tiếng anh 9 unit 5 communication


Tổng ăn ý bài xích luyện phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

Tổng ăn ý đề đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 5 communication

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen to tướng the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe lịch trình 4Teen. Xem những câu sau câu nào là trúng (T), câu nào là sai (F).)

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: Welcome to tướng our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This mô tả tìm kiếm won't include the proper names of any places. My three contestants have to tướng work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

Duong: Sounds easy.

Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.

Mary: Exciting!

Ann: Now, bởi all of you understand how to tướng play the game?

Mary, Linda, and Duong: Yes.

Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

Tạm dịch:

Ann: Chào mừng các bạn cho tới với lịch trình trò đùa có tên 'Cái gì là gì?'. Xin kính chào tía vị khách hàng chào Mary, Linda và Dương, những người dân tiếp tục nhập cuộc vô trò đùa ngày thời điểm ngày hôm nay.

Mary, Linda, và Duong: Chào ban đêm, từng người!

Ann: Bây giờ, những quy tắc của trò đùa cực kỳ giản dị và đơn giản. Tôi tiếp tục phát âm sáu câu tế bào mô tả một trong mỗi kỳ quan tiền của nước Việt Nam, bất ngờ hoặc tự tạo. Mô mô tả này sẽ không còn bao hàm thương hiệu đúng mực của ngẫu nhiên vị trí nào là. Ba sỹ tử nên tìm hiểu rời khỏi điều vi diệu là gì. Ai vấn đáp đúng mực trước tiên là kẻ thành công.

Dương: Nghe có vẻ như dễ dàng.

Ann: Vâng, tất cả chúng ta hãy coi ... các bạn là kẻ thành công và cảm nhận được một phần quà đặc biệt quan trọng nếu như chúng ta có thể thể hiện câu vấn đáp đúng mực trước lúc tôi phát âm không còn cả 6 câu. Nhưng nếu như khách hàng thể hiện câu vấn đáp ko đúng mực, các bạn sẽ bị nockout ngoài vòng đùa cơ.

Mary: Thật thú vị!

Ann: Bây giờ, thực hiện toàn bộ chúng ta hiểu luật chơi?

Mary, Linda, và Dương: Vâng.

Ann: OK, vậy tất cả chúng ta hãy chính thức 'Cái gì là gì? '!

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

1. F

The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

(MC tiếp tục phát âm 5 câu tế bào mô tả một trong mỗi cảnh sắc của nước Việt Nam.)

2. T

The MC won't mention the proper names of any place in her mô tả tìm kiếm.

(MC sẽ không còn nhắc đến thương hiệu đúng mực của ngẫu nhiên vị trí nào là vô tế bào mô tả của cô ấy ấy.)

3. F

The players have to tướng work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

(Người đùa nên tìm hiểu rời khỏi vị trí của kì quan tiền cơ và ai là kẻ thể hiện câu vấn đáp đúng mực thứ nhất tiếp tục thắng.)

4. T

If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

(Nếu ngẫu nhiên người đùa nào là hoàn toàn có thể thể hiện câu vấn đáp đúng mực trước lúc MC hoàn thành xong việc phát âm toàn bộ những thắc mắc, anh / cô ấy tiếp tục là kẻ thành công và cảm nhận được một phần quà đặc biệt quan trọng.)

5. F

If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to tướng continue the game.

(Nếu ngẫu nhiên người đùa nào là vấn đáp sai trước lúc MC hoàn thành xong việc phát âm toàn bộ những câu, anh tớ vẫn được phép tắc nối tiếp trò đùa.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tướng the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.

(Nghe phần tiếp theo sau. Sau cơ điền vô khu vực rỗng tuếch những từ/số nhưng mà các bạn nghe được.)

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1)_____ part of our country. Duong, bởi you want to tướng risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2)        __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not má.

Ann: OK, ví I will continue with the sentence. It's situated in a national (3)_______

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, ví you win this round of game and get a special gift.

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the central part of our country. Duong, bởi you want to tướng risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not má.

Ann: OK, ví I will continue with the third sentence. It's situated in a national park.

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.

Xem thêm: chỉ ra biện pháp tu từ

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, ví you win this round of the game and get a special gift.

Tạm dịch:

Ann: Câu đầu tiên: cơ là một trong kỳ quan tiền bất ngờ ở trung tâm của quốc gia tất cả chúng ta. Dương, các bạn cũng muốn nguy hiểm trả lời?

Dương: Vâng, thiệt đơn giản. Đó là Động Phong Nha.

Ann: Không, van nài lỗi này đó là ko đúng mực. Vì vậy, các bạn bị nockout ngoài vòng này, Dương!

Dương: Ôi trời!

Ann: Câu loại hai: cơ là một trong lỗ động ngoạn mục nằm tại vị trí phỏng cao 200 mét đối với mực nước đại dương ngay gần nhánh tây của đàng đường cao tốc. Các các bạn đem câu vấn đáp ko, Mary và Linda?

Mary: Không, tôi vẫn ko.

Linda: Tôi không

Ann: OK, nên là tôi tiếp tục nối tiếp câu loại tía. Nó trực thuộc một khu vui chơi công viên vương quốc.

Linda: Có nên này đó là Hang đá ở Kiên Giang?

Ann: Không, Kiên Giang ko nên là trung tâm của quốc gia, Linda. Vì vậy, tất cả chúng ta chỉ từ một người, Mary, lúc này vẫn nối tiếp trò đùa.

Mary: Rất băn khoăn lắng!

Ann: Và câu loại tư: lỗ động và đã được một người nam nhi khu vực vạc hiện nay vô năm 2005.

Mary: Tôi biết. Phải là Thiên đàng hoặc Động Thiên đàng ở Quảng Bình.

Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! Quý Khách đã lấy rời khỏi câu vấn đáp đúng mực trước lúc tôi phát âm câu loại sáu, nên là các bạn đang được giành thành công vô trò đùa này và cảm nhận được một phần quà đặc biệt quan trọng.

Lời giải chi tiết:

1. central

2. 200

3. park

4. discovered

5. Paradise

First sentence: it's a natural wonder in the (1) central part of our country. Duong, bởi you want to tướng risk the answer?

(Câu đầu tiên: cơ là một trong kỳ quan tiền vạn vật thiên nhiên ở miền Trung việt nam. Dương, các bạn cũng muốn nguy hiểm vấn đáp không?)

Second sentence: it's a spectacular cave located (2) 200 metres above sea level near the west branch of a highway. 

(Câu loại hai: cơ là một trong lỗ động ngoạn mục nằm tại vị trí phỏng cao 200 mét đối với mực nước đại dương ngay gần nhánh phía tây của đàng đường cao tốc.)

OK, ví I will continue with the third sentence. It's situated in a national (3) park.

(OK, nên là tôi tiếp tục nối tiếp với câu loại 3. Nó trực thuộc một khu vui chơi công viên vương quốc.)

And the fourth sentence: the cave (4) discovered by a local man in 2005.

(Và câu loại tư: lỗ động được vạc hiện nay bởi một người nam nhi khu vực vô năm 2005.)

I know. It must be Thien Duong or (5) Paradise Cave in Quang Binh.

(Tôi biết. Đó nên là Thiên Đường hoặc Động Thiên Đường ở Quảng Bình.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.

(Viết 6 câu mô tả những kì quan tiền ở nước Việt Nam nhưng mà các bạn biết.)

Lời giải chi tiết:

Ha Long Bay is a famous beauty-spot in the North-east coast of Vietnam, belongs to tướng Quang Ninh province, 151km far from Hanoi to tướng the east.

(Vịnh Hạ Long là một trong thắng cảnh phổ biến ở bờ đại dương Đông Bắc của nước Việt Nam, nằm trong tỉnh Quảng Ninh, cơ hội Hà Thành 151 km về phía sầm uất.)

This is one of Vietnam's tourist destinations recognized by UNESCO as a World Natural Heritage.

(Đây là một trong trong mỗi điểm du ngoạn của nước Việt Nam được UNESCO thừa nhận là di tích vạn vật thiên nhiên toàn cầu.)

Ha Long attracts many tourists with a special beauty including both excellent and romantic charm.

(Hạ Long hấp dẫn nhiều khách hàng du ngoạn với 1 vẻ đẹp mắt đặc biệt quan trọng bao hàm cả sự hấp dẫn ấn tượng và romantic.)

Tourists coming to tướng Ha Long in any season of the year also discover its own seductive and charming beauty.

(Khách du ngoạn cho tới Hạ Long vô ngẫu nhiên mùa nào là vô năm cũng tìm hiểu vẻ đẹp mắt hấp dẫn và hấp dẫn của riêng rẽ bản thân.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" 

(Làm việc theo gót group. Chơi trò "What's what" )

Lời giải chi tiết:

Question 1: It is a historical site in Hanoi.

(Câu căn vặn 1: Đó là một trong di tích lịch sử lịch sử dân tộc ở Hà Thành.)

- Question 2: It is known as the first university in Vietnam.

(Câu hỏi 2: Được nghe biết là ngôi trường ĐH thứ nhất bên trên nước Việt Nam.)

- Question 3: It is a place to tướng honour Vietnamese brilliant scholars.

(Câu hỏi 3: Đó là điểm tôn vinh những học tập fake chất lượng tốt của nước Việt Nam.)

=> Answer: The Temple of Literature

(Đáp án: Văn Miếu Quốc Tử Giám)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: các từ chỉ sự vật

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.