fe3o4 + hno3 đặc nóng

Phản ứng Fe3O4 + HNO3 quánh sinh rời khỏi NO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác luyện sở hữu tương quan về Fe3O4 sở hữu câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Fe3O4 + 10HNO3 → 5H2O + NO2 ↑+ 3Fe(NO3)3

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe3o4 + hno3 đặc nóng

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe3O4 tính năng với HNO3 đặc

Fe3O4 + 10HNO3 đặc → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2. Điều khiếu nại của phản xạ Fe3O4 tính năng với HNO3 đặc

- Phản ứng ra mắt ở ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ Fe3O4 tính năng với HNO3 đặc

- Fe3O4 tan dần dần, sở hữu khí gray clolor đỏ ửng bay rời khỏi.

4. Cân bởi phản xạ Fe3O4 tính năng với HNO3 đặc

Bước 1: Xác toan những vẹn toàn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ cơ xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe+833O4+HN+5O3Fe+3NO33+N+4O2+H2O

Chất khử: Fe3O4; hóa học oxi hoá: HNO3 quánh.

Bước 2: Biểu biểu diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: 3Fe+833Fe+3+ 1e

- Quá trình khử: N +5+ 1eN+4

Bước 3: Tìm thông số tương thích mang đến hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×3Fe+833Fe+3+ 1eN+5 + 1e N+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự cân đối số vẹn toàn tử của những nhân tố ở nhì vế.

Fe3O4 + 10HNO3 đặc → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

5. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

5.1. HNO3 sở hữu tính axit

Quảng cáo

HNO3 là 1 trong số axit mạnh mẽ nhất, nhập hỗn hợp loãng phân li trọn vẹn trở thành ion H+ và NO3-.

HNO3 đem khá đầy đủ những đặc thù của một axit như: thực hiện quỳ tím hóa đỏ ửng, tính năng bazơ, oxit bazơ và muối hạt của axit yếu ớt rộng lớn tạo nên trở thành muối hạt nitrat. Ví dụ:

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

BaCO3 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + CO2 + H2O

5.2. HNO3 sở hữu tính lão hóa mạnh:

Axit nitric là 1 trong mỗi axit sở hữu tính lão hóa mạnh. Tùy nằm trong nhập độ đậm đặc của axit và chừng mạnh yếu ớt của hóa học khử, nhưng mà HNO3 hoàn toàn có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ.

a. Tác dụng với kim loại:

+ HNO3 phản xạ với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo nên trở thành muối hạt nitrat, H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).
+ Thông thường: HNO3 loãng → NO, HNO3 quánh → NO2 .

+ Với những sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh: Mg, Al, Zn,… HNO3 loãng hoàn toàn có thể bị khử cho tới N2O, N2, NH4NO3.

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

4Zn + 10HNO3 loãng → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

* Chú ý: Fe, Al, Cr bị thụ động nhập dd HNO3 quánh, nguội bởi tạo nên màng oxit bền, bảo đảm an toàn sắt kẽm kim loại ngoài tính năng của axit, bởi vậy hoàn toàn có thể người sử dụng bình Al hoặc Fe nhằm đựng HNO3 quánh, nguội.

b. Tác dụng với phi kim:

HNO3 hoàn toàn có thể oxi hoá được rất nhiều phi kim, như:

S + 6HNO3 t0H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

C + 4HNO3 t0 CO2 + 4NO2 + 2H2O

Quảng cáo

5HNO3 + P.. t0 H3PO4 + 5NO2 + H2O

c. Tác dụng với ăn ý chất:

HNO3 quánh còn lão hóa được ăn ý hóa học vô sinh và cơ học. Vải, giấy má, mạt cưa, dầu thông,… bị huỷ diệt hoặc bốc cháy khi xúc tiếp với HNO3 quánh.

4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

6. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

6.1. Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

6.2. Tính hóa chất

+ Tính oxit bazơ:

Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến lếu láo ăn ý muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng→ Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử:

Fe3O4 là hóa học khử khi tính năng với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

Quảng cáo

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3+ NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa:

Fe3O4 là hóa học lão hóa khi tính năng với những hóa học khử mạnh ở sức nóng chừng cao như: H2, CO, Al …

Fe3O4 + 4H2 t0 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO t0 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al t0 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 6,96 gam Fe3O4 nhập hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ chiếm được khí ko màu sắc hóa nâu nhập bầu không khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí chiếm được ở đktc là

A. 224 ml.

B. 448 ml.

C. 336 ml.

D. 896 ml.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Theo đề bài bác tao có:

nFe3O4 = 0,03 mol;

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

Theo PTHH: nNO = 0,033 = 0,01 (mol)

Vậy VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít = 224 ml.

Câu 2. Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tổ chức phản xạ sức nóng nhôm nhập ĐK không tồn tại bầu không khí. Giả sử chỉ xẩy ra phản xạ khử Fe3O4 trở thành Fe. Hoà tan trọn vẹn lếu láo ăn ý rắn sau phản xạ bởi hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản xạ sức nóng nhôm là

A. 80%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 60%.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

nAl = 0,2 mol;

nFe3O4 = 0,075 mol

Gọi x là số mol Al phản ứng

Phương trình phản xạ chất hóa học xẩy ra.

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3

x → 9x8

Vậy nAl dư = 0,4 - x

nFe = 9x/8

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

=>nH2 = (0,4 - x).32 + 9x8 = 0,24

=> x = 0,16

=> H = 0,160,2.100% = 80%

Câu 3.Fe3O4 hoàn toàn có thể tính năng được với những hóa học nhập sản phẩm này sau đây?

A. CO, H2SO4.

B. HNO3, KCl.

C. H2, NaOH.

D. HCl, MgCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

FeO4 + 4CO t0 3Fe + 4CO2

Fe3­O4 + 4H2SO4 t0 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Câu 4.Cho những hóa học sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số hóa học tính năng với hỗn hợp HCl là

Xem thêm: công thức tính tần số góc

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

Các hóa học tính năng được với hỗn hợp HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2 → sở hữu 3 chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra:

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Câu 5: Sắt tính năng với H2O ở sức nóng chừng cao hơn nữa 570°C thì đưa đến H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

3Fe + 4H2O t° < 570°C Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O t° > 570°C FeO + H2

Câu 6: Phản ứng xẩy ra khi nhóm cháy Fe nhập bầu không khí là

A. 3Fe + 2O2 t° Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 t° 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 t° 2FeO.

D. Fe + O2 t° FeO2.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Đốt cháy Fe nhập bầu không khí tạo nên trở thành Fe3O4.

Câu 7: Cho 2,24 gam Fe tính năng với oxi, chiếm được 3,04 gam lếu láo ăn ý X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: B

Áp dụng toan luật bảo toàn khối lượng:

mFe + mO = m oxit

→ 2,24 + mO = 3,04

→ mO = 0,8 gam

→ nO = 0,05 mol

Áp dụng bảo toàn nhân tố

Oxit + HCl → muối hạt clorua + H2O

nHCl = nH (axit) = 2.nH2O = 2.nO = 2.0,05 = 0,1 mol

→ Vdd HCl 2M = 0,12 = 0,05 lít = 50 ml.

Câu 8: Nung rét 16,8 gam bột Fe ngoài bầu không khí, sau đó 1 thời hạn chiếm được m gam lếu láo ăn ý X bao gồm những oxit Fe và Fe dư. Hòa tan không còn lếu láo ăn ý X bởi H2SO4 quánh rét chiếm được 5,6 lít SO2(đkc). Giá trị của m là

A. 24 gam

B. 26 gam

C. đôi mươi gam

D. 22 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

Quy thay đổi lếu láo ăn ý X về lếu láo ăn ý bao gồm (Fe, O)

nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Bảo toàn electron mang đến phản xạ hòa tan X và hỗn hợp H2SO4

→ 3.nFe = 2.nO + 2.nSO2

→ 3.0,3 = 2.nO + 2.0,25

→ nO = 0,2 mol

→ mX = 56.0,3 + 16.0,2 = đôi mươi gam.

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn 16,8 gam Fe nhập khí O2 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 4,48 lít O2 (đktc) tạo nên trở thành một oxit Fe. Công thức phân tử của oxit này đó là công thức này sau đây?

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe3O4

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

Đặt công thức phân tử của oxit Fe là FexOy

nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

nO2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol → nO = 0,2.2 = 0,4 mol

→ x : hắn = nFe : nO = 0,3 : 0,4 = 3 : 4

→ Công thức phân tử của oxit Fe là: Fe3O4.

Câu 10: Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh rời khỏi khí NO?

A. Fe2O3.

B. Fe3O4.

C. Fe(OH)3.

D. Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: B

Chất tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh rời khỏi khí NO

→ Chất này vào vai trò là hóa học khử.

→ Fe3O4 thỏa mãn nhu cầu.

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

Câu 11: Hòa tan 23,2 gam lếu láo ăn ý X bao gồm Fe3O4 và CuO sở hữu nằm trong lượng nhập hỗn hợp HNO3 một vừa hai phải đầy đủ chứa chấp 0,77 mol HNO3 chiếm được bởi hỗn hợp Y và khí Z bao gồm NO và NO2. Khối lượng mol khoảng của Z bằng

A. 42.

B. 38.

C. 40,67.

D. 35,33.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

mFe3O4=mCuO=23,22=11,6 gamnFe3O4=0,05 mol; nCuO=0,145 mol

Dung dịch Y bao gồm Fe(NO3)3 (0,15 mol) và Cu(NO3)2 (0,145 mol).

→ mY = 242.0,15 + 188.0,145 = 63,56 gam

nH2O=nHNO32=0,385 mol

Bảo toàn lượng tao có:

mX+mHNO3=mY+mZ+mH2O23,2+0,77.63=63,56+mZ+0,385.18mZ=1,22 gam

Bảo toàn nhân tố N:

0,77 = 0,15.3 + 0,145.2 + nZ

→ nZ = 0,03 mol

M¯Z=1,220,0340,67

Câu 12: Cho sơ đồ gia dụng phản xạ sau: Fe3O4 + HNO3 - - - -→ Fe(NO3)3 + NO↑+ H2O

Hệ số cân đối của phản xạ là những số nhân tố giản thì thông số của HNO3

A. 28.

B. 29.

C. 30.

D. 31.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

Xem thêm: số hoàn hảo là gì

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2
 • Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2
 • Fe3O4 + 2C → 3Fe + 2CO2
 • Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O
 • 4Fe3O4 + O2 → 6Fe2O3
 • 3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe
 • Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
 • Fe3O4 +4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O
 • 2Fe3O4 +10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2
 • 3Fe3O4 + 28HNO3 → 14H2O +NO ↑ + 9Fe(NO3)3
 • 3Fe3O4 + 8H3PO4 → 12H2O + Fe3(PO4)2 + 6FePO4
 • 2Fe3O4 + Cl2 + 16HCl → 8H2O + 6FeCl3
 • Fe3O4 + Cu + 8HCl → 3FeCl2 + 4H2O + CuCl2
 • 2Fe3O4 +Cl2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2HCl + 8H2O
 • Fe3O4 + 4H2O → Fe(OH)2 ↓ + 2Fe(OH)3
 • 6Fe3O4 + 2KNO3 + 56KHSO4 → 9Fe2(SO4)3 + 28H2O +2NO ↑ + 29K2SO4
 • Fe3O4 + 8HI → 4H2O + I2 ↓+ 3FeI2
 • Fe3O4 +8HBr → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3
 • Phương trình sức nóng phân: 2Fe3O4 → 6FeO + O2

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp