for many american university students

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

For many American university students, the weeklong spring break holiday means an endless các buổi tiệc nhỏ on a sunny beach in Florida or Mexico. In Panama City Beach, Florida, a đô thị with a permanent population of around 36,000, more than thở half a million university students arrive during the month of March lớn play and các buổi tiệc nhỏ, making it the number one spring break destination in the United States.
A weeklong drinking

Bạn đang xem: for many american university students

binge

is not for anyone, however, and a growing number of American university students have found a way lớn make spring break matter. For them, joining or leading a group of volunteers lớn travel locally or internationally and work lớn alleviate problems such as poverty, homelessness, or environmental damage makes spring break a unique learning experience that university students can feel good about.
During one spring break week, students at James Madison University in Virginia participated in 15 “alternative spring break” trips lớn nearby states, three others lớn more distant parts of the United States, and five international trips. One group of JMU students traveled lớn Bogalusa, Louisiana, lớn help rebuild homes damaged by Hurricane Katrina. Another group traveled lớn Mississippi lớn organize creative activities for children living in a homless shelter. One group of students did go lớn Florida, but not lớn lie on the sand. They performed exhausting physical labor such as maintaining hiking trails and destroying invasive plant species that threaten the native Florida ecosystem.
Students who participate in alternative spring break projects find

them

very rewarding. While most university students have lớn get their degrees before they can start helping people, student volunteers are able lớn help people now. On the other hand, the accommodations are far from glamorous. Students often sleep on the floor of a school or spend the week camping in tents. But students only pay around $250 for meals and transportation, which is much less than thở some of their peers spend lớn travel lớn more traditional spring break hotspots.
Alternative spring break trips appear lớn be growing in popularity at universities across the United States. Students cite a number of reason for participating. Some appreciate the opportunity lớn socialize and meet new friends. Others want lớn exercise their beliefs about people’s obligation lớn serve humanity and make the world a better place whatever their reason, these students have discovered something that gives them rich rewards along with a break from school work.

(“Active Skills for Reading: Book 2” by Neil J.Anderson – Thompson, 2007)

How many university students travel lớn Panama Beach City every March for spring break?

A. Around 500,000

B. Around 10,000

C. Around 36,000

D. Around 50,000

Đáp án A

Đáp án A.
Có từng nào SV phượt cho tới TP.HCM bãi tắm biển Panama nhập từng tháng 3 nhập kì ngủ xuân?
A. Khoảng 500.000
B. Khoảng 10.000
C. Khoảng 36.000
D. Khoảng 50.000
Dẫn bệnh ở đoạn 1: “In Panama City Beach, Florida, a đô thị with a permanent population of around 36,000, more than thở half a million university students arrive during the month of March lớn play and party” – (Thành phố bãi tắm biển Panama ở bang Florida, TP.HCM với số dân quyết định cư xê dịch trong vòng 36,000 người, nhiều hơn nữa 1 nửa triệu số SV ĐH tiếp đây nhập mon 3 hàng năm nhằm phấn khởi nghịch tặc và tiệc tùng).

The article is mainly about______.

A. sleeping on the floor or camping in tents.

B. alternative spring break trips.

C. drinking problems among university students.

D. spring break in Florida and Mexico.

Đáp án B

Đáp án B.
Đoạn văn đa số về______.
A. ngủ bên dưới sàn hoặc cắm trại nhập lều.
B. những chuyến “kì ngủ xuân thay cho thế”.
C. những yếu tố về tu rượu trong những SV ĐH.
D. kì ngủ ngày xuân ở Florida và Mexico.
Dạng thắc mắc dò xét ý chủ yếu ưu tiên thực hiện sau nằm trong. Nhận thấy cụm alternative spring break trips xuất hiện nay nhiều nhập bài xích và đoạn nào thì cũng tương quan cho tới yếu tố ‘sinh viên nhập cuộc nhập những chuyến hành trình ‘kì ngủ xuân thay cho thế’.

The word “binge” in the second paragraph probably means______.

A. having very little alcohol.

B. refusing lớn tự something.

C. studying for too long.

D. doing too much of something.

Đáp án D

Đáp án D.
Từ “binge” ở đoạn văn thứ hai Có nghĩa là ______.
A. với không nhiều hễ.
B. kể từ chối làm những gì ê.
C. học tập vượt lên trên lâu.
D. thực hiện đồ vật gi ê rất nhiều.
Tạm dịch: “A weeklong drinking binge is not for anyone, however, and a growing number of American university students have found a way lớn make spring break matter” – (Tuy nhiên ko cần SV nào thì cũng ăn nhậu nhập xuyên suốt một tuần lễ, và một số trong những lượng càng ngày càng tấp nập những SV Mĩ vẫn dò xét đi ra phương pháp để tạo cho kì ngủ xuân với ý nghĩa).
Như vậy ở trên đây binge có tức là làm điều gì ê rất nhiều.

Which of the following is NOT mentioned as a problem that alternative spring break trips try lớn help solve?

A. Alcoholism.

B. Environmental damage.

C. Poverty.

D. Homelessness.

Xem thêm: công dân thi hành pháp luật khi

Đáp án A

Đáp án A.
Cái nào là tiếp sau đây ko được nhắc như là một yếu tố tuy nhiên những kì ngủ xuân thay cho thế nỗ lực chung giải quyết?
A. Nghiện rượu.
B. Thiệt e về môi trường xung quanh.
C. Nghèo đói
D. Vô gia cư
Dẫn bệnh ở đoạn 2: “For them, joining or leading a group of volunteers lớn travel locally or internationally and work lớn alleviate problems such as poverty, homelessness, or environmental damage makes spring break a unique learning experience that university students can feel good about”- (Đối với chúng ta, việc nhập cuộc hoặc điều khiển 1 group tự nguyện viên chuồn tour nội địa hoặc quốc tế và thao tác với mục tiêu thực hiện rời những yếu tố như nghèo đói, vô gia cư, hoặc thiệt e về môi trường xung quanh đã thử mang lại những kì ngủ xuân trở nên những hưởng thụ tiếp thu kiến thức lạ mắt tuy nhiên những SV cảm nhận thấy vấp ngã ích).

Which of the following gives the main idea of the third paragraph?

A. One group of JMU students worked on homes damaged by a hurricane.

B. Some students work lớn help the environment on alternative spring break trips.

C. Children living in homeless shelters enjoy creative activities.

D. University students tự many different types of work on alternative spring break trips.

Đáp án D

Đáp án D.
Câu nào là tại đây thể hiện ý chủ yếu mang lại đoạn loại 3?
A. Một group học viên của JMU vẫn thao tác trong mỗi căn nhà bị hư hỏng e vì thế trận bão.
B. Một số SV thao tác để giúp đỡ nâng môi trường xung quanh trong mỗi chuyến “kì ngủ xuân thay cho thế”.
C. Những trẻ nhỏ sinh sống trong những khu vực tạm thời trú vô gia cư nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt tạo nên.
D. Sinh viên ĐH thực hiện thật nhiều việc làm không giống nhau trong mỗi chuyến “kì ngủ xuân thay cho thế”.
Tạm dịch đoạn 3: “During one spring break week, students at James Madison University in Virginia participated in 15 “alternative spring break” trips lớn nearby states, three others lớn more distant parts of the United States, and five international trips. One group of JMU students traveled lớn Bogalusa, Louisiana, lớn help rebuild homes damaged by Hurricane Katrina. Another group traveled lớn Mississippi lớn organize creative activities for children living in a homless shelter. Once group of students did go lớn Florida, but not lớn lie on the sand. They performed exhausting physical labor such as maintaining hiking trails and destroying invasive plant species that threaten the native Florida ecosystem” – (Trong xuyên suốt một tuần lễ ngủ xuân, những SV của ngôi trường ĐH James Madison ở bang Virginia vẫn nhập cuộc nhập 15 chuyến “kì ngủ xuân thay cho thế” cho tới những bang phụ cận, 3 bang không giống xa thẳm rộng lớn ở Hoa Kì, và 5 chuyến hành trình quốc tế. Một group SV JMU tiếp cận Bogalusa, Louisiana để giúp đỡ xây lại những căn nhà bị hư hỏng e vì thế cơn sốt Katrina. Một group không giống cho tới Mississippi nhằm tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt tạo nên giành cho trẻ nhỏ sinh sống ở khu vực trú ngụ dành riêng cho những người vô gia cư. Một group SV đã đi được cho tới bang Florida, tuy nhiên ko cần nhằm ở nhiều năm xả tương đối bên trên cát. Họ thật lực làm việc nhằm tu sửa lại những con phố và dọn nhổ những loại cây rình rập đe dọa cho tới hệ sinh thái xanh phiên bản địa ở Florida).
=> Chọn D.

The article implies that university students______.

A. many take fewer alternative spring break trips in future.

B. would prefer lớn wait until they have their degrees lớn start helping people.

C. complain about accommodations on alternative spring break trips.

D. spend more than thở $250 for traditional spring break trips.

Đáp án B

Đáp án B.
Đoạn văn ám chỉ rằng nhiều SV ĐH ______.
A. nhập cuộc thấp hơn những chuyến “kì ngủ ngày xuân thay cho thế” nhập sau này.
B. mong muốn đợi cho tới Khi với vì thế chất lượng nghiệp nhằm chính thức trợ giúp người xem.
C. phàn nàn về vị trí ở nhập những kì ngủ xuân thay cho thế.
D. chi rộng lớn 250 đô la mang lại những kì ngủ xuân truyền thống lâu đời.
Dẫn bệnh ở đoạn 4: “Students who participate in alternative spring break projects find them very rewarding. While most university students have lớn get their degrees before they can start helping people” – (Những SV nhập cuộc nhập những dự án công trình ‘kì ngủ xuân thay cho thế’ nhận biết nó rất có lợi. Trong Khi ê đa số SV ĐH cần giành được tấm vì thế trước lúc chúng ta hợp tác nhập trợ giúp những người dân khác).

The word “them” in paragraph 4 refers to______.

A. degrees

B. projects

C. people

D. students

Đáp án B

Đáp án B.
Từ “them” ở đoạn 4 là chỉ ______.
A. những tấm vì thế.
B. những dự án công trình.
C. người xem.
D. những SV.
Tạm dịch: “Students who participate in alternative spring break projects find them very rewarding”- (Những SV nhập cuộc nhập những dự án công trình ‘kì ngủ xuân thay cho thế’ nhận biết nó rất vấp ngã ích).

Which of the following is mentioned as a reason for participating in alternative spring break trips?

A. The hope of earning money.

B. A personal opinion that people must help other people.

C. A desire lớn travel lớn glamorous places.

Xem thêm: ở nhiệt độ cao h2 khử được oxit nào sau đây

D. A wish lớn get away from family and friends.

Đáp án B

Đáp án B.
Ý nào là tiếp sau đây được nhắc cho tới như thể lí tự mang lại việc nhập cuộc nhập những chuyến “kì ngủ xuân thay cho thế”?
A. Hy vọng tìm kiếm được chi phí.
B. Ý con kiến cá thể nhận định rằng người xem cần chuồn trợ giúp những người dân không giống.
C. Khao khát tiếp cận những điểm xinh xắn.
D. Mong mong muốn rời xa ngoài đồng minh và mái ấm gia đình.
Dẫn bệnh ở câu cuối cùng: “Others want lớn exercise their beliefs about people’s obligation lớn serve humanity and make the world a better place whatever their reason, these students have discovered something that gives them rich rewards along with a break from school work” – (Một số không giống mong muốn triển khai niềm tin tưởng của phiên bản thân thiện về thiên chức của loài người là đáp ứng thế giới và thực hiện mang lại toàn cầu trở thành chất lượng đẹp lung linh hơn bất kể vì thế lí tự gì, những SV này vẫn mày mò đi ra điều đưa đến mang lại chúng ta những bài học kinh nghiệm quý giá bán lúc không ở nhập ngôi trường học).