bài tập về câu tường thuật

Câu trần thuật (Reported speech) là một trong trong mỗi dạng ngữ pháp được dùng thịnh hành vô giờ đồng hồ Anh. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak dò xét hiểu lý thuyết, ví dụ minh họa và những dạng bài bác tập luyện câu trần thuật đem đáp án cụ thể nhé!

Câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh

Giới thiệu câu trần thuật, câu loại gián tiếp, trực tiếp

Câu trần thuật (Reported speech) hoặc thường hay gọi là câu loại gián tiếp, được dùng nhằm thuật lại tiếng thưa của những người không giống. 

Bạn đang xem: bài tập về câu tường thuật

Kiểm tra trừng trị âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click đồ sộ start recording!

Recording... Click đồ sộ stop!

loading

Có nhị loại câu trần thuật là: 

Cách dùngVí dụ
Câu trần thuật thẳng (Direct speech)Thuật lại đúng chuẩn và vừa đủ ý nghĩa sâu sắc tiếng của những người thưa. 

→ Trích dẫn, dùng lốt ngoặc kép

She said: “I don’t lượt thích this dress.”

→ Cô ấy thưa rằng: “Tôi ko mến cái váy này”

He said: “I want đồ sộ go home page.”

→ Anh ấy thưa rằng: “Tôi mong muốn về nhà”

Câu trần thuật loại gián tiếp (Indirect speech)Thuật lại tiếng thưa của một người không giống một cơ hội loại gián tiếp

→ Không trích dẫn nó vẹn toàn, ko người sử dụng lốt ngoặc kép

She said she didn’t lượt thích that dress.

→ Cô ấy bảo rằng cô ấy ko mến cái váy tê liệt.

He said he wanted đồ sộ go home page.

→ Anh ấy bảo rằng anh ấy mong muốn về ngôi nhà.

Cách gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

Dưới đấy là 4 bước cơ phiên bản khi gửi câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp:

Bước 1: Lựa lựa chọn động kể từ trần thuật phù hợp

Khi thực hiện dạng bài bác tập luyện câu trần thuật, bạn phải lựa lựa chọn động kể từ nhằm trần thuật sao cho tới phù phù hợp với ý nghĩa sâu sắc của câu. Một số động kể từ trần thuật thịnh hành vô giờ đồng hồ Anh là:

Động kể từ tường thuậtDịch nghĩa
Told, saidNói
AskedYêu cầu/Hỏi
DeniedPhủ nhận
PromisedHứa
SuggestedGợi ý, đề nghị

Ví dụ:

  • She told Maya that she had bought a new bag. (Cô ấy thưa với Maya rằng cô ấy vẫn mua sắm 1 cái túi mới)
  • William asked his son which shoes he liked best. (William căn vặn nam nhi mình yêu thích song giầy này nhất)
câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh

Bước 2: Lùi thì của động từ

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
Thì thời điểm hiện tại đơn

→ V1

→ Learn

Thì quá khứ đơn 

→ V2/V-ed

→ Learned

Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

is/are V_ing

→ is/are learning

Thì quá khứ tiếp diễn

→ was/were V_ing

→ was/were learning

Thì thời điểm hiện tại trả thành

→ have/has V2/V-ed

have/has learnt

Thì quá khứ trả thành

→ had V3/V-ed

→ had leant

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

→ have/has been V_ing

→ have/has been learning

Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

→ had been V_ing

→ had been learning

Thì quá khứ đơn

→ V2/V-ed

→ learned

Thì quá khứ trả thành

→ had V3/V-ed

→ had learnt

Thì quá khứ tiếp diễn

→ was/were V_ing

→ was/were learning

Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

→ had been V_ing

→ had been learning

Thì quá khứ trả thành

→ had V3/ V-ed

→ had learnt

Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

→ had V3/V-ed

→ had learnt

Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

→ had been V_ing


→ had been learning
Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

→ had been V_ing


→ had been learning
Can/may/must (have to)

→ Hana said: “I can’t see them”

(Hana thưa rằng: “Mình ko thể thấy chúng ta.”)

Could/might/had to

→ Hana said she could not see them.

(Hana bảo rằng cô ấy ko thể thấy chúng ta.)

Lưu ý cần thiết nắm: 

Ví dụNghĩa
Could, should, would, might, ought to

→ Không lùi thì

“You should drink some milk,” she said.

→ She said I should drink some milk.

Cô ấy bảo rằng tôi nên tợp một ít sữa
Câu thẳng nhắc thực sự phân minh, chân lý

→ Giữ vẹn toàn thì của động từ

“The sun rises in the east,” he said.

→ He said that the sun rises in the east.

Anh ấy bảo rằng mặt mũi trời đâm chồi ở đằng Đông.

Bước 3: Đổi những đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu, tân ngữ

Vị tríCâu trực tiếpCâu loại gián tiếp
Chủ ngữIHe/ She
YouI/We/They
WeWe/They
Tân ngữMeHim/Her
YouMe/Us/Them
UsUs/Them
Đại kể từ sở hữuMyHis/Her
YourMy/Our/Their
OurOur/Their
Đại kể từ sở hữuMineHis/Hers
YoursMine/Ours/Theirs
OursOurs/Theirs
Đại kể từ chỉ địnhThisThe/That
TheseThe/Those

Ví dụ 1: “Are you tired?” Jake asked.

→  Jake asked bủ if I was tired. 

→ Jake căn vặn tôi đem mệt nhọc ko.

Ví dụ 2: My mèo has brown fur,” she said.

→ She said that her cat has brown fur. 

→ Cô ấy bảo rằng mèo ngôi nhà cô ấy đem cỗ lông gray clolor.

Cách gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

Bước 4: Đổi lại những trạng kể từ chỉ thời hạn, địa điểm

Câu thẳng Câu loại gián tiếp
NowThen/ At the time
TodayThat day
YesterdayThe day before/ The previous day
TomorrowThe following day/ The day after/ The next day
The day before yesterdayTwo days before
The day after tomorrowTwo days after/ In two days’ time
AgoBefore
This weekThat week
Last weekThe week before/ The previous week
Next weekThe following week/ The week after/ The next week
ThisThat
TheseThose
HereThere

Ví dụ 1: She said, “I’ll remind you đồ sộ water the plants tomorrow.”

→ She said she would remind bủ đồ sộ water the plants the next day. 

→ Cô ấy bảo rằng cô ấy tiếp tục nhắc tôi tưới cây vào trong ngày mai.

Ví dụ 2: “I went đồ sộ visit my grandparents last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone đồ sộ visit her grandparents the week before

→ Lily bảo rằng cô ấy vẫn cho tới thăm hỏi các cụ vô tuần trước đó.

>> Xem thêm: câu tiêu cực quánh biệt

Học giờ đồng hồ anh hiệu suất cao nằm trong ELSA Pro
Luyện tập luyện theo đuổi chủ thể yêu thương mến và quãng thời gian học tập được cá thể hóa canh ty kĩ năng của người sử dụng được nâng cấp nhanh chóng chóng

Bài tập luyện câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

1. Bài tập luyện gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp

1. “What are you doing?” she asked bủ.

She asked bủ ………………………….

 2. “Close the door,” Anne said.

Anne told them ………………………….

3. “Will you come đồ sộ my party?” Linda said đồ sộ them.

Linda invited them ………………………….

4. “Are you going by bus?” my teacher asked.

My teacher wanted đồ sộ ………………………….

5. “I don’t lượt thích this pink carpet,” she said.

She told bủ ………………………….

6. Nhung said: “She can not help you tomorrow.”

Nhung said ………………………….

7. “What would you vì thế if you passed the exam?” The professor asked bủ.

The professor asked bủ ………………………….

8. “Do you and your big brother go đồ sộ the same school?” Maya asked her friend.

Maya asked her friend ………………………….

9. “Give bủ the red cup,” Selena told him.

Selena asked him ………………………….

10. “Hurry up,” He said đồ sộ bủ.

He told bủ ………………………….

11. “You stole my phone, Alex!” said Lily.

Lily accused Alex ………………………….

12. “I want a xanh lơ jacket for my birthday,” she said.

She said that ………………………….

13. “Don’t forget đồ sộ turn off the light.” He said.

He reminded bủ ………………………….

14. “I should go home page đồ sộ vì thế my homework”, said Lily.

Lily told bủ ………………………….

15. “Stand up, Daniel,” he said.

He asked Daniel ………………………….

16. “She works in a station,” He said.

He said that ………………………….

17. “They have not eaten dinner”

He told bủ ………………………….

18. He said đồ sộ me: “I haven’t finished my work”

He told bủ ………………………….

19. “I will visit my grandparents tomorrow.”

He told bủ that ………………………….

20. Daniel said: “Where are you going on your vacation this week?

Daniel asked bủ ………………………….

21. “Are you serious?” she asked him.

She asked him ………………………….

22. “Can I meet you at the meeting?” He asked bủ.

He asked bủ ………………………….

23. “Dinner will be served after 6 m.m,” said my aunt.

My mother said ………………………….

24. “Are you going đồ sộ the restaurant?” she asked bủ.

He wanted đồ sộ know ………………………….

25. “Did you see the đen thui cat?” she asked bủ.

She asked bủ ………………………….

2. Dạng bài bác tập luyện viết lách lại câu tường thuật

1. “Where is my phone?” he asked.

2. “What are you doing?” he asked.

3. “Has Emily talked đồ sộ Jessica?” my sister asked bủ.

4.  “Are you going đồ sộ bed?” she asked bủ.

5. “Did you lock the door?” she asked bủ.

6. “I could play the guitar when I was seven,” she said.

7. “I don’t lượt thích peanut butter,” he said.

8. “You should go đồ sộ school early,” Lily said.

9. “Will you help bủ, please?” Becky asked. 

10. ”Don’t play the guitar in this room,” the music teacher said.

11. ”What are they talking about?”

12. “I have just sent a letter đồ sộ Hoa,”  Bella said.

13. “Do you lượt thích listening đồ sộ music?” Alex asked.

14. “Which xe đạp vì thế you lượt thích best?” My brother asked bủ.

15. “Why don’t you help Jack?” Jenny asked her.

16. “Can I pick you up at 8 p.m?” she asked.

17.  “Where is the ideal place đồ sộ go camping?” Nhung asked.

18. “Hank, please don’t tell anyone your salary.” said Tom.

19. “I’ll gọi you tomorrow.” 

20. “When was your daughter born?” said the doctor đồ sộ Linda.

21. “Did Daniel send the book đồ sộ you?” He asked.

22. “Can I help you, David?” asked Harry.

23.  “Don’t tell her about it.” she said.

24. “Did you buy the red dress?” she asked bủ.

25. The boy asked, “Who made the noise?”

Bài tập luyện câu trần thuật dạng viết lách lại câu

3. Bài tập luyện câu trần thuật trắc nghiệm

1. Lily said she was leaving for Hanoi _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The teacher asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that Tokyo _________ more lively phàn nàn Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was pessimistic about the exam. I advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no đồ sộ worry                 

D. not đồ sộ worry

Xem thêm: tài liệu ôn thi đánh giá năng lực

5. He wanted đồ sộ know where they _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. He asked bủ if I _________.

A. had seen that car

B. saw that car

C. has seen that car

D. see that car

7. Henry told bủ that he _________ home page after the sự kiện.

A. walked

B. had walked

C. walking

D. was walking

8. Leo asked her _________ .

A. what time does the meeting over            

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

9. My friend _________ bủ there’s been an accident on that street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

10. Jenny wonders _________ doing well at school.

A. whether her sisters are                          

B. if her sisters were

C. her sisters were                                     

D. her sisters are if

11. David asked Timmy why _________ the film on television the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked bủ if I _________ speak Vietnamese.

A. could

B. can

C. will

D. was

13. She wanted đồ sộ know what they _________.

A. doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. The mother asked her son where _________.

A. was

B. is

C. had been

D. has been

15. Mimi wanted đồ sộ know if he _________.

A. was going đồ sộ the cinema

B. went đồ sộ the cinema

C. goes đồ sộ the cinema

D. had gone đồ sộ the cinema

16. Bloom asked where_________.

A. her book is

B. her book was

C. her book had been

D. her book had been being

17. The manager asked us what we_________.

A. talked about

B.had been talked about

C. were talking about

D. talking about

18. Max asked whether I _________ this game.

A. had played

B. have played

C. was played

D. played

19. My sister asked bủ how long I _________ đồ sộ study in America.

A. planned

B. was planning

C. had been planning

D. planning

20. Minh advised her husband _________ too much.

A. wasn’t drinking

B. don’t drink

C. had not drunk

D. not đồ sộ drink

21. She told bủ she _________.

A. didn’t finish her homework

B. hadn’t finished her homework

C. had not been finishing her homework

D. wasn’t finishing her homework

22. He says he _________ London the next week.

A. goes

B. was going to

C. is going to

D. had been gone

23. I told Nick that my parents would come there đồ sộ visit us _________.

A. the following day

B. tomorrow

C. yesterday

D. next day

24. Emma told bủ that she _________ anymore.

A. didn’t love me

B. not đồ sộ love me

C. wasn’t loving me 

D. would not be loving me

25. My dad said that he had done it the week before.

A. the following week

B. the week before

C. the next week

D. last week

bài tập luyện câu trần thuật dạng trắc nghiệm

>> Xem thêm:

  • Bài tập luyện câu bị động
  • Bài tập luyện câu ĐK loại 2

Học giờ đồng hồ anh hiệu suất cao nằm trong ELSA Pro
Luyện tập luyện theo đuổi chủ thể yêu thương mến và quãng thời gian học tập được cá thể hóa canh ty kĩ năng của người sử dụng được nâng cấp nhanh chóng chóng

Đáp án chi tiết

1. Bài tập luyện gửi câu thẳng lịch sự loại gián tiếp

1. She asked bủ what I was doing.

2. Anne told them đồ sộ close the door.

3. Linda invited them đồ sộ come đồ sộ her các buổi party.

4. My teacher wanted đồ sộ know if/whether she was going by bus.

5. She told bủ that she didn’t lượt thích that pink carpet.

6. Nhung said she could not help bủ the next day.

7. The professor asked bủ what I would vì thế if I had passed the exam.

8. Maya asked her friend whether/if she and her big brother went đồ sộ the same school.

9. Selena asked him đồ sộ give her the red cup.

10. He told bủ đồ sộ hurry up.

11. Lily accused Alex of stealing her phone.

12. She said that she wanted a xanh lơ jacket for her birthday.

13. He reminded bủ (not đồ sộ forget) đồ sộ turn off the light.

14. Lily told bủ that she should go home page đồ sộ vì thế her homework.

15. He asked Daniel đồ sộ stand up.

16. He said that she worked at a station.

17. He told bủ that they hadn’t eaten dinner.

18. He told bủ he hadn’t  finished his work.

19. He told bủ that he would visit his grandparents the following day.

20. Daniel asked bủ where I was going on my vacation that week.

21. She asked him if he was serious.

22. He asked bủ if he could meet bủ at the meeting.

23. My mother said that lunch would be served before 11 a.m

24. He wanted đồ sộ know if I was going đồ sộ the restaurant.

25. She asked bủ if I had seen the đen thui mèo.

2. Dạng bài bác tập luyện viết lách lại câu tường thuật

1. He asked where his phone was.

2. He wanted đồ sộ know what I was doing.

3. My sister asked bủ if Emily had talked đồ sộ Jessica.

4. She wanted đồ sộ know if I was going đồ sộ bed.

5. He asked bủ if I had locked the door.

6. She said she could play the guitar when she was three.

7. He said that he didn’t lượt thích peanut butter.

8. Lily said that I should go đồ sộ school early.

9. Becky asked bủ đồ sộ help her.

10. The music teacher told us not đồ sộ play guitar in that room.

11. She asked bủ what they were talking about.

12. Bella told bủ that she had just sent a letter đồ sộ Hoa.

13. Alex asked bủ if I liked listening đồ sộ music.

14. My brother asked bủ which xe đạp I liked best.

15. Jenny wanted đồ sộ know why she didn’t help Jack.

16. She asked bủ if she could pick bủ up at 8 p.m.

17. Nhung asked where the ideal place đồ sộ go camping was.

18. Tom asked Hank not đồ sộ tell anyone about his salary.

19. I told him that I would gọi him the next day.

20. The doctor asked Linda where her daughter had been born.

21. He asked if Daniel had sent the book đồ sộ bủ.

22.  Harry asked David if he could help him.

23. She told bủ not đồ sộ tell her about it.

24. She asked bủ if I had bought the red dress.

25. The boy wanted đồ sộ know who was making the noise.

3. Bài tập luyện câu trần thuật trắc nghiệm

1. D2. B3. C4. D5. A
6. A7. B8. C9. D10. B
11. D 12. A13. B14. C15. A
16. B17. C18. A19. B20. D
21. B22. C23. A24. A25. B

Trên đấy là 70+ bài bác tập luyện câu trần thuật tuy nhiên ELSA Speak vẫn tổ hợp được. Quý Khách hãy cần cù ôn luyện nhằm đạt thành phẩm cao trong những kỳ thi đua nhé.

Ngoài đi ra, nhằm nâng lên chuyên môn giờ đồng hồ Anh một cơ hội trọn vẹn, các bạn hãy rèn luyện thông thường xuyên nằm trong App ELSA Speak. Đây là phần mềm luyện thưa giờ đồng hồ Anh số 1 trái đất, dùng A.I. nhằm phát hiện tiếng nói và sửa lỗi trừng trị âm tức thì ngay tức thì.

Xem thêm: cách chèn logo vào word

Luyện giờ đồng hồ Anh uỷ thác tiếp

ELSA PRO Trọn Đời – Giảm 83%

Giá gốc: 10.995.000Đ còn 1.845.000Đ
Nhập mã: VNM24LT nhằm nhận giá bán ưu đãi
  • Từ điển ELSA
  • Nội dung bài học kinh nghiệm update liên tục
  • 200+ ngôi nhà đề
  • 7,000+ bài bác học
  • 25,000+ bài bác luyện tập
  • Thời gian giảo học KHÔNG GIỚI HẠN

Đồng thời, qua quýt +7.000 bài học kinh nghiệm, 25.000+ bài bác rèn luyện bên trên ELSA Speak, các bạn sẽ được nâng lên kĩ năng trọn vẹn, kể từ nghe, trừng trị âm, nhấn âm, đối thoại,… Nhờ việc ôn luyện những khuôn câu, chúng ta còn rất có thể rèn luyện tăng nhiều cấu tạo, ngữ pháp không giống vô giờ đồng hồ Anh.

Chỉ với 10 phút rèn luyện thường ngày nằm trong ELSA Speak, chuyên môn nước ngoài ngữ của các bạn sẽ được nâng cấp cho tới 40%. Vậy còn chần chờ gì nữa tuy nhiên ko ĐK ELSA Pro nhằm xóa sổ “nỗi kinh hoàng uỷ thác tiếp” giờ đồng hồ Anh tức thì hôm nay!