các số oxi hóa đặc trưng của crom là

Câu hỏi:

15/09/2019 3,878

Bạn đang xem: các số oxi hóa đặc trưng của crom là

A. +2, +4, +6.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

A chính, Cr đem tính khử mạnh rộng lớn sắt

B sai, Cr rất có thể tạo ra oxi axit là

C sai, nhập ngẫu nhiên, không tồn tại crom ở dạng đơn hóa học tuy nhiên chỉ mất ở dạng phù hợp chất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây không lưỡng tính ? 

A. Cr(OH)2.

B. Cr2O3.

C. Cr(OH)3.

D. Al2O3

Câu 2:

Cho 13,5 gam láo lếu phù hợp những sắt kẽm kim loại Al, Cr, Fe thuộc tính với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng rét (trong ĐK không tồn tại ko khí), nhận được hỗn hợp X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong ĐK không tồn tại ko khí) được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là 

A. 42,6

B. 45,5.

C. 48,8.

D. 47,1.

Câu 3:

Trong những câu sau, câu này đúng ?

A. Crom là sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh rộng lớn Fe.

B. Crom là sắt kẽm kim loại nên chỉ có thể tạo ra oxit bazơ

C. Trong ngẫu nhiên, crom đem ở dạng đơn hóa học.

D. Phương pháp pha chế crom là năng lượng điện phân Cr2O3

Xem thêm: i asked him how far was it to the station if i went there by taxi

Câu 4:

Sục khí Cl2 nhập hỗn hợp CrCl3 nhập môi trường xung quanh NaOH. Sản phẩm nhận được là

A. NaCrO2, NaCl, H2

B. Na2CrO4, NaClO, H2O

C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O

D. Na2CrO4, NaCl, H2O

Câu 5:

Phản ứng này tại đây không chính ?

A. 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+.

B. Cr(OH)4- + 3Br2 + 8OH- → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

C. 2Cr3+ + 3Fe → 2Cr + 3Fe2+.

D. 2Cr3+ + 3Br+ 16OH- → 2CrO2-4  + 6Br- + 8H2O

Câu 6:

Chọn tuyên bố đúng:

A. Trong môi trường xung quanh axit, ion Cr3+ đem tính khử mạnh.

B. Trong môi trường xung quanh kiềm, ion Cr3+ có tính lão hóa mạnh.

C. Trong hỗn hợp ion Cr3+ có tính lưỡng tính.

D. Trong hỗn hợp ion Cr3+ một vừa hai phải đem tính lão hóa một vừa hai phải đem tính khử.

Câu 7:

Crom(II) oxit là oxit

A. có tính bazơ.

B. có tính khử.

C. có tính lão hóa.

Xem thêm: ancol có tác dụng với naoh không

D. vừa đem tính khử, một vừa hai phải đem tính lão hóa và một vừa hai phải đem tính bazơ.