trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

hint-header

Cập nhật ngày: 09-09-2022

Bạn đang xem: trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Thu Trang


Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao người sử dụng thủ tục

Chủ đề liên quan

Var <tên thay đổi tệp> : Text ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu thay đổi tệp.

B

Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Assign(<tên thay đổi tệp>,<tên tệp) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu thay đổi tệp.

B

Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Reset(<tên thay đổi tệp>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu thay đổi tệp.

B

Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Close(<tên thay đổi tệp>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu thay đổi tệp.

B

Thủ tục ngỏ thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Rewrite(<tên thay đổi tệp>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục ngỏ tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu vô tệp.

read(<tên thay đổi tệp>,<danh sách biến>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục ngỏ tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu vô tệp.

write(<tên thay đổi tệp>,<danh sách kết quả>) ; có chân thành và ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục ngỏ tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu vô tệp.

Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Tệp văn bản

A

Cho quy tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho quy tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Tệp đem cấu trúc

A

Cho quy tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho quy tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Tệp truy vấn tuần tự

A

Xem thêm: đại học nông lâm học phí

Cho quy tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho quy tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Tệp truy vấn trực tiếp

A

Cho quy tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho quy tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII.

Trong Pascal, triển khai công tác VD_bt1_txt tiếp sau đây tiếp tục ghi thành quả nào là trong những thành quả cho tới tiếp sau đây vô tệp văn bạn dạng BT1.TXT ?

Trong Pascal, cho tới trước tệp văn bạn dạng BT2.TXT chỉ mang trong mình 1 dòng sản phẩm, chứa chấp dòng sản phẩm chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH ngay lập tức ở đầu dòng sản phẩm. Thực hiện nay công tác VD_bt2_txt , bên trên mùng hìnhsẽ hiện nay thành quả nào là trong những thành quả cho tới tiếp sau đây ?

A

CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH

Phát biểu nào là sau đó là đích với công tác Vi_Du ?
Program Vi_Du ;
Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ;
Begin
Write(‘ Nhap ten tệp tin : ’) ; readln(tenfile) ;
Assign(f, tenfile) ; Reset(f) ;
While not eof(f) do
Begin
Read(f, ch) ;
Write(ch) ;
End ;
Close(f) ;
End.

A

Chương trình dùng để làm ngỏ gọi một tệp vẫn đem và hiện nay nội dung vô tệp này lên screen.

B

Chương trình dùng để làm tạo ra một tệp mới nhất và ghi nội dung nhập kể từ keyboard vô vào tệp.

C

Chương trình dùng để làm ngỏ gọi một tệp vẫn đem và được chấp nhận bắt gặp toàn cỗ kí tự động đem vô tệp này lên screen.

D

Cả 3 xác minh bên trên đều sai.

Trong NNLT Pascal, khai báo nào là sau đó là đúng vào lúc khai báo tệp văn bản?

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục gọi đem dạng:

B

Read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

C

Read(<danh sách biến>, <biến tệp>);

D

Read(<danh sách biến>);

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục ghi đem dạng:

B

Writeln(<danh sách kết quả>,(<biến tệp>);

C

Writeln(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);

D

Writeln(<danh sách kết quả>);

Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa vặn truy vấn thẳng.

Số lượng thành phần vô tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy theo dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự phù hợp nhất lúc triển khai những thao tác gọi tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Đóng tệp.

C

Xem thêm: công thức tính chu vi hình tròn

Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với thay đổi tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.