trong không gian oxyz cho mặt cầu s

Trong không khí với hệ tọa phỏng $Oxyz$, mang đến mặt mày cầu $\left( S \right)$ với tâm nằm trong mặt mày phẳng lì $\left( P.. \right):x + 2y + ?

Bạn đang xem: trong không gian oxyz cho mặt cầu s

Trong không khí với hệ tọa phỏng \(Oxyz\), mang đến mặt mày cầu \(\left( S \right)\) với tâm nằm trong mặt mày phẳng lì \(\left( P.. \right):x + 2y + z - 7 = 0\) và trải qua nhị điểm \(A\left( {1;2;1} \right),B\left( {2;5;3} \right)\). Bán kính nhỏ nhất của mặt mày cầu \(\left( S \right)\) bằng

A. \(\dfrac{{\sqrt {470} }}{3}.\)

B. \(\dfrac{{\sqrt {546} }}{3}.\)

C. \(\dfrac{{\sqrt {763} }}{3}.\)

D. \(\dfrac{{\sqrt {345} }}{3}.\)

Đáp án B

3000 Bài tập dượt nâng lên - Luyện ganh đua Đại Học môn Toán 250.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Nhanh Toán học tập lớp 12 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Câu chất vấn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng tuột tay Toán 277.000đ 123.000đ
50 Đề minh hoạ Toán 2024 200.000đ 159.000đ

Xem thêm: công thức tìm x lớp 6

Tổng ôn Nhanh Toán học tập lớp 12

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 1 200.000đ 149.000đ