleep.

Finally, a prince (find) 13________ her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) 14________ married and lived happily ever after.

Đáp án:

1. was

2. married

3. ordered

4. chased

5. took

6. lived

7. loved

8. told

9. changed

10. made

11. went

12. put

13. found

14. were

Exercise 15. Convert the following sentences into negative and questionable sentences.

1. Nam wrote an essay in Literature class this morning.

2. I watched TV yesterday morning.

3. Nam and you were in the English club last Tuesday.

4. They ate noodles two hours ago.

5. We always had a nice time on Christmas holidays in the past.

6. My father decorated the Christmas tree.

7. She bought a new dress yesterday.

8. They were late for school.

9. Mr. Tam took his children to tướng the museum last Sunday.

10. Hoa made a cushion for her armchair.

Đáp án:

1. (-) Nam didn’t write an essay in Literature class this morning.

    (?) Did Nam write an essay in Literature class this morning?

2. (-) I didn’t watch TV yesterday morning.

    (?) Did you watch TV yesterday morning?

3. (-) Nam and you were not in the English club last Tuesday

    (?) Were Nam and you in the English club last Tuesday?

4. (-) They didn’t eat noodles two hours ago.

    (?) Did they eat noodles two hours ago?

5. (-) We didn’t always have a nice time on Christmas holidays in the past.

    (?) Did we always have a nice time on Christmas holidays in the past?

6. (-) My father didn’t decorate the Christmas tree.

    (?) Did my father decorate the Christmas tree?

7. (-) She didn’t buy a new dress yesterday.

    (?) Did she buy a new dress yesterday?

8. (-) They were not late for school.

    (?) Were they late for school?

9. (-) Mr. Tam didn’t take his children to tướng the museum last Sunday.

    (?) Did Mr. Tam take his children to tướng the museum last Sunday?

10. (-) Hoa didn’t make a cushion for her armchair.

      (?) Did Hoa make a cushion for her armchair?

Xem tăng những bài xích luyện Ngữ pháp Tiếng Anh cực kỳ hoặc sở hữu tiếng giải cụ thể khác:

  • Bài luyện Thì quá khứ tiếp nối cực kỳ hoặc sở hữu tiếng giải
  • Bài luyện Thì quá khứ hoàn thành xong cực kỳ hoặc sở hữu tiếng giải
  • Bài luyện Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối cực kỳ hoặc sở hữu tiếng giải
  • Bài luyện Thì sau này ngay gần cực kỳ hoặc sở hữu tiếng giải

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo gót dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.