toán lớp 4 trang 83 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 83 luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45                               b) 9009 : 33

    579 : 36                                   9276 : 39

Phương pháp giải:

Đặt tính theo đuổi cột dọc và phân chia theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy quý phái nên. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 4237 × 18 – 34578

    8064 : 64 × 37

b) 46857 + 3444 : 28

    601759 – 1988 : 14

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao triển khai luật lệ tính nhân, phân chia trước ; triển khai luật lệ tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân chia thì triển khai thứu tự kể từ trái khoáy quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) 4237 × 18 – 34578

   = 76266 – 34578

   = 41688

   8064 : 64 × 37

   = 126 × 37

Xem thêm: văn bản chiếc lược ngà

   = 4662

b) 46857 + 3444 : 28

    = 46857 + 123

    = 46980 

   601759 – 1988 : 14 

    = 601759 – 142

    = 601617

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mỗi bánh xe đạp điện cần phải có 36 nan hoa. Hỏi đem 5260 nan hoa thì lắp đặt được rất nhiều nhất từng nào cái xe đạp điện 2 bánh và còn quá từng nào nan hoa ?

Phương pháp giải:

- Tính số phái mạnh hoa 1 xe đạp điện cần thiết tao lấy số nan hoa của một bánh xe pháo nhân với 2, tức là 36 × 2 = 72.

- Thực hiện tại luật lệ phân chia 5260 : 72. Thương tìm kiếm ra đó là số con xe tối đa được lắp đặt và số dư đó là số cái nan còn quá.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bánh xe: 36 nan hoa

5260 nan hoa: tối đa.... xe đạp điện 2 bánh?

Còn thừa: ... nan hoa?

Bài giải

Mỗi cái xe đạp điện cần thiết số nan hoa là:

               36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện tại luật lệ phân chia tao có:

               5260 : 72 = 73 (dư 4)

Xem thêm: tính thể tích khối chóp

Vậy lắp đặt được rất nhiều nhất 73 cái xe đạp điện 2 bánh và quá 4 nan hoa.

                  Đáp số: 73 cái xe đạp điện ; quá 4 nan hoa. 

Loigiaihay.com