bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Hiện bên trên đơn và tiếp tục là nhị thì cơ bạn dạng nhập giờ đồng hồ Anh, được phần mềm nhiều nhập tiếp xúc thực tiễn. Cùng ôn lại ngữ pháp và thực hành thực tế rèn luyện trải qua những bài xích luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp tục nhập nội dung bài viết sau đây.

1. Tổng quan liêu về thì thời điểm hiện tại đơn nhập giờ đồng hồ Anh

1.1. Cấu trúc thì thời điểm hiện tại đơn

Loại câuĐộng kể từ thườngĐộng kể từ “to be”
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does not + V_inf + OS + am/is/are not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf + O?Am/is/are + S + O?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + V?Wh_ + am/is/are + S + N/ adj?

1.2. Cách sử dụng 

Thì thời điểm hiện tại đơn được dùng trong mỗi tình huống rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

 • Diễn mô tả một hành vi xẩy ra thông thường xuyên và được lặp lên đường tái diễn theo đuổi một quy luật hoặc thói thân quen.
 • Diễn mô tả một thực sự rõ ràng hay như là một chân lý.
 • Diễn mô tả một chương trình, thời hạn biểu hay như là một plan tiếp tục biết trước. (Mang ý nghĩa sâu sắc tương lai).
Thì thời điểm hiện tại đơn là thì cơ bạn dạng nhập giờ đồng hồ Anh và được phần mềm nhiều nhập uỷ thác tiếp 
Thì thời điểm hiện tại đơn là thì cơ bạn dạng nhập giờ đồng hồ Anh và được phần mềm nhiều nhập uỷ thác tiếp

1.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì thời điểm hiện tại đơn sở hữu những trạng kể từ chỉ gia tốc như: often (thường xuyên), usually (thông thường), always (luôn luôn), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v… 

Bạn cần thiết ghi lưu giữ những trạng kể từ này bởi vì đó là tín hiệu nhận thấy trong những dạng bài xích luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp tục.

2. Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.1. Cấu trúc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Loại câuCông thức
Khẳng địnhS + am/is/are + V_ing + …
Phủ địnhS + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấnAm/Is/Are + S + V_ing + …?
Nghi vấn Wh-Wh_+ am/is/are + S + V_ing?
Lý thuyết về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Lý thuyết về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.2. Cách sử dụng

Thì thời điểm hiện tại tiếp tục được dùng nhập một trong những tình huống rõ ràng như sau:

 • Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra và vẫn kéo dãn dài ở thời điểm hiện tại.
 • Phàn nàn về một hành vi nào là bại liệt xẩy ra thông thường xuyên.

Qua bại liệt, các bạn hãy ghi lưu giữ nhị cơ hội dùng thịnh hành này nhằm vận dụng đúng trong các bài xích luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp tục.

2.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì thời điểm hiện tại tiếp tục sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như sau: now (hiện ni, ngay lập tức khi này), at the moment (tại thời khắc này), at present (hiện tại), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc những động kể từ sở hữu tính ý kiến đề xuất và khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v… 

3. 50+ câu bài xích luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cùng Babilala demo mức độ với trên 50+ câu bài xích luyện về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp tục bên dưới đây:

Thử mức độ với trên 50+ câu bài xích luyện về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn
Thử mức độ với trên 50+ câu bài xích luyện về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

3.1. Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc dạng đích thị nhất

1. Listen! My mother_____(1)____  (sing) a tuy vậy.

2. Every night, We ____(2)_____ (go)  bed at 10p.m

3. Giang____(3)_____ (like) Music but I____(4)_____ (like) Math

4. Now, they____(5)_____ (stay)  in Hue .

Chương trình trợ giá bán khoản học phí Babilala

5. My father____(6)_____ (read)  a newspaper in the morning

6. Look! Ha ____(7)_____ (run) .

Xem thêm: chỉ ra biện pháp tu từ

7. Trang usually____(8)_____ (listen)  to lớn the teacher in the class, but she_____(9)____ (not listen)  now.

8. Where ____(10)_____ (be) your father?

 • He ____(11)_____(be)  living room. He____(12)_____  (watch) TV.

9. There____(13)_____ (be) many flowers in our garden.

3.2. Bài 2: Hoàn trở thành đoạn văn sau

Dear Editor,

I (write) ____(1)_____ this letter because it (seem)____(2)_____  to lớn bủ that far too many changes  (take) ____(3)_____ place in my country these days, and, as a result, we (lose)____(4)_____  our identity. I (live)___(5)______  in a small town but even this town (change)____(6)_____  before my eyes. For example, town authorities (build)____(7)_____  a burger place where my favorite restaurant used to lớn be.

Our culture (belong)____(8)_____  to lớn everybody, and I (not understand)____(9)_____  why the town leaders (not do)____(10)_____  to lớn preserve it. They simply (not care)___(11)______ . In fact, I (think)___(12)_____  of starting an action group. I (appear)___(13)______  on a TV show on Friday evening to lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it (get)____(14)_____  too late.

3.3. Bài 3: Chia động kể từ đích thị cho tới câu

 1. Lan (not have) ______(1)______ many friends in her new school.
 2. Hung (come) _____(2)_______  from Vinh but he (stay) _____(3)_______ with his relatives in Ho Chi Minh thành phố at the moment.
 3. We (not drive) ______(4)______ to lớn work every day. We (go) ______(5)______ by bus.
 4. Who you (talk) ______(6)______ to lớn on the phone now, Minh?
 5. Where your new friend (live) _____(7)_______, Nga?

– She (live) ______(8)______ on Hang Bai street.

 1. you (be) _____(9)_______ in class 7A?

– No, I (be) _____(10)_______ in class 7D.

 1. Look! Jane (play) ______(11)______ the guitar. This afternoon, she will play table tennis.
 2. I (not talk) _____(12)_______ to lớn her at present
 3. How often _____(13)_______ she (go) _____(14)_______ fishing?

– She (go) ______(15)______ once a year.

 1. (Be) _____(16)_______ your friends _____(17)_______ students?

3.4. Bài 4: Sắp xếp và hoàn thành xong những câu sau

 1. He / often / have / breakfast / late.
 2. You / vì thế / the housework / at the moment?
 3. I / not / go / to lớn school / on weekends.
 4. John’s girlfriend / now / wear / a red T-shirt.
 5. They / lượt thích / beer or wine?
 6. What / he / usually / vì thế / at night?
 7. The teacher / never / lose / his temper.
 8. Why / you / listen / to lớn music / loudly now?
 9. They / ask / a / woman / about / the / way / the / railway / station.
 10. My / father / water / some plants / the / garden.

4. Đáp án bài xích luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài 1: 

 1. is singing
 2. go
 3. like 
 4. doesn’t like
 5. are staying
 6. reads
 7. is running
 8. listens 
 9. isn’t listening
 10. is 
 11. is 
 12. is watching
 13. are

Bài 2: 

Xem thêm: áo em trắng quá nhìn không ra

 1. am writing
 2. seems
 3. are taking
 4. are losing
 5. am living
 6. is changing
 7. are building
 8. belongs
 9. don’t understand
 10. aren’t doing
 11. don’t care
 12. am thinking
 13. am appearing
 14. gets

Bài 3:

 1. doesn’t have
 2. comes
 3. is staying
 4. don’t drive
 5. go
 6. talking
 7. live
 8. lives
 9. Are
 10. am
 11. is playing
 12. am not talking
 13. does
 14. go 
 15. goes
 16. Are 
 17. are

Bài 4: 

 1. He often has breakfast late;
 2. Are you doing the housework at the moment?
 3. I vì thế not go to lớn school on weekends. I don’t go to lớn school on weekends.
 4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.
 5. Do they lượt thích beer or wine?
 6. What does he usually vì thế at night?
 7. The teacher never loses his temper.
 8. Why are you listening to lớn music loudly now?
 9. They are asking a woman about the way to lớn the railway station.
 10. My father is watering some plants in the garden.

Trên đó là tổ hợp ngữ pháp rưa rứa rộng lớn 50+ câu bài xích luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp tục kèm cặp đáp án. Babilala.vn kỳ vọng rằng các bạn sẽ hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bài xích đánh giá và nắm rõ kiến thức và kỹ năng của nhị thì này.