cách tính giá trị biểu thức

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là câu hỏi học viên áp dụng nhiều kỹ năng của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kỹ năng lưu ý và những dạng bài bác tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: cách tính giá trị biểu thức

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay phép tắc tính theo đòi trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược tớ có:

 • 1 nằm trong 7 vì chưng 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vì chưng 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vì chưng 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phép tắc tính theo đòi quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân tách hoặc phép tắc trừ và phép tắc nằm trong, tớ tiến hành đo lường kể từ trái ngược qua quýt cần.

 • Nếu vô biểu thức, sở hữu cả phép tắc nhân, phép tắc phân tách, phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, tớ tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, sở hữu lốt ngoặc, tớ tiến hành phép tắc tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức sở hữu phép tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức đang được cho tới trở thành group sở hữu tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối hợp của phép tắc cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng vô một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của phép tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú sở hữu 76 viên bi, số bi của An cuống quýt 7 lượt số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của biểu thức sở hữu chứa chấp phép tắc nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số đặt điều trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay phép tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vì chưng 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vì chưng 7 thêm một vì chưng 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vì chưng 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: dẫn chứng về ước mơ

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vì chưng 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vì chưng 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vì chưng 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vì chưng 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được sản phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vì chưng 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vì chưng 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 vì chưng 7, viết lách 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vì chưng 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vì chưng 3, 9 trừ 3 vì chưng 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vì chưng 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vì chưng 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vì chưng 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vì chưng 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vì chưng 3, 7 trừ 3 vì chưng 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thuộc 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác rời khỏi tớ sở hữu số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên sở hữu 18 số hạng

b) Các tính tổng vô mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác rời khỏi tớ sở hữu tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: chương trình toán lớp 4

a) sở hữu 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn bố mẹ rất có thể xem thêm những khóa đào tạo toán online bên trên brightenglish.edu.vn nhé!