tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là câu hỏi học viên áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kỹ năng và kiến thức chú ý và những dạng bài bác luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại quy tắc tính bám theo trật tự kể từ nên qua chuyện ngược tớ có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vày 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vày 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại quy tắc tính bám theo quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân chia hoặc quy tắc trừ và quy tắc nằm trong, tớ tiến hành đo lường kể từ ngược qua chuyện nên.

 • Nếu nhập biểu thức, sở hữu cả quy tắc nhân, quy tắc phân chia, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, tớ tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, sở hữu lốt ngoặc, tớ tiến hành quy tắc tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức sở hữu quy tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng nhập biểu thức tiếp tục mang lại trở thành group sở hữu tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc thù phối kết hợp của quy tắc cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 - 90

c) nó - 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của quy tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú sở hữu 76 viên bi, số bi của An bộp chộp 7 chuyến số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng nhập mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại bám theo quy tắc của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại bám theo quy tắc của biểu thức sở hữu chứa chấp quy tắc nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa đặt trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện tại quy tắc tính kể từ nên qua chuyện ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vày 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 vày 7 thêm một vày 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vày 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 vày 3 thêm một vày 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: agi kết tủa màu gì

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vày 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 vày 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vày 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vày 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được thành phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vày 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 vày 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vày 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vày 3, 9 trừ 3 vày 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vày 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vày 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vày 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vày 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vày 3, 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng nhập mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân mật 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác đi ra tớ sở hữu số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên sở hữu 18 số hạng

b) Các tính tổng nhập mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác đi ra tớ sở hữu tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng nhập mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 15 = 7264 + 5111

b) nó + 4763 = 1947 x 3

c) nó : 8 = 478 - 98

d) nó - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) nó = 825

b) nó = 1078

c) nó = 3040

d) nó = 19794

Bài 4

Xem thêm: công thức tính s tam giác

a) sở hữu 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn bố mẹ rất có thể xem thêm những khóa đào tạo toán online bên trên brightenglish.edu.vn nhé!