bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Chắc hẳn chúng ta từng phát hiện thì thời điểm hiện tại tiếp tục (The present continuous) nhập trong cả quy trình học tập giờ Anh của tôi. Dạng câu này là 1 trong mỗi cấu tạo cơ bạn dạng nhất tuy nhiên bạn phải chú ý khi tham gia học giờ Anh. Do cơ, nhằm thoải mái tự tin rộng lớn Lúc tiếp xúc, các bạn hãy thực hành thực tế thiệt nhiều bài tập thì hiện tại tiếp diễn nhằm chắc hẳn kỹ năng. ILA vẫn tổ hợp kho bài tập thì hiện tại tiếp diễn đem đáp án tiên tiến nhất nhập nội dung tiếp sau đây.

Ôn luyện kỹ năng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại tiếp tục (Present continuous)

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Để hoàn thành xong chất lượng những bài tập thì hiện tại tiếp diễn, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì thời điểm hiện tại tiếp tục (Present continuous) được dùng nhằm trình diễn mô tả hành động/ vấn đề đang được ra mắt ở thời gian rằng hoặc xoay xung quanh thời gian rằng. Hành động/ vấn đề này vẫn ko dứt, còn kế tiếp ra mắt.

Bên cạnh cơ, thì thời điểm hiện tại tiếp tục cũng khá được dùng để làm mô tả một hành vi xẩy ra nhập sau này ngay gần hoặc hành vi lặp cút tái diễn tạo nên xấu đi.

2. Cách phân chia thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Công thức:

(+) S + am/is/are + V-ing

(-) S + am/is/are + not + V-ing

(Yes/no question) Is/ am/ are + S + Ving?

Ở dạng thắc mắc yes/ no, công thức vấn đáp sau:

• Yes, S + am/is/are.

hoặc

• No, S + am/is/are + not.

Ví dụ:

• At the moment, Monica is cooking dinner and her sister is setting the table. (Ngay giờ đây, Monica đang được nấu nướng bữa tối và em gái của cô ý đang được bố trí bàn ăn.)

• Andy is not working on the project. (Andy ko đang được thao tác làm việc bên trên dự án công trình.)

• Are they organizing a surprise tiệc ngọt for their children? (Họ đem tổ chức triển khai một buổi tiệc bất thần mang lại con cái của mình không?)

• Who is he talking đồ sộ on the phone? (Anh ấy đang được rỉ tai với ai qua chuyện điện thoại cảm ứng vậy?)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp, chỉ dẫn ví dụ những dạng thắc mắc nhập giờ Anh

2 tuần học tập demo miễn phí

3. Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Trước Lúc thực hành thực tế với những bài luyện thì hiện tại tiếp diễn, hãy nằm trong liếc qua cơ hội phân biệt loại thì này nhé!

Để phân biệt thì thời điểm hiện tại tiếp tục, chúng ta cũng có thể phụ thuộc những trạng kể từ chỉ thời hạn như:

• Now (bây giờ)

• Right now (ngay bây giờ)

• At the moment: (lúc này)

• At present: (hiện tại)

• At + giờ ví dụ + now

Hoặc những động kể từ cụt như:

• Look! (Nhìn kìa!)

• Listen! (Lắng nghe!)

• Watch out! (Coi chừng!)

LƯU Ý: Các động kể từ sau ko được phân chia ở thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

cấu trúc remember

Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp tục cơ bản

Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài luyện 1: Điền dạng đích của động kể từ nhập ngoặc (sử dụng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn)

1. Look! The cát (play) _______ with a ball of yarn.

2. We (study) _______ English at the moment.

3. They (not listen) _______ đồ sộ music right now.

4. My mom (cook) _______ dinner in the kitchen.

5. She (not wear) _______ a jacket because it’s warm outside.

6. What (you do) _______ this weekend?

7. The children (run) _______ around the playground.

8. I (read) _______ a book while waiting for the bus.

9. He (watch) _______ a movie in the living room.

10. It (rain) _______ outside, so sánh don’t forget your umbrella.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp toàn bộ cơ hội phân chia động kể từ nhập giờ Anh

Bài luyện 2: Chọn đáp án đích mang lại thắc mắc dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. _______ you watching TV right now?

a) Is

b) Are

c) Am

2. What _______ they doing in the park?

a) is

b) are

c) am

3. _______ she listening đồ sộ music?

a) Is

b) Are

c) Am

4. _______ we playing soccer at the moment?

a) Is

b) Are

c) Am

5. _______ the dogs running in the backyard?

a) Is

b) Are

c) Am

6. _______ you reading a book?

a) Is

b) Are

c) Am

7. What _______ I doing wrong?

a) is

b) are

c) am

8. _______ the students studying for the exam?

a) Is

b) Are

c) Am

9. _______ he working on a project?

a) Is

b) Are

c) Am

10. _______ it raining outside?

a) Is

b) Are

c) Am

Bài luyện 3: Sắp xếp kể từ muốn tạo trở thành câu hoàn hảo dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. playing / soccer / they / are

2. watching / movie / I / am / a

3. swimming / she / is / pool / in / the

4. working / they / are / hard

5. listening / music / they / are / to

Bài luyện 4: Viết lại câu sau bên dưới dạng phủ định

1. I am eating dinner now. (I _______ eating dinner now.)

2. They are studying English. (They _______ studying English.)

3. She is playing tennis at the moment. (She _______ playing tennis at the moment.)

4. We are going đồ sộ the park. (We _______ going đồ sộ the park.)

5. He is watching TV right now. (He _______ watching TV right now.)

Đáp án bài tập thì hiện tại tiếp diễn cơ bản

Đáp án bài tập thì hiện tại tiếp diễn cơ bản

Bài luyện 1:

1. Look! The cát is playing with a ball of yarn.

2. We are studying English at the moment.

3. They are not listening đồ sộ music right now.

4. My mom is cooking dinner in the kitchen.

5. She is not wearing a jacket because it’s warm outside.

6. What are you doing this weekend?

7. The children are running around the playground.

Xem thêm: kết quả. nét 1

8. I am reading a book while waiting for the bus.

9. He is watching a movie in the living room.

10. It is raining outside, so sánh don’t forget your umbrella.

Bài luyện 2:

1. b

2. b

3. a

4. b

5. b

6. b

7. c

8. b

9. a

10. a

Bài luyện 3:

1. They are playing soccer.

2. I am watching a movie.

3. She is swimming in the pool.

4. They are working hard.

5. They are listening đồ sộ music.

Bài luyện 4:

1. I am not eating dinner now.

2. They are not studying English.

3. She is not playing tennis at the moment.

4. We are not going đồ sộ the park.

5. He is not watching TV right now.

Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp tục nâng cao

Bài tập

Bài luyện 1: Điền dạng kể từ nhập địa điểm trống trải (sử dụng thì thời điểm hiện tại tiếp tục hoặc ganh đua thời điểm hiện tại đơn)

1. What (you/do) ________ right now?

2. They (sit) ________ in the park and (enjoy) ________ the sunshine.

3. She (study) ________ for her upcoming exam.

4. I (not/work) ________ on weekends.

5. How long (you/walk) ________ đồ sộ work every day?

6. The children (play) ________ football in the backyard.

7. He (always/ complain) ________ about everything.

8. We (wait) ________ for the bus at the bus stop.

9. It (rain) ________ outside, so sánh don’t forget đồ sộ take an umbrella.

10. The chef (cook) ________ a delicious meal in the kitchen.

11. Listen! The birds (sing) ________ in the trees.

12. What (you/think) ________ about the new movie?

13. The company (expand) ________ its business in different countries.

14. They (travel) ________ around Europe during their summer vacation.

15. My sister (learn) ________ đồ sộ play the guitar.

16. The team (practice) ________ hard for the upcoming match.

17. I (not/expect) ________ any visitors tonight.

18. The sun (shine) ________ brightly in the clear xanh rờn sky.

19. He (always/arrive) ________ late for meetings.

20. We (not/use) ________ plastic bags anymore.

Bài luyện 2: Điền kể từ nhập địa điểm trống trải nhằm hoàn thành xong câu dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. I _______ for a walk in the park. (go)

2. They _______ their homework at the moment. (do)

2. She _______ her friend on the phone right now. (talk)

4. We _______ on a new project. (work)

5. He _______ a book in the library. (read)

6. The children _______ in the garden. (play)

7. The teacher _______ the lesson on the whiteboard. (write)

8. They _______ a tiệc ngọt at their house tonight. (have)

9. I _______ a cup of tea and relaxing. (have)

10. The dog _______ in the backyard. (play)

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu tại đây.

1. I are studying English this semester, but last semester I studied math.

2. She is always complain about her job, but she never bởi anything đồ sộ change it.

3. They is playing football in the park every Sunday morning.

4. Right now, he is work on a new project for his company.

5. Are you listen đồ sộ music while you are studying?

6. The cát is chase a mouse around the house at the moment.

7. She is not liking the food here. She prefer the food at her favorite restaurant.

8. I am not understanding why he is always late for our meetings.

9. We are not go đồ sộ the tiệc ngọt tonight because we have other plans

Đáp án bài tập thì hiện tại tiếp diễn nâng cao

bài tập

Bài luyện 1:

1. What are you doing right now?

2. They are sitting in the park and enjoying the sunshine.

3. She is studying for her upcoming exam.

4. I bởi not work on weekends.

5. How long bởi you walk đồ sộ work every day?

6. The children are playing football in the backyard.

7. He is always complaining about everything.

8. We are waiting for the bus at the bus stop.

9. It is raining outside, so sánh don’t forget đồ sộ take an umbrella.

10. The chef is cooking a delicious meal in the kitchen.

11. Listen! The birds are singing in the trees.

12. What bởi you think about the new movie?

13. The company is expanding its business in different countries.

14. They are traveling around Europe during their summer vacation.

15. My sister is learning đồ sộ play the guitar.

16. The team is practicing hard for the upcoming match.

17. I am not expecting any visitors tonight.

18. The sun is shining brightly in the clear xanh rờn sky.

19. He is always arriving late for meetings.

20. We are not using plastic bags anymore.

Bài luyện 2:

1. I am going for a walk in the park.

2. They are doing their homework at the moment.

3. She is talking đồ sộ her friend on the phone right now.

4. We are working on a new project.

5. He is reading a book in the library.

6. The children are playing in the garden.

7. The teacher is writing the lesson on the whiteboard.

8. They are having a tiệc ngọt at their house tonight.

9. I am having a cup of tea and relaxing.

10. The dog is playing in the backyard.

Bài luyện 3:

1. I am studying English this semester, but last semester I studied math.

2. She is always complaining about her job, but she never does anything đồ sộ change it.

3. They play football in the park every Sunday morning.

4. Right now, he is working on a new project for his company.

5. Are you listening đồ sộ music while you are studying?

6. The cát is chasing a mouse around the house at the moment.

7. She does not lượt thích the food here. She prefers the food at her favorite restaurant.

Xem thêm: cách chứng minh tia phân giác

8. I bởi not understand why he is always late for our meetings.

9. We are not going đồ sộ the tiệc ngọt tonight because we have other plans.

Trên trên đây những bài tập thì hiện tại tiếp diễn tiên tiến nhất. Loại thì này hoàn toàn có thể phức tạp, tuy vậy với những kỹ năng bên trên và sự rèn luyện cần cù, chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể vận dụng bọn chúng một cơ hội đúng đắn và thuần thục.