anh 9 unit 2 a closer look 2Với điều giải bài bác tập luyện Unit 2 lớp 9: A closer look 2 nhập Unit 2: City life Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 2.

Unit 2 lớp 9: A closer look 2

Unit 2 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 a closer look 2

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 2 City life - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Match the beginning đồ sộ the correct endings. (Nối đoạn khai mạc với phần phần sót lại.)

1. It’s not as

2. That skyscaper is one

3. The exam was

4. Life in the past was

5. Mexico City is a lot

6. Kids are growing up

7. Nothing is worse

8. These fun cards will encourage kids

a. faster than thở ever.

b. đồ sộ spell better.

c. than thở being stuck in a traffic jam.

d. of the tallest buildings in the world.

e. more difficult than thở I expected.

f. simple as it looks!

g. bigger than thở Rome.

h. less comfortable than thở it is now.

Quảng cáo

Đáp án:

1.f2.d3.e4.h
5.g6.a7.c8.b

Hướng dẫn dịch:

1. Nó ko đơn giản và giản dị như vẻ bề ngoài!

2. Tòa ngôi nhà chọc trời bại là 1 trong mỗi tòa ngôi nhà tối đa trái đất.

3. Kỳ đua khó khăn rộng lớn tôi mong ngóng.

4. Cuộc sinh sống xa xưa không nhiều tự do rộng lớn giờ đây.

5. Thành phố Mexico to hơn Rome thật nhiều.

6. Những đứa trẻ em vững mạnh thời gian nhanh rộng lớn khi nào không còn.)

7. Không gì tệ rộng lớn là bị kẹt xe pháo.

8. Những tấm thẻ hài hước này tiếp tục khuyến nghị trẻ nhỏ tiến công vần chất lượng tốt rộng lớn.

2. Complete the text with the most suitable sườn of the. Add the where necessary. (Hoàn trở thành đoạn văn với dạng phù hợp của những tình kể từ nhập ngoặc. Thêm the nếu như cần thiết.)

Quảng cáo

London is one of (1. large) cities in the world. Its population is a lot (2. small) than thở Tokyo or Shanghai, but it is by far (3. popular) tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a (4. wide)range of peoples, cultures, and religions than thở many other places. People used đồ sộ say that it was (5. dirty) đô thị too, but it is now much (6. clean) than thở it was. To the surprise of many people, it now has some of (7. good) restaurants in Europe too. For some people, this makes London (8. exciting) đô thị in Europe.

Đáp án:

1. the largest2. smaller3. the most popular4. wider
5. the dirtiest6. cleaner7. the best8. the most exciting

Giải thích:

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn nhất:

- Tính kể từ ngắn: S + be + the + adj_est.

- Tính kể từ dài: S + be + the most + adj.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

London là 1 trong mỗi TP. Hồ Chí Minh lớn số 1 bên trên trái đất. Cư dân TP. Hồ Chí Minh thấp hơn nhiều đối với Tokyo hoặc Thượng Hải tuy nhiên nó là vị trí thú vị khách hàng phượt có tiếng hơn hết. London hầu hết có tiếng tự những viện kho lưu trữ bảo tàng, chống triển lãm, hoàng cung và những cảnh quan không giống tuy nhiên nó cũng bao hàm nhiều chủng tộc, mô hình văn hóa truyền thống và tôn giáo rất nhiều điểm không giống. Người tớ từng bảo rằng này cũng là TP. Hồ Chí Minh dơ nhất tuy nhiên thời buổi này nó sẽ bị sạch sẽ hơn trước đây nhiều. hầu hết người chắc rằng tiếp tục bất thần, giờ đây nó đã và đang với những nhà hàng quán ăn cực tốt ở châu Âu. Đôi với một trong những người, điều này thực hiện cho tới London phát triển thành TP. Hồ Chí Minh thú vị nhất ở châu Âu.

3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underline the phrasal verbs. (Nhìn nhập đoạn đối thoại nhập phần Getting Started. Tìm và gạch men chân những cụm động kể từ.)

to get overto thank for
to show someone aroundto grow up
to go byto be good for
to take someone toto be mix up

4. Underline the corect particle đồ sộ complete each phrasal verb. (Gạch chân giới kể từ phù hợp cho từng cụm động kể từ.)

1. The đô thị has recently mix up/off/out a library in the West Suburb.

2. I don't think Fred gets over/through/on with Daniel. They always argue.

3. You should take your hat in/over/off in the cinema.

4. Their children have all grown up/out/out of and left home page for the đô thị đồ sộ work.

5. We were shown up/off/around the town by a volunteer student.

6. The town council decided đồ sộ pull up/over/down the building, as it was unsafe.

Đáp án:

1. mix up2. gets on with3. take your hats off
4. grown up5. shown around6. pull down

Giải thích:

- mix up: trở thành lập

- get on with: với từng mối liên hệ với ai

- take your hats off: toá mũ

Xem thêm: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

- grow up: trưởng thành

- show around: dạo bước quanh

- pull down: đập hủy

Hướng dẫn dịch:

1. Thành phố vừa vặn mới mẻ xây dựng một tủ sách ở Ngoại dù phía Tây.

2. Tôi ko nghĩ về Fred sung sướng quay về với Daniel. Họ luôn luôn trực tiếp tranh giành cãi.

3. Quý Khách nên quăng quật nón nhập rạp chiếu phim.

4. Những đứa trẻ em của mình tiếp tục vững mạnh và tách quê nhà cho tới TP. Hồ Chí Minh thao tác.

5. Chúng tôi được mang theo một vòng xung quanh thị xã tự một SV tự nguyện.

6. Hội đồng thị xã đưa ra quyết định đập quăng quật những tòa ngôi nhà, vì như thế nó ko an toàn và đáng tin cậy.

5. Underline the phrasal verbs in the sentences and match them đồ sộ their meaning from the box (Gạch chân những cụm động kể từ nhập câu và nối bọn chúng với nghĩa nhập bảng.)

1. turn it off → press the switch

2. turn it down → refuse

3. go over → examine

4. go on with → continue doing

5. take off → remove

6. put it down in → make a note

Hướng dẫn dịch:

1. tắt đèn

2. kể từ chối

3. kiểm tra

4. kế tiếp làm

5. toá, gỡ

6. ghi chú

6. Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them with a definition the box. (Đọc đoạn văn và lần 8 cụm động kể từ. Nối từng cụm động kể từ với nghĩa phù hợp nhập bảng.)

For her first evening's work at the bar, Sarah dressed up. She wore a đen giòn skirt and white blouse, as she had been told đồ sộ look smart. However, when she turned up, she found out that the manager had been less than thở honest with her about the job. She had đồ sộ serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided đồ sộ go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided đồ sộ apply for it. 'But I won't tell anyone until I've got the new job!' she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

Đáp án:

dress up = put on smart clothes.

turn up = arrive.

find out = discover.

go on = continue.

get on = make progress.

think over = consider.

apply for = ask for (a job).

cheer up = make someone feel happier.

Hướng dẫn dịch:

Vào ban đêm thao tác thứ nhất ở quán rượu, Sarah ăn diện đẹp tươi. Cô khoác một cái váy loại ngắn black color và áo choàng White, nom cô cực kỳ duyên dáng vẻ. Tuy nhiên, khi cô cho tới, cô thấy người quản lý và vận hành ko bao nhiêu chân thực với cô về việc làm. Cô vừa vặn cần đáp ứng khách hàng vừa vặn cần thao tác nhập ngôi nhà phòng bếp. Ấy thế tuy nhiên, cô vẫn đưa ra quyết định kế tiếp thao tác nhập một thời hạn. Sau toàn bộ, cô tiếp tục tiến bộ cỗ nhiều nhập việc làm. Ba mon sau, cô nhận ra một mẩu tin cẩn lăng xê bên trên báo đăng tuyển chọn nhân viên cấp dưới bán sản phẩm cho 1 cửa hàng bách hóa. Cô quan tâm đến cảnh giác và đưa ra quyết định nộp đơn ứng tuyển chọn. "Nhưng tôi sẽ không còn thưa với với ai cho tới khi nhận việc làm mới" - cô nghĩ về. Tin tưởng nhập việc tiến hành những điều khác lạ đã trải cho tới cô cảm nhận thấy niềm hạnh phúc rộng lớn.

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

 • Từ vựng Unit 2: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Replace the word(s) ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Put one of the adjectives ... 2. Which of the following ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the beginnings ... 2. Complete the text ...

 • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Which of the following ... 2. Read the passage ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Does your đô thị ... 2. Listen and write ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the word ... 2. Put one word ...

 • Project (phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the items ... 2. Delete the words ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới mẻ với đáp án

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-city-life.jsp