đặt tính rồi tính lớp 3

Toán lớp 3 bịa tính rồi tính trẻ em thích nghi với quy tắc tính. Từ cơ hùn trẻ em ghi lưu giữ trật tự đo lường và tính toán, tập luyện trí tuệ logic và tính thời gian nhanh những bài xích luyện rộng lớn.

Toán lớp 3 bịa tính rồi tính rất rất thông dụng nhất nhập toán tè học tập hùn tập luyện tài năng đo lường và tính toán và trí tuệ logic. Bài ghi chép tiếp sau đây tiếp tục share toàn bộ những kỹ năng và kiến thức lưu ý và bài xích luyện về bịa tính nhằm bố mẹ và trẻ em tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3

1. Kiến thức lưu ý khi thực hiện toán lớp 3 bịa tính rồi tính

Trong lịch trình học tập lớp 3, trẻ em chính thức được sản xuất thân quen với những quy tắc tính sở hữu lưu giữ, vậy nên Việc lớp 3 bịa tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép nằm trong (trừ) ko nhớ; Phép nằm trong (trừ) sở hữu nhớ; Phép nhân; Phép phân chia hết; Phép phân chia sở hữu dư.

1.1. Phép nằm trong (trừ) ko nhớ:

phép nằm trong (trừ) không tồn tại nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

phép tính 203 + 525

Thực hiện tại quy tắc tính kể từ cần qua chuyện trái ngược tao có:

 • 3 nằm trong 5 vì thế 8, ghi chép 8

 • 0 nằm trong 2 vì thế 2, ghi chép 2

 • 2 nằm trong 5 vì thế 7, ghi chép 7

Vậy 203 + 525 = 728

b) 

Thực hiện tại quy tắc tính kể từ cần qua chuyện trái ngược tao có:

 • 4 trừ 4 vì thế 0, ghi chép 0

 • 6 trừ 2 vì thế 4, ghi chép 4

 • 8 trừ 6 vì thế 2, ghi chép 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép nằm trong sở hữu nhớ:

phép nằm trong sở hữu nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

phép nằm trong 754 + 67

Thực hiện tại quy tắc tính kể từ cần qua chuyện trái ngược tao có:

 • 4 nằm trong 7 vì thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 6 vì thế 11, thêm một vì thế 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 7 thêm một vì thế 8, ghi chép 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ sở hữu nhớ

phép trừ sở hữu nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

phép trừ 562 - 443

Thực hiện tại quy tắc tính kể từ cần qua chuyện trái ngược tao có:

 • 12 trừ 3 vì thế 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 6 trừ 4 vì thế 2, 2 trừ 1 vì thế 1, ghi chép 1

 • 5 trừ 4 vì thế 1, ghi chép 1

Vậy 562 - 443 = 119

Học cơ hội trừ những số sở hữu 3 chữ số nằm trong cô Nhung vuihoc >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện tại nhân kể từ phải qua trái ngược, nhân số ở mặt hàng đơn vị chức năng của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai, tiếp sau đó nối tiếp nhân số hàng trăm, hàng ngàn của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai. Nếu trong số quy tắc tính bên trên, quy tắc tính nào là sở hữu lưu giữ, ta nằm trong lưu giữ nhập kết quả phép tính tiếp theo sau.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

phép tính 314 x 3

Thực hiện tại quy tắc tính kể từ cần qua chuyện trái ngược tao có:

 • 3 nhân 4 vì thế 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 3 nhân 1 vì thế 3, thêm một vì thế 4, ghi chép 4

 • 3 nhân 3 vì thế 9, ghi chép 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện tại phân chia thứu tự kể từ trái ngược qua chuyện cần những chữ số của số bị phân chia mang lại số phân chia.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2 

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

phép phân chia 834 : 2

Thực hiện tại quy tắc tính kể từ trái ngược qua chuyện cần tao có:

8 : 2 = 4, ghi chép 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 ghi chép 1 

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, ghi chép 1 hạ 4, tao được 14

14 : 2 = 7 ghi chép 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

phép phân chia 234 : 7

Thực hiện tại quy tắc tính kể từ trái ngược qua chuyện cần tao có:

2 ko phân chia được mang lại 7, tao lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 tao được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con cái vẫn gặp gỡ trở ngại khi thực hiện quy tắc bịa tính phân chia số sở hữu 3 chữ số, con cái rất có thể ôn luyện lại nằm trong cô Nhung vuihoc qua chuyện những ví dụ thiệt sống động tiếp sau đây nhé

toán lớp 3 bịa tính rồi tính cô Nhung

Ôn luyện quy tắc phân chia 3 chữ số mang lại số có một chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 bịa tính rồi tính sở hữu lời nói giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5 

b) 386 : 2 

c) 617 : 3  

d) 728 : 4 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436      

b) 93207 - 8236       

c) 47267 x 4        

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đặt tính rồi tính và triển khai quy tắc tính kể từ cần qua chuyện trái ngược tao có:

a)

phép nằm trong 234 + 679

 • 4 nằm trong 9 vì thế 13, ghi chép 3 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 7 vì thế 10 thêm một vì thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 6 vì thế 8 thêm một vì thế 9, ghi chép 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

phép tính 385 + 126

 • 5 nằm trong 6 vì thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 8 nằm trong 2 vì thế 10 thêm một vì thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vì thế 4 thêm một vì thế 5, ghi chép 5

Vậy 385 + 126 = 511

c) 

phép tính 340 + 657

 • 0 nằm trong 7 vì thế 7, ghi chép 7

 • 4 nằm trong 5 vì thế 9, ghi chép 9

 • 3 nằm trong 6 vì thế 9, ghi chép 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

phép tính 782 + 234

 • 2 nằm trong 4 vì thế 6, ghi chép 6

 • 8 nằm trong 3 vì thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 7 nằm trong 2 vì thế 9 thêm một vì thế 10, ghi chép 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và triển khai quy tắc tính kể từ cần qua chuyện trái ngược tao có:

a)

Xem thêm: dữ phượng hành tập 1

phép trừ 568 - 484

 • 8 trừ 4 vì thế 4, ghi chép 4

 • 16 trừ 8 vì thế 8, ghi chép 8 lưu giữ 1

 • 5 trừ 4 vì thế 1, 1 trừ 1 vì thế 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

Phép trừ 896 - 769

 • 16 trừ 9 vì thế 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • 9 trừ 6 vì thế 3, 3 trừ 1 vì thế 2, ghi chép 2

 • 8 trừ 7 vì thế 1, ghi chép 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

phép trừ 468 - 370

 • 8 trừ 0 vì thế 8, ghi chép 8

 • 16 trừ 7 vì thế 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 4 trừ 3 vì thế 1, 1 trừ 1 vì thế 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

phép trừ 784 - 590 

 • 4 trừ 0 vì thế 4, ghi chép 4

 • 18 trừ 9 vì thế 9, ghi chép 9

 • 7 trừ 5 vì thế 2, 2 trừ 1 vì thế 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

phép tính 344 x 2

 • 4 nhân 2 vì thế 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 4 vì thế 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 3 vì thế 6, ghi chép 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

phép tính 126 x 4

 • 4 nhân 6 vì thế 24, ghi chép 4 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vì thế 8 tăng 2 vì thế 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 1 vì thế 4, ghi chép 4 thêm một vì thế 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

phép nhân 458 x 2

 • 2 nhân 8 vì thế 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 2 nhân 5 vì thế 10 thêm một vì thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 2 nhân 4 vì thế 8 thêm một vì thế 9, ghi chép 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

phép nhân 119 x 6

 • 6 nhân 9 vì thế 54, ghi chép 4 lưu giữ 5

 • 6 nhân 1 vì thế 6 tăng 5 vì thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 6 nhân 1 vì thế 6 thêm một vì thế 7, ghi chép 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

phép phân chia 255 : 5

 • 25 phân chia 5 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 5 vì thế 25, 25 trừ 25 vì thế 0

 • 5 phân chia 5 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 5 vì thế 5, 5 trừ 5 vì thế 0

Vậy 255 : 5 = 51

b) 

phép phân chia 386 : 2

 • 3 phân chia 2 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vì thế 2, 3 trừ 2 vì thế 1

 • Hạ 8 được 18 phân chia 2 vì thế 9

9 nhân 2 vì thế 18, 18 trừ 18 vì thế 0

 • 6 phân chia 2 vì thế 3, ghi chép 3

3 nhân 2 vì thế 6, 6 trừ 6 vì thế 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

phép phân chia 617 : 3

 • 6 phân chia 3 vì thế 2, ghi chép 2

      2 nhân 3 vì thế 6, 6 trừ 6 vì thế 0

 • 1 chia 3 vì thế 0, ghi chép 0
 • 0 nhân 3 vì thế 0, 1 trừ 0 bằng 1
 • Hạ 7 được 17 phân chia 3 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 3 vì thế 15, 17 trừ 15 vì thế 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d) 

phép phân chia 728 : 4

 • 7 phân chia 4 vì thế 1, ghi chép 1

4 nhân 1 vì thế 4, 7 trừ 4 vì thế 3

 • 32 phân chia 4 vì thế 8, ghi chép 8

8 nhân 4 vì thế 32, 32 trừ 32 vì thế 0

 • 8 phân chia 4 vì thế 2, ghi chép 2

2 nhân 4 vì thế 8, 8 trừ 8 vì thế 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5: 

a)

phép nằm trong 63724 + 21436

 • 6 nằm trong 4 vì thế 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 2 vì thế 5 thêm một vì thế 6 ghi chép 6

 • 4 nằm trong 7 vì thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vì thế 4 thêm một vì thế 5, ghi chép 5

 • 2 nằm trong 6 vì thế 8, ghi chép 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b) 

phép trừ 93207 - 8236

 • 7 trừ 6 vì thế 1, ghi chép 1

 • 10 trừ 3 vì thế 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • 12 trừ 2 vì thế 10, 10 trừ 1 vì thế 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 13 trừ 8 vì thế 5, 5 trừ 1 vì thế 4, ghi chép 4 lưu giữ 1

 • 9 trừ 1 vì thế 8, ghi chép 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

phép nhân 47267 x 4 = 189068

 • 4 nhân 7 vì thế 28, ghi chép 8 lưu giữ 2

 • 4 nhân 6 vì thế 24 tăng 2 vì thế 26, ghi chép 6 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vì thế 8 tăng 2 vì thế 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 7 vì thế 28 thêm một vì thế 29, ghi chép 9 lưu giữ 2

 • 4 nhân 4 vì thế 16 tăng 2 vì thế 18, ghi chép 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

phép phân chia 396 : 7

 • 39 phân chia 7 vì thế 5, ghi chép 5

       5 nhân 7 vì thế 35, 39 trừ 35 vì thế 4

 • 46 phân chia 7 vì thế 6, ghi chép 6

         6 nhân 7 vì thế 42, 46 trừ 42 vì thế 4

3. 10 Việc lớp 3 bịa tính rồi tính tự động luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263 

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469       

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3 

c)  347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

Xem thêm: công thức tính s tam giác

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 bịa tính rồi tính trẻ cần phải có nền tảng kỹ năng và kiến thức chất lượng và tính toán cẩn trọng. Phụ huynh rất có thể mang lại trẻ em tìm hiểu thêm tăng những bài xích giảng và bài xích luyện bên trên Vuihoc.vn.