nhạc chú đại bi tiếng việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô quan ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Bạn đang xem: nhạc chú đại bi tiếng việt

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.
Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát đi ra domain authority, tình nhân đề tát đỏa bà domain authority, quỷ ha tát đỏa bà domain authority, quỷ ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn đi ra trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.
Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, nó mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật đi ra lăng đà bà.
Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì hê rị, quỷ ha bàn nhiều tụt xuống mế, tát bà a buông tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quỷ bà già nua, quỷ trừng trị đạt đậu, đát điệt buông tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị, quỷ ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, quỷ đi ra quỷ đi ra, quỷ hê quỷ hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông phỏng lô phỏng lô, trừng trị xà domain authority đế, quỷ ha trừng trị xà domain authority đế, đà đi ra đà đi ra, địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra. Mạ mạ trừng trị quỷ đi ra, mục đế lệ, nó hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi, trừng trị tụt xuống trừng trị sâm, Phật đi ra xá domain authority, hô lô hô lô, quỷ đi ra hô lô hô lô hê rị, tao đi ra tao đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, tình nhân đề dạ, tình nhân đề dạ, tình nhân đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu đi ra cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, tía dạ quỷ mãng cầu, tao bà ha. Tất đà dạ, tao bà ha. Ma ha vớ đà dạ, tao bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn đi ra dạ, tao bà ha. Na đi ra cẩn trì, tao bà ha. Ma đi ra mãng cầu đi ra, tao bà ha. Tất đi ra tăng a mục khê domain authority, tao bà ha. Ta bà quỷ ha, a vớ đà dạ, tao bà ha. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ, tao bà ha. Ba đà quỷ yết vớ đà dạ, tao bà ha. Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ, tao bà ha. Ma bà lị thắng yết đi ra dạ, tao bà ha.
Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu, nhiều đi ra dạ domain authority.
Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng đi ra dạ, tao bà ha.
Án, vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều đi ra, bạt đà dạ tao bà ha. (3 lần)

Xem thêm:

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn

Chú Đại Bi – Thầy Thích Huệ Duyên Tụng

Chú Đại Bi – Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Xem thêm: thế nào là phát triển bền vững

Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

Hướng Dẫn Cách Tụng Trì Chú Đại Bi Ngắn Gọn

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn 21 biến

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt 21 Biến

Tổng hợp ý nhạc Chú Đại Bi (Phạn-Việt)

Xem thêm: trung tuyến tam giác vuông cân


Bản Chú Đại Bi 84 câu

Tên của bài xích kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi với thảy là 84 câu, 415 chữ.

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
2. Nam tế bào a rị da
3. Bà lô yết đế thước chén bát đi ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
7. Án
8. Tát bàn đi ra trừng trị duệ
9. Số đát mãng cầu đát tỏa
10.Nam tế bào vớ kiết lật đỏa nó mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật đi ra lăng đà bà
12.Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì
13.Hê rị, quỷ ha bàn nhiều tụt xuống mế
14.Tát bà a buông tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát nhiều (Na quỷ bà tát đa)
17.Na quỷ bà dà
18.Ma trừng trị đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca đi ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha tình nhân đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma đi ra quỷ ra
26.Ma hê quỷ hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô phỏng lô trừng trị xà domain authority đế
29.Ma ha trừng trị xà domain authority đế
30.Đà đi ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật đi ra da
33.Giá đi ra giá chỉ ra
34.Mạ mạ trừng trị quỷ ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất mãng cầu thất na
38 A Ra sâm Phật đi ra xá lợi
39.Phạt tụt xuống trừng trị sâm
40.Phật đi ra xá da
41.Hô lô hô lô quỷ ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta đi ra tao ra
44.Tất rị vớ rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ tình nhân đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na đi ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ quỷ na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha vớ đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn đi ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na đi ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma đi ra mãng cầu ra
63.Ta bà ha
64.Tất đi ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà quỷ ha a vớ đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết đi ra a vớ đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà quỷ kiết vớ đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết đi ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
77.Nam tế bào a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn đi ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất năng lượng điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.