toán lớp 5 trang 160

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 160

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{2}{3}+ \dfrac{3}{5}\);               \(\dfrac{7}{12}-\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{12}\) ;             \(\dfrac{12}{17}-\dfrac{5}{17}-\dfrac{4}{17}\).

b) \(578,69 + 281,78 \);                        \(594,72 + 406,38 - 329,47\).

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhì phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số rồi nằm trong hoặc trừ nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc tính nằm trong và trừ thì tớ tính theo lần lượt kể từ ngược sang trọng cần.

Lời giải chi tiết:

a) +) \(\dfrac{2}{3}+ \dfrac{3}{5}  = \dfrac{10}{15} + \dfrac{9}{15}= \dfrac{19}{15}\);

    +) $\frac{7}{{12}} - \frac{2}{7} + \frac{1}{{12}} = \left( {\frac{7}{{12}} + \frac{1}{{12}}} \right) - \frac{2}{7} = \frac{8}{{12}} - \frac{2}{7} = \frac{2}{3} - \frac{2}{7} = \frac{{14}}{{21}} - \frac{6}{{21}} = \frac{8}{{21}}$

    +) \(\dfrac{12}{17}- \dfrac{5}{17} - \dfrac{4}{17}= \dfrac{7}{17} - \dfrac{4}{17} = \dfrac{3}{17}\).

b) +) \(578,69 + 281,78 = 860,47\); 

    +) \(594,72 + 406,38 - 329,47 \) \(= 1001,1 - 329,47 = 671,63\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \(\dfrac{7}{11} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{4};\)

b) \(\dfrac{72}{99} - \dfrac{28}{99} - \dfrac{14}{99};\)

c) \(69,78 + 35,97 +30,22;\)

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47.\)

Phương pháp giải:

- sít dụng đặc điểm uỷ thác hoán và phối hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân đem tổng là số đương nhiên.

- sít dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\)

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{7}{11} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{4}\)

Xem thêm: một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy

     \(  = \left( \dfrac{7}{11}  + \dfrac{4}{11}\right) + \left(\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}\right)\)

     \(= \dfrac{11}{11} +  \dfrac{4}{4} = 1 + 1 =2\)

b) \(\dfrac{72}{99} - \dfrac{28}{99} - \dfrac{14}{99}\) 

     \(  =  \dfrac{72}{99} - \left(\dfrac{28}{99} +\dfrac{14}{99}\right)\) 

     \(= \dfrac{72}{99} - \dfrac{42}{99} = \dfrac{30}{99} = \dfrac{10}{33}\)

c) \(69,78 + 35,97 +30,22 \) 

     \(= (69,78 + 30,22) + 35,97 \)

     \(= 100 + 35,97 = 135,97\)

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47 \)

     \(= 83,45 - (30,98 + 42,47) \)

     \(= 83,45 - 73,45 = 10\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình người công nhân dùng chi phí lương bổng hằng mon như sau: \(\dfrac{3}{5}\) số chi phí lương bổng nhằm chi cho tới chi phí ăn của mái ấm gia đình và chi phí học tập của những con cái, \(\dfrac{1}{4}\) số chi phí lương bổng nhằm trả chi phí mướn ngôi nhà và chi phí đầu tư cho tới việc không giống, sót lại là chi phí nhằm dành riêng.

 a) Hỏi từng tháng mái ấm gia đình cơ nhằm dành riêng được từng nào tỷ lệ số chi phí lương bổng ?

b) Nếu số chi phí lương bổng là 4 000 000 đồng một mon thì mái ấm gia đình cơ nhằm dành riêng được từng nào chi phí từng tháng ?

Phương pháp giải:

- Coi số chi phí lương bổng của mái ấm gia đình cơ là một đơn vị chức năng.

- Tìm phân số chỉ tổng số chi phí mái ấm gia đình cơ đầu tư nhập mon, tức là tớ tính \(\dfrac{3}{5}\) + \(\dfrac{1}{4}\).

- Tìm phân số chỉ số chi phí nhằm dành riêng tớ lấy 1 trừ đi phân số chỉ tổng số chi phí mái ấm gia đình cơ đầu tư nhập mon.

- Đổi thành phẩm vừa phải tìm kiếm ra bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ, Note rằng \(\dfrac{1}{100}=1\%\).

Lời giải chi tiết:

a) Số tỷ lệ chi phí lương bổng từng tháng mái ấm gia đình này đã đầu tư là:

               \(\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{17}{20}\) = 85 %

Số tỷ lệ chi phí lương bổng từng tháng mái ấm gia đình cơ nhằm dành riêng là:

             100% - 85% = 15%

b) Số chi phí mái ấm gia đình cơ nhằm dành riêng được là:

Xem thêm: in germany it's important to be serious in a work situation

               \(4000000  : 100 \times  15 = 600000\) (đồng) 

                         Đáp số: a) \(15\%\) ;

                                      b) \(600000\) đồng.