đề thi kiến trúc máy tính

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to tát Premium to tát unlock it.

Was this document helpful?

Bạn đang xem: đề thi kiến trúc máy tính

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to tát Premium to tát unlock it.

Was this document helpful?

This is a preview

Do you want full access? Go Premium and unlock all 4 pages

  • Access to tát all documents

  • Get Unlimited Downloads

  • Improve your grades

1

Đề đua môn KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

(Mã đề 120)

Câu 1 : Cho số thực 51/32 ko vệt. Giá trị của chính nó ở hệ nhị phân là:

A.

1.01011 B. 1.01110

*C.

1.10011

D.

1.00111

Câu 2 : Đối với những thanh ghi (trong CPU), tuyên bố nào là sau đó là sai:

A.

Chứa những vấn đề tạm thời thời

B. Nằm nhập cỗ xử lý

*C.

Người xây dựng rất có thể thay cho thay đổi nội dung của từng thanh ghi

D.

Là nấc trước tiên của khối hệ thống nhớ

Câu 3 : Tìm biểu thức rút gọn gàng (tối tiểu) của biểu thức hàm Boole sau:

F=(0, 1, 4, 5)

A.

F=B’ B. F=B

C.

F=A

D.

F=A

Câu 4 : Đối với số vẹn toàn ko vệt, 8 bit, độ quý hiếm trình diễn số 76 là:

A.

0100 1010 B. 0110 1101

*C.

0100 1100

Xem thêm: trường đại học duy tân học phí

D.

1100 1001

Câu 5 : Tìm biểu thức rút gọn gàng (tối tiểu) của biểu thức hàm Boole sau:

F=(0, 1)

A.

F=A B. F=A

C.

F=B

D.

F=B’

Câu 6 : Đối với số với vệt, thành quả là độ quý hiếm 8 bit, xét luật lệ cộng: (-39) + (-42). Phát biểu nào là tại đây là

đúng:

A.

Không cho tới thành quả vì thế với ghi nhớ thoát ra khỏi bit cao nhất

*B. Tổng là -81

C.

Không cho tới thành quả vì thế tràn số

D.

Tổng là 81

Câu 7 : Giá trị nhị phân ko dấu: “1101 0001b” được trình diễn trở thành mã GRAY là:

A.

1001 1101 B. 0111 0011

*C.

1011 1001

D.

Không trình diễn được

Câu 8 : Tìm biểu thức rút gọn gàng (tối tiểu) của biểu thức hàm Boole sau:

F=(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)

A.

F=BD B.

F= ⊕ �

C.

Không với đáp án nào là đúng

D.

F=

Xem thêm: asia's economic political and cultural importance is growing

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tát read the whole document.