kim loại fe không phản ứng với dung dịch

hint-header

Cập nhật ngày: 14-07-2022

Bạn đang xem: kim loại fe không phản ứng với dung dịch


Chia sẻ bởi: Vo Huuii


QG.15): Kim loại Fe không phản xạ với hóa học nào là tại đây vô dung dịch?

Chủ đề liên quan

C.07): Để khử ion Fe3+ vô hỗn hợp trở nên ion Fe2+ có thể sử dụng một lượng dư

Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại Fe phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?

Để khử ion Fe3+ vô hỗn hợp trở nên ion Fe2+ có thể sử dụng một lượng dư

C.08): Cặp hóa học không xẩy ra phản xạ hoá học tập là

B.13): Cho phương trình chất hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn.
Nhận xét nào là tại đây về phản xạ bên trên là đúng?

A

Sn2+ là hóa học khử, Cr3+ là hóa học lão hóa.

B

Cr là hóa học lão hóa, Sn2+ là hóa học khử.

C

Cr là hóa học khử, Sn2+ là hóa học lão hóa.

D

Cr3+ là hóa học khử, Sn2+ là hóa học lão hóa.

B.07): Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:
(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓
(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2
Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

C.07): Thứ tự động một vài cặp oxi hoá - khử vô sản phẩm năng lượng điện hoá như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học không phản xạ cùng nhau là

C

dung dịch FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

A.08): X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại thuộc tính được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết trật tự vô sản phẩm thế năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

C.09) Thứ tự động một vài cặp oxi hoá - khử vô sản phẩm năng lượng điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ bao gồm những hóa học, ion thuộc tính được với ion Fe3+ vô hỗn hợp là:

A.13): Cho những cặp lão hóa - khử được bố trí theo đuổi trật tự tăng dần dần tính lão hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành những thử nghiệm sau:
(a) Cho Fe vô hỗn hợp đồng (II) sunfat.
(b) Cho đồng vô hỗn hợp nhôm sunfat.
(c) Cho thiếc vô hỗn hợp đồng (II) sunfat.
(d) Cho thiếc vô hỗn hợp Fe (II) sunfat.
Trong những thử nghiệm bên trên, những thử nghiệm với xẩy ra phản xạ là:

A.07): Mệnh đề không chính là:

B

Fe khử được Cu2+ vô hỗn hợp.

C

Fe3+ với tính lão hóa mạnh rộng lớn Cu2+.

D

Tính lão hóa của những ion tăng theo đuổi loại tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

C.08) Hai sắt kẽm kim loại X, Y và những hỗn hợp muối bột clorua của bọn chúng với những phản xạ chất hóa học sau: X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2; Y + XCl2 → YCl2 + X.
Phát biểu chính là:

A

Ion Y2+ với tính lão hóa mạnh rộng lớn ion X2+.

B

Kim loại X khử được ion Y2+.

C

Kim loại X với tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại Y.

D

Ion Y3+ có tính lão hóa mạnh rộng lớn ion X2 +.

Xem thêm: ảnh 6 múi học sinh lớp 8

A.11) Cho những phản xạ sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2;
AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag
Dãy bố trí theo đuổi trật tự tăng dần dần tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại là:

C.11): Dãy bao gồm những ion đều lão hóa được sắt kẽm kim loại Fe là

A.12): Cho những cặp oxi hoá - khử được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá của dạng lão hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A

Fe2+ lão hóa được Cu trở nên Cu2+.

B

Cu2+ oxi hoá được Fe2+ trở nên Fe3+.

C

Fe3+ lão hóa được Cu trở nên Cu2+.

D

Cu khử được Fe3+ trở nên Fe.

Phản ứng Cu + FeCl3 CuCl2 + FeCl2 đã cho thấy

A

Đồng với tính lão hóa xoàng xĩnh rộng lớn Fe.

B

Đồng hoàn toàn có thể khử Fe3+ trở nên Fe2+.

C

Đồng sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh rộng lớn Fe.

D

Sắt sắt kẽm kim loại bị đồng đẩy thoát khỏi hỗn hợp muối bột.

Phản ứng nào là tại đây minh chứng Fe2+ với tính khử yếu ớt rộng lớn đối với Cu?

A

Fe +Cu2+ Fe2+ + Cu.

B

2Fe3+ + Cu 2Fe2+ + Cu2+.

C

Fe2+ + Cu Cu2+ + Fe.

D

Cu2+ + 2Fe2+ 2Fe3+ + Cu.

C.12) Cho sản phẩm những kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số sắt kẽm kim loại vô sản phẩm phản xạ được với hỗn hợp FeCl3

201 – Q.17). Phát biểu nào là sau đó là sai?

A

Kim loại Cu khử được Fe2+ vô hỗn hợp.

B

Kim loại Al thuộc tính được với hỗn hợp NaOH.

C

Kim loại với lượng riêng biệt nhỏ nhất là Li.

Xem thêm: bác hồ nói được bao nhiêu thứ tiếng

D

Kim loại cứng nhất là Cr.

201 – Q.17). Cho sắt kẽm kim loại Fe thứu tự phản xạ với những dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số tình huống xẩy ra phản xạ chất hóa học là