công thức tính cạnh huyền tam giác vuông

  • c2 = a2 + b2
  • Tổng diện tích S của nhị hình vuông vắn đem cạnh là nhị cạnh vuông của tam giác vuông (ab) tự diện tích S của hình vuông vắn đem cạnh là cạnh huyền (c).

định lý Pytago

định lý Pytago A B C a b c a a a S1 = a 2 b b b S2 = b 2 c c c S3 = c 2 S1 + S2 = S3
a, bcạnh góc vuông
ccạnh huyền
Sdiện tích

Đơn vị

Hãy thể hiện 2 giá chỉ trị

cạnh góc vuông

a =

cạnh góc vuông

cạnh huyền

c =

Lỗi

Làm tròn xoe số thập phân

Xem thêm: chương trình toán lớp 4

Trình tự động tính toán

định lý Pytago
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$

Xem thêm: although despite in spite of

cạnh góc vuông
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$

cạnh góc vuông
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$

cạnh huyền
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$