tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

  1. Khái niệm, cách thức tính                                                                                                                                                                                                  a) Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

Tỷ lệ tăng dân sinh ngẫu nhiên là nút chênh nghiêng thân thuộc số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh vô thời kỳ phân tích. Tỷ lệ tăng dân sinh ngẫu nhiên được biểu thị vì chưng tỷ trọng tỷ lệ hoặc phần ngàn.

Công thức tính:

Bạn đang xem: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

Trong đó:

NIR: Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên;

B: Tổng số sinh vô thời kỳ nghiên cứu;

D: Tổng số bị tiêu diệt vô thời kỳ nghiên cứu;

Ptb : Dân số khoảng vô thời kỳ phân tích.

b) Tỷ lệ tăng dân sinh chung

Tỷ lệ tăng dân sinh cộng đồng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) phản ánh nút tăng/giảm dân sinh vô thời kỳ phân tích vì thế tăng ngẫu nhiên và di trú thuần. Tỷ lệ tăng dân sinh cộng đồng được biểu thị vì chưng tỷ trọng tỷ lệ hoặc phần ngàn.

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IR – OR

Trong đó:

GR: Tỷ lệ tăng dân sinh chung;

CBR: Tỷ suất sinh thô;

CDR: Tỷ suất bị tiêu diệt thô;

IR: Tỷ suất nhập cư;

OR: Tỷ suất xuất cư.

Hay: GR = NIR + NR

Trong đó:

Xem thêm: phương pháp quy nạp toán học

NIR: Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên;

NR: Tỷ suất di trú thuần.

  1. Phân tổ công ty yếu

– Dân tộc;

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh, TP.HCM trực nằm trong trung ương;

– Vùng tài chính – xã hội.

  1. Kỳ công bố: Năm.

Riêng phân tổ dân tộc bản địa công phụ vương theo dõi kỳ 5 năm.

  1. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và căn nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thuộc kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa gia đình;

– Thương hiệu tài liệu vương quốc về dân cư;

– Thương hiệu tài liệu về hộ tịch năng lượng điện tử;

– Kho tài liệu chuyên nghiệp ngành dân sinh.

  1. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp

– Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổng viên Thống kê);

– Phối hợp:

Xem thêm: phương trình mặt phẳng oyz

+ Sở Công an;

+ Sở Y tế: Cung cung cấp kho tài liệu chuyên nghiệp ngành dân số;

+ Sở Tư pháp: Cung cung cấp hạ tầng tài liệu về hộ tịch năng lượng điện tử.