my dad said that i'd better spend more time on my

Câu hỏi:

17/08/2022 1,933

Bạn đang xem: my dad said that i'd better spend more time on my

D. studies

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Tạm dịch: Thầy tôi phát biểu tôi nên để nhiều thời hạn mang đến việc học tập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You have to tát be highly ________ to tát bởi well in these subjects.

A. competitive

B. competitor

C. competition

D. competed

Câu 2:

If you’re not sure what “something” means, look it__________ in the dictionary.

A. for

B. out

C. at

D. up

Câu 3:

My husband and I both go out to tát work ví we share the _______.

A. happiness

B. household chores

C. responsibility

D. employment

Câu 4:

Xem thêm: there is little of things improving soon

I can’t cope well _____ all the homework I’ve got to tát do!

A. on

B. of

C. about

D. with

Câu 5:

I got a diploma in business administration, but still sometimes wish I had been able to tát go to tát university and get a _________.

A. certificate

B. diploma

C. degree

D. scholarship

Câu 6:

He has got a degree _______ Information Technology from Oxford University.

A. in

B. for

C. on

D. of

Câu 7:

Belinda missed a few months of school because of illness and found it difficult to tát keep ______ with her classmates.

A. on

B. off

C. down

Xem thêm: sách giáo khoa toán 11

D. up