unit 4 lớp 11 caring for those in need

Bình chọn:

4.2 bên trên 164 phiếu

Bạn đang xem: unit 4 lớp 11 caring for those in need

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 11 mớiTổng phù hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới mẻ unit 4 Xem câu nói. giải

Luyện tập luyện kể từ vựng

Tổng phù hợp kể từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Xem câu nói. giải

Ngữ pháp - Thì vượt lên trên khứ đơn - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng hợp lý và phải chăng thuyết cụ thể và không hề thiếu về khái niệm, cấu tạo, cách sử dụng và ví dụ minh họa của thì Quá khứ đơn Xem cụ thể

Ngữ pháp - Thì lúc này hoàn thiện - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp lý và phải chăng thuyeret đày đọa đầy đủ và cụ thể về khái niệm, cấu tạo, cách sử dụng và ví dụ minh họa của thì Hiện bên trên trả thành

Xem câu nói. giải

Getting started Unit 4 Tiếng Anh 11 mới2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct box. Xem câu nói. giải

Language Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới mẻ

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây

2. Listen and repeat the following sentences. Pay attention to tướng the vowels in bold.

Xem câu nói. giải

Skills Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới1. Look at the pictures. Can you recognise the people? What disabilities bởi you think they had? Xem câu nói. giải Looking Back Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and size. Write one word in each blank. Xem câu nói. giải

Project - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to tướng the class.

Xem câu nói. giải