little mary had a disadvantaged childhood with little education and money

Câu hỏi:

17/01/2022 11,629

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: little mary had a disadvantaged childhood with little education and money

Little Mary had a disadvantaged childhood with little education and money. 

C. prosperous 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Giải thích: Disadvantaged (có hại) >< prosperous (có lợi)

Dịch: Mary nhỏ xíu nhỏ đang được mang 1 tuổi hạc thơ thua thiệt với không nhiều chi phí học tập.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

When I have miễn phí time, I usually ______. 

A. listen đồ sộ music 

B. listening music

C. listen music 

D. listening đồ sộ music

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Sadly, many non-disabled people have negative attitudes toward children with cognitive impairments in developing countries. 

A. helpless 

B. disappointing  

C. pessimistic

D. positive

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

The theme of the upcoming conference is đồ sộ remove barriers đồ sộ create an inclusive and accessible society for all.

A. abolish 

Xem thêm: when you sit for the exam tomorrow try to stay calm and relaxed

B. stick to 

C. get rid of 

D. Keep

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

According đồ sộ WHO, many disabled people still face challenges, discrimination, poverty, and limited access đồ sộ education, employment, and healthcare. 

A. controlled 

B. inadequate 

C. short 

D. unrestricted

Câu 5:

Do you lượt thích ________? – No, I don’t. 

A. go camping

B. đồ sộ go camping 

C. go đồ sộ camping 

D. going camping

Câu 6:

Tom always _____ breakfast before going đồ sộ work. 

A. have 

B. had 

C. has 

Xem thêm: lượng mưa trung bình năm của nước ta là

D. is having