ôn tập về phân số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về phân số

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của từng hình bên dưới đây:

b) Viết lếu láo số chỉ phần vẫn tô màu sắc của từng hình bên dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm viết lách phân số hoặc lếu láo số ứng của từng hình.

Lời giải chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\)                          Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\)                          Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\) 

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\)                        Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\)                        Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{3}{6}\);         \(\dfrac{18}{24}\);         \(\dfrac{5}{35}\);         \(\dfrac{40}{90}\);         \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau:

- Xét coi tử số và kiểu số nằm trong phân tách không còn mang đến số ngẫu nhiên này to hơn 1.

- Chia tử số và kiểu số mang đến số ê.

Cứ thực hiện như vậy cho tới khi sẽ có được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\);                     \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\);                 \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);   

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu số những phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);                             

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Phương pháp giải:

Xem thêm: lượng mưa trung bình năm của nước ta là

Khi quy đồng kiểu số nhị phân số rất có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhất nhân với kiểu số của phân số loại nhị.

Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhị nhân với kiểu số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times  5}= \dfrac{15}{20}\);

     \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times  4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

    Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{11}{36}.\) 

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);             

    \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

    \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\). 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Điền vết tương thích \((>;\; <;\;=)\) vô khu vực chấm:

\(\dfrac{7}{12}....\dfrac{5}{12}\)                   \(\dfrac{2}{5}.....\dfrac{6}{15}\)                  \(\dfrac{7}{10}....\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc đối chiếu phân số:

- Nếu nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu số, phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số ê to hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số sở hữu nằm trong tử số, phân số này sở hữu kiểu số to hơn thì phân số ê nhỏ nhiều hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số ko nằm trong kiểu số, tớ rất có thể quy đồng kiểu số rồi đối chiếu nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Lời giải chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12}  > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\) 

     Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} < \dfrac{7}{9}\) (vì \(10>9\)). 

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số tương thích vô vạch giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên tia số:

Phương pháp giải:

Quy đồng nhị phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với kiểu số công cộng là \(6\) rồi tìm hiểu phân số ở thân thiện nhị phân số ê.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ;    \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164

Mà: \( \dfrac {2}{6} < \dfrac{3}{6}< \dfrac {4}{6}\)

Ta điền như sau: