if the work is finished by lunchtime you can go home

Câu hỏi:

09/04/2023 3,748

Bạn đang xem: if the work is finished by lunchtime you can go home

A. Get the work finished by lunch time sánh you can go trang chính.

B. Get the work finished by lunch time when you can go trang chính.

C. Get the work finished by lunch time and you can go trang chính.

Đáp án chủ yếu xác

D. Get the work finished by lunch time while you can go trang chính.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: Hai dạng chuyển đổi giữa câu điều kiện loại 1 và câu mệnh lệnh; ý nghĩa tương đương

Dịch: Nếu việc làm kết đốc trước giờ ăn trưa, chúng ta có thể về căn nhà. = Hoàn trở nên việc làm trước giờ ăn trưa và chúng ta có thể về căn nhà.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anna organized a few games vĩ đại ____ the ice when the new students first arrived.

A. break

B. crack

C. drill

D. melt

Câu 2:

The council wants vĩ đại ____ the character of the thành phố while reconstructing the Old Quarter.

A. preserve

Xem thêm: tính từ la gì lớp 4

B. store

C. defense

D. abandon

Câu 3:

The last time it rained here was a fortnight ago.

A. It hasn’t rained here since a fortnight.

B. It hasn’t rained here for a fortnight.

C. It hadn’t rained here for a fortnight.

D. It hasn’t been raining here for a fortnight.

Câu 4:

Although Judy was severely disabled she participated in many sports. => Despite ........................

Câu 5:

Whenever she went vĩ đại Paris she bought a new dress.

A. She ever went vĩ đại Paris without buying a new dress.

B. She has never gone vĩ đại Paris without buying a new dress.

C. She never went vĩ đại Paris only vĩ đại buy a new dress.

D. She never went vĩ đại Paris without buying a new dress.

Xem thêm: viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

Câu 6:

You can ring this number whenever there is any difficulty. => Should …