điểm chuẩn đại học điện lực 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh CĐ-ĐH 2021

Đại học tập Điện lực (DDL)

  • Phương thức tuyển chọn sinh vào năm 2021

STT Ngành Điểm chuẩn Hệ khối thi Ghi chú
1 Công nghệ vấn đề (Xem) 24.25 Đại học A00,A01,D01,D07
2 Công nghệ vấn đề (Xem) 24.25 Đại học A01,D01,D07
3 Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (Xem) 23.50 Đại học A00,A01,D01,D07
4 Thương mại năng lượng điện tử (Xem) 23.50 Đại học A00,A01,D01,D07
5 Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (Xem) 23.50 Đại học A01,D01,D07
6 Thương mại năng lượng điện tử (Xem) 23.50 Đại học A01,D01,D07
7 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử (Xem) 22.75 Đại học A00,A01,D01,D07
8 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử (Xem) 22.75 Đại học A01,D01,D07
9 Kế toán (Xem) 22.00 Đại học A00,A01,D01,D07
10 Quản trị công ty (Xem) 22.00 Đại học A00,A01,D01,D07
11 Kế toán (Xem) 22.00 Đại học A01,D01,D07
12 Quản trị công ty (Xem) 22.00 Đại học A01,D01,D07
13 Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Xem) 21.50 Đại học A00,A01,D01,D07
14 Điện tử - viễn thông (Xem) 21.50 Đại học A00,A01,D01,D07
15 Tài chủ yếu – Ngân mặt hàng (Xem) 21.50 Đại học A00,A01,D01,D07
16 Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Xem) 21.50 Đại học A01,D01,D07
17 Điện tử - viễn thông (Xem) 21.50 Đại học A01,D01,D07
18 Tài chủ yếu – Ngân mặt hàng (Xem) 21.50 Đại học A01,D01,D07
19 Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) (Xem) 20.00 Đại học A00,A01,D01,D07
20 Quản trị cty du ngoạn và lữ khách (Xem) 20.00 Đại học A00,A01,D01,D07