dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

Câu hỏi:

17/08/2019 183,508

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic

Bạn đang xem: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat

C. glucozơ, glixerol, axit axetic  

Đáp án chủ yếu xác

D. glucozơ, glixerol, natri axetat

Chọn đáp án C

Dãy bao gồm những hỗn hợp đều tính năng với Cu(OH)2 là: glucozơ, glixerol, axit axetic.

Lưu ý: 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O.

A. Loại vì thế ancol etylic ko tính năng với Cu(OH)2

B. Loại vì thế natri axetat ko tính năng với Cu(OH)2

Lưu ý: Anđehit tính năng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm, đun nóng thu được kết tủa red color gạch men là Cu2O.

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t° RCOONa + Cu2O + 3H2O

D. Loại vì thế natri axetat ko tính năng với Cu(OH)2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không phản xạ với AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun lạnh lẽo tạo nên trở nên Ag là

A. C6H12O6  

B. CH3COOH

C. HCHO      

D. HCOOH

Câu 2:

Thuốc demo nào là nhằm nhận ra được toàn bộ những hóa học riêng không liên quan gì đến nhau sau: glucozơ, glixerol, etanol, etanal?

A. Na

B. Cu(OH)2/OH-     

C. nước brom

D. AgNO3/NH3

Xem thêm: ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng với hỗn hợp NaOH là

A. glixerol, glyxin, anilin

B. etanol, fructozơ, metylamin

C. metyl axetat, glucozơ, etanol

D. metyl axetat, phenol, axit axetic

Câu 4:

Để phân biệt 3 hóa học lỏng: benzen, toluen, stiren, người tớ sử dụng thuốc demo nào là sau đây

A. Quỳ tím  

B. Dung dịch KMnO4           

C. Dung dịch Br2   

D. Dung dịch NaOH

Câu 5:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường là

A. 3  

B. 5   

C. 1   

D. 4

Câu 6:

Cho những chất: axit axetic; phenol; ancol etylic; metyl fomat; tristearin; fomandehit. Số hóa học phản xạ với hỗn hợp NaOH đun lạnh lẽo là:

A. 3  

B. 4   

C. 5   

Xem thêm: since the world has become industrialized

D. 2