tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và hiểu lại.)

a) What day is it today, Tom?

(Hôm ni là loại bao nhiêu vậy Tom?)

It's Monday.

(Nó là loại Hai.)

b) Do you have Maths today?

(Hôm ni chúng ta đem môn Toán không?)

Yes, I vì thế.

(Vâng, tôi đem.)

c) What subjects vì thế you have today?

(Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì?)

I have Vietnamese, Maths and English.

(Tôi đem môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.)

d) Oh, we're late for school!

(Ồ, tất cả chúng ta trễ học tập rồi!)

Let's run!

(Chúng tớ nằm trong chạy đi!)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Làm việc bám theo cặp. Hỏi chúng ta em ngày hôm nay đem môn học tập gì.

Lời giải chi tiết:

a) What subjects vì thế you have today?  - I have Maths.

(Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì? - Tôi đem môn Toán.)

b) What subjects vì thế you have today?  - I have Science.

(Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì? - Tôi đem môn Khoa học tập.)

c) What subjects vì thế you have today? - I have IT.

(Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì? - Tôi đem môn Tin học tập.)

d) What subjects vì thế you have today? - I have Vietnamese.

(Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì? - Tôi đem môn Tiếng Việt.)

e) What subjects vì thế you have today? - I have Art.

(Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì? - Tôi đem môn Mĩ thuật.)

f) What subjects vì thế you have today? - I have Music.

(Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì? - Tôi đem môn Âm nhạc.)

Bài 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và ghi lại lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

   Nam: It's Tuesday.

   Mai: What subjects vì thế you have today?

Xem thêm: công dân thi hành pháp luật khi

  Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2. Linda: Do you have Maths today, Phong?

    Phong: Yes, I vì thế.

   Linda: What about Science?

   Phong: I don't have Science. But I have Music and English.

3. Linda: What day is it today?

   Mai: It's Thursday.

   Linda: What subjects vì thế you have today, Mai?

   Mai: I have English, Vietnamese and IT.

Lời giải chi tiết:

1. b               2. a                3. c

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và viết lách.)

Lời giải chi tiết:

1. Today is Monday.

(Hôm ni là loại Hai.)

He has Vietnamese, Science and English.

(Cậu ấy đem môn Tiếng Việt, Khoa học tập và Tiếng Anh.)

2. Today is Wednesday.

(Hôm ni là loại Hai.)

She has Maths, IT and Music.

(Cô ấy đem môn Toán, Tin học tập và Âm nhạc.)

3. Today is Friday.

(Hôm ni là loại Sáu.)

They has Maths, Science and Art.

(Họ đem môn Toán, Khoa học tập và Mĩ thuật.)

Bài 5

5. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

What day is it today?

(Hôm ni là loại mấy?)

It's Monday. It's Monday.

(Hôm ni là loại Hai. Hôm ni là loại Hai.)

What subjects vì thế you have?

(Bạn đem môn học tập gì?)

I have Maths and Art and English.

(Tôi đem môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh.)

But we're late, we're late!

(Nhưng tất cả chúng ta trễ, tất cả chúng ta trễ!)

We're late for school. Let's run!

(Chúng tớ trễ học tập. Nào nằm trong chạy thôi!)

We're late. We're late.

(Chúng tớ trễ. Chúng tớ trễ!)

Xem thêm: đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

We're late for school. Let's run!

(Chúng tớ trễ học tập. Nào nằm trong chạy thôi!)

Loigiaihay.com