để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Câu hỏi:

09/07/2020 29,137

A. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘acb’; s2: ‘abcd’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết trái ngược in rời khỏi màn hình hiển thị là:

A. ‘abcd’

B. ‘acb’

C. ‘abcdacb’

D. ‘acbabcd’

Câu 2:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 3, 3) mang đến độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

B. ‘BCD’

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 3:

Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết trái ngược in rời khỏi màn hình hiển thị là:

A. ‘abcd’

B. ‘1234’

C. ‘abcd1234’

D. ‘1234abcd’

Câu 4:

Cho chương trình sau:

Xem thêm: dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

Program C_trinh_con;

Var d: char;

 X1: string;

Procedure Xoa (a: char ; var Xt:string);

 Var j: byte;

 Begin

  j := pos (a, Xt);

  while j < > 0 do

  begin

   delete(Xt, j, 1);

    j := pos(a, Xt);

  end;

 End;

Begin

 X1:=’SEPTEMBER’;

 d := ‘E’;

 Xoa (d, X1);

End.

a/ Hãy chạy tay đã cho ra sản phẩm theo dõi bảng khuôn bên dưới đây

b/ Hãy chỉ ra: vươn lên là toàn viên, vươn lên là toàn thể, thông số kiểu dáng, tham ô số thực sự, thông số vươn lên là,tham ô số giá trị nhập công tác bên trên.

Câu 5:

Cho s = ‘Tran Hung Dao’, hàm length(s) mang đến độ quý hiếm bằng:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 6:

Câu mệnh lệnh há vươn lên là tệp f1 nhằm phát âm tài liệu đem dạng:

A. reset(f1);

B. rewrite(f1);

C. read(f1);

Xem thêm: quang điện trở được chế tạo từ

D. write(f1);