tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là vấn đề học viên áp dụng nhiều kỹ năng của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường và tính toán độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kỹ năng lưu ý và những dạng bài xích tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ cần qua loa trái ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 bởi vì 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 bởi vì 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 bởi vì 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 bởi vì 6 thêm một bởi vì 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân chia hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tao tiến hành đo lường và tính toán kể từ trái ngược qua loa cần.

 • Nếu nhập biểu thức, sở hữu cả luật lệ nhân, luật lệ phân chia, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tao tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, sở hữu vết ngoặc, tao tiến hành luật lệ tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức sở hữu luật lệ cộng

 •  Nhóm những số hạng nhập biểu thức đang được mang đến trở nên group sở hữu tổng là những số tròn trĩnh chục/ tròn trĩnh trăm/ tròn trĩnh ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú sở hữu 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 đợt số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng nhập mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo đuổi quy tắc của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo đuổi quy tắc của biểu thức sở hữu chứa chấp luật lệ nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua loa trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 bởi vì 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 bởi vì 7 thêm một bởi vì 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 bởi vì 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: dãy hoạt dộng hóa học của phi kim

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 bởi vì 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 bởi vì 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 bởi vì 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 bởi vì 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được sản phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 bởi vì 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 bởi vì 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi vì 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi vì 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một bởi vì 3, 9 trừ 3 bởi vì 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 bởi vì 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 bởi vì 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 bởi vì 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi vì 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một bởi vì 3, 7 trừ 3 bởi vì 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng nhập mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân ái 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích đi ra tao sở hữu số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên sở hữu 18 số hạng

b) Các tính tổng nhập mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích đi ra tao sở hữu tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng nhập mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: đh sư phạm hà nội

a) sở hữu 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn bố mẹ hoàn toàn có thể xem thêm những khóa đào tạo và huấn luyện toán online bên trên brightenglish.edu.vn nhé!