tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2


What are you reading, Quan? Quý Khách đang được phát âm gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Tổng phù hợp đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh sở hữu đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you reading, Quan? - Aladdin and the Magic Lamp.

(Bạn đang được phát âm gì vậy Quân?  A-la-đin và cây đèn thần.)

b) Who's the main character? - A boy... Aladdin.

(Ai là anh hùng chính? Một cậu bé nhỏ ... Aladdin.)

c) What's he like? - I think he's generous.

(Cậu ấy như vậy nào? Tôi suy nghĩ cậu ấy khoáng đạt.)

d) May I borrow the book? - Yes. You can have it when I finish it.

(Có thể mang đến tôi mượn cuốn sách không? Vâng. Bạn hoàn toàn có thể sở hữu nó Lúc tôi hoàn thành xong.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a)  What's An Tiem like? - He's hard-working.

(An Tiêm như vậy nào? Anh ấy chuyên cần.)

b)  What's Snow White like? - She's kind.

(Bạch Tuyết như vậy nào? Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

c)  What's The Fox like? - It's clever.

(Con cáo như vậy nào? Nó mưu trí.)

d)  What's Tam like? - She's gentle.

(Tấm như vậy nào? Cô ấy nữ tính.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về quyển sách/truyện chúng ta yêu thương quí.

Do you lượt thích fairy tales/comic books/short stories?

(Bạn sở hữu quí những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện ngắn ngủn không?)

Yes,.../No... (Có.../Không...)

What book/story are you reading?

(Quyển sách/truyện chúng ta đang được phát âm là gì?)

I'm reading...                   

(Tôi đang được phát âm...)                          

What's the main character like?

(Nhân vật chủ yếu thế nào?)

He's/She's... (Anh/cô ấy...)

Do you lượt thích him/her?

(Bạn sở hữu quí anh/cô ấy không?)

Yes,... /No ... (Có.../Không...)

Câu 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và ghi chép một kể từ vào cụ thể từng khoảng chừng rỗng.)

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tam and Cam.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

Linda: What's Tam like?

Hoa: She's kind.

2. Linda: What's your favourite book, Phong?

Phong: It's Doraemon.

Linda: What's Doraemon like?

Phong: He's clever.

3. Linda: Do you lượt thích fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I bởi. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

Linda: What are the dwarfs like?

Mai: They're short and hard-working.

4. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I lượt thích it very much.

Linda: Why bởi you lượt thích it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man.

Tạm dịch:

1. Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Hoa?

Xem thêm: công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

Hoa: Một truyện cổ tích, truyện Tấm Cám.

Linda: Tấm và Cám là anh hùng chủ yếu à?

Hoa: Ừ, chính thế.

Linda: Tấm sở hữu tính cơ hội như vậy nào?

Hoa: Cô ấy hiền khô lành lặn.

2. Linda: Truyện yêu thương quí của khách hàng là gì, Phong?

Phong: Truyện Đô-rê-mon.

Linda: Đô-rê-mon sở hữu tính cơ hội như vậy nào?

Phong: Cậu ấy vô cùng tài phép tắc.

3. Linda: Cậu sở hữu quí truyện cổ tích ko, Mai?

Mai: Có. Mình đang được phát âm truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn lúc này.

Linda: Những chú lùn như vậy nào?

Mai: Họ lùn và chuyên cần.

4. Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Tony?

Tony: Truyện Mai An Tiêm. Mình vô cùng quí truyện này.

Linda: Bạn đang được phát âm gì thế, Tony?

Tony: Bởi vì thế anh hùng chủ yếu, An Tiêm, là kẻ vô cùng mưu trí và rộng lớn lượng.

Lời giải chi tiết:

1. kind

2. clever

3. hard-working

4. generous

1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s kind.

(Tấm vô truyện Tấm và Cám thế nào? Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

2. What’s Doraemon like? He’s clever.

(Doraemon thế nào? Cậu ấy mưu trí.)

3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and hard-working

(Bảy chú lùn thế nào? Họ chuyên cần và đảm bảo chất lượng bụng.)

4. What’s An Tiem like? He’s clever and generous.

(An Tiêm thế nào? Cậu ấy mưu trí và khoáng đạt.)

Câu 5

5. Number the sentences in the correct order.

(Điền số vô những câu theo đòi trật tự chính.)

Lời giải chi tiết:

1. Minh's my classmate.

(Minh là chúng ta nằm trong lớp của tôi.)

2. She likes reading fairy tales in her không lấy phí time.

(Cô ấy quí phát âm truyện cổ tích vô thời hạn rảnh.)

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

(Truyện cổ tích yêu thương quí của cô ý ấy là Câu chuyện Tấm và Cám.)

4. It's a Vietnamese story about two girls.

(Nó là một trong những truyện của những người Việt về nhị cô nàng.)

5. Their names are Tam and Cam.

(Tên của mình là Tấm và Cám.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

Snow White and Aladdin (Bạch Tuyết và A-la-đin)

There's a girl who's so sánh gentle, (Có một cô nàng vô cùng nữ tính,)

So gentle and so sánh kind. (Rất nữ tính và rất hay bụng.)

Snow White is her name. (Bạch Tuyết là tên gọi của cô ý ấy.)

Yes, Snow White is her name. (Vâng, Bạch Tuyết là tên gọi của cô ý ấy.)

There's a boy who's so sánh clever, (Có một chàng trai rât mưu trí,)

So clever and so sánh bright. (Rất mưu trí và vô cùng thông minh.)

Aladdin is his name. (A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Yes, Aladdin is his name. (Vâng, A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 21

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.