100 câu bài tập thì hiện tại đơn

banner ganh đua thu

Có thể các bạn chưa chắc chắn, thì Hiện bên trên đơn là thì thứ nhất tuy nhiên bất kể bàn sinh hoạt giờ Anh nào thì cũng đều trải qua chuyện của 12 thì vô tiếng Anh. Vì là thì ngữ pháp cơ bạn dạng nhất và sở hữu sự link cho tới những thì động kể từ không giống nên thì Hiện bên trên đơn rất cần phải được ghi ghi nhớ kỹ lưỡng.

Ngày ngày hôm nay, Luyện ganh đua IELTS Vietop tiếp tục khiến cho bạn tổ hợp lại kiến thức và kỹ năng tổng quan tiền hao hao cung ứng 100 câu bài xích luyện Thì thời điểm hiện tại đơn!

Bạn đang xem: 100 câu bài tập thì hiện tại đơn

100 câu bài xích luyện Thì thời điểm hiện tại đơn

Tổng quan tiền về thì Hiện bên trên đơn

Cấu trúc và tín hiệu nhận ra của thì Hiện bên trên đơn

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)
Cấu trúc động kể từ lớn beKhẳng định: S + am/is/are + O.
Phủ định: S + am/is/are not + O.
Nghi vấn: Am/is/are + S + O?
Cấu trúc động kể từ thườngKhẳng định: S + V(s/es) + O.
Phủ định: S + don’t/doesn’t + V(nguyên thể) + O.
Nghi vấn: Do/Does + S + V(nguyên thể) + O?
Dấu hiệu nhận biếtTrạng kể từ chỉ tần suất: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day, every week, every month (hàng ngày, sản phẩm tuần, sản phẩm tháng).
Các động kể từ thể hiện tại sự yêu thương – ghét: Love (yêu), Like (thích) = enjoy = fancy, Hate (ghét), Dislike (không thích)

Xem thêm:

Cách người sử dụng don’t và doesn’t

Thì thời điểm hiện tại đơn động kể từ lớn be vô giờ Anh kèm cặp bài xích tập

Cách người sử dụng thì Hiện bên trên đơn

HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)VÍ DỤ
Dùng nhằm mô tả một thực sự phân minh.Water freezes at 0 degrees. (Nước ngừng hoạt động khi 0 độ)
Diễn miêu tả một hành vi hoặc vấn đề xẩy ra lâu nhiều năm hoặc gần như là vĩnh viễn.I live in Vietnam. (Tôi sinh sống ở nước ta.)
Nói về sau này, dùng sau một số trong những trạng kể từ như: when, until, as soon as,…He’ll tự his housework when he gets trang chính. (Anh ấy tiếp tục thao tác làm việc căn nhà Khi anh ấy về cho tới căn nhà.)
Diễn miêu tả một thói quen thuộc mỗi ngày.I go lớn school at 7 a.m everyday. (Hàng ngày tôi đến lớp khi 7 giờ sáng sủa.)
Diễn miêu tả một chương trình, thời hạn biểu, plan vẫn biết trước.The plane leaves at 9a.m. (Máy cất cánh tiếp tục đựng cánh khi 9h sáng sủa.)

Xem ngay:

Vẽ sơ đồ gia dụng trí tuệ Thì thời điểm hiện tại đơn chỉ vô 5 phút

Phân biệt Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Quy tắc thêm thắt s/es vô Thì thời điểm hiện tại đơn và cách phát âm

Sau Khi ôn lại lý thuyết tổng quan tiền của thì Hiện bên trên đơn, chúng ta hãy nằm trong Vietop vận dụng vô thực hành thực tế 100 câu bài xích luyện sau đây nhé!

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. I often ______ (go) lớn the cinema on Sundays.
 2. ______ (she/play) hockey every week?
 3. They ______ (watch) TV every evening.
 4. ______ (he/be) a teacher?
 5. You ______ (find) the weather here hot.
 6. ______ (they/be) on the plane?
 7. Lisa ______ (drive) lớn work every day.
 8. Why ______(you/be) in Japan?
 9. I ______ (not/play) the violin very often.
 10. It ______ (not/be) too cold in the South of Vietnam.
 11. The ice ______(melt) when it’s outside the fridge.
 12. She ______(come) from Korea.
 13. We ______(not/be) so sánh late.
 14. ______(the cat/eat) fish?
 15. He ______ (play) basketball twice a week.
 16. Tommy rarely ______ (go) out with his family.
 17. They always ______ (teach) mạ new things.
 18. Linda ______(be) a teacher.
 19. David and Jeremy ______(swim) three times a month.
 20. How often ______(you/go) lớn school?
 21. Daniel ______ (fly) lớn London once a year.
 22. She never ______ (do) her housework.
 23. Liz ______ (try) lớn help her family.
 24. Timmy ______ (watch) this music show every night.
 25. Mr Brown ______(wash) the floor and Mrs Brown ______(wash) the dishes.
 26. How ______ (Taylor/fix) her car?
 27. How ______ (you/get dressed) when you go lớn work?
 28. What time ______(she/get up)?
 29. ______ (he/shave) often?
 30. Lux and Clove ______(not eat) meat.
 31. We ______ (not give up).
 32. ______ (he/smoke)?
 33. The bus ______ (come) at 7p.m.
 34. ______ (they/ not rest) enough?
 35. ______(your mother/bake) cakes? They ______(smell) good.
 36. I ______(love) eating ice-creams.
 37. She ______(be) such a beautiful girl.
 38. You really ______(need) lớn sleep.
 39. I ______(not speak) Chinese very often.
 40. Emily ______ (appear) very happy.

Xem thêm:

Bài luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

Bài luyện thể bị động

Bài luyện thì sau này đơn và sau này gần

Bài 2: Choose the correct verb from the list below lớn complete the following sentences. Put the verb in the correct khuông of Present Simple.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

visit   go tell work     like     hate     play live help be

want agree know smell   boil      fall       freeze      speak   hear   sell

 1. I ______ working. I don’t want lớn go lớn work.
 2. London ______ in England.
 3. Water ______ at 100 degrees.
 4. She often ______ lớn church on Sundays.
 5. Mary ______ down her xe đạp.
 6. David doesn’t ______ clearly about her.
 7. This ______ bad.
 8. They ______ their family once a month. 
 9. I just ______ them about this once.
 10. We ______ hard.
 11. I ______ eating grape candies. They taste sweet.
 12. Water ______ at 0 degrees.
 13. They ______ English.
 14. He ______ fruits and eggs.
 15. She ______ some sounds strange.
 16. I ______ lớn go out with my friends.
 17. You ______ the piano very well.
 18. I ______ in Vietnam.
 19. You ______ mạ a lot.
 20. They ______ with mạ.

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He / go lớn work / xe đạp / every day.
 2. I / not / think / you’re right.
 3. You / tự your homework?
 4. She / have / some milk / for / breakfast / the morning.
 5. They / practice speaking Spanish / everyday?
 6. You / read this book / twice a month.
 7. He / not / watch music shows.
 8. She / dance often?
 9. Where / you / come from?
 10. He / not / drink too much wine.
 11. How / they / travel lớn Japan?
 12. We / not / lượt thích / eat / salad.
 13. you / speak Vietnamese?
 14. What / you / buy in the supermarket?
 15. They / be / foreigners.
 16. When / she / study?
 17. Why / they / always water the plants?
 18. What / your mother / usually cook?
 19. I / not / wash the dishes / the evening.
 20. he / teach / in S.O.S village?
 21. They / not / work / late / on Mondays.
 22. It / hurt?
 23. Isabella / love / listen lớn K-pop.
 24. We / go / trang chính / at 8 p.m.
 25. Mike / not run rẩy / very fast.
 26. They / play / a lot.
 27. He / live / a big apartment?
 28. Why / Alice / sleep so sánh late?
 29. How many / students / your class / have?
 30. What time / she / go lớn school?
 31. Cars / have / wheels.
 32. I / not believe / you.
 33. He / study Japanese / at a night class.
 34. He / go skiing / every winter.
 35. They / walk lớn the station / every day.
 36. Where / she / often go / on Tuesdays?
 37. Sarah / say / this / all the time.
 38. We / be / number one!
 39. The baby / cry / every night.
 40. Why / they / not seem / so sánh happy?

Đáp án

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. go
 2. Does she play
 3. watch
 4. Is he
 5. find
 6. Are they
 7. drives
 8. are you
 9. don’t play
 10. is not
 11. melts
 12. comes
 13. are not
 14. Does the mèo eat
 15. plays
 16. goes
 17. teach
 18. is
 19. swim
 20. do you go
 21. flies
 22. does
 23. tries
 24. watches
 25. washes – washes
 26. does Taylor fix
 27. do you get dressed
 28. does she get up
 29. Does he shave
 30. don’t eat
 31. don’t give up
 32. Does he smoke
 33. comes
 34. Don’t they rest
 35. Does your mother bake – smell
 36. love
 37. is
 38. need
 39. don’t speak
 40. appears

Bài 2: Choose the correct verb from the list below lớn complete the following sentences. Put the verb in the correct khuông of Present Simple.

 1. hate
 2. is
 3. boils
 4. goes
 5. falls
 6. know
 7. smells
 8. visit
 9. tell
 10. work
 11. like
 12. freezes
 13. speak
 14. sells
 15. hears
 16. want
 17. play
 18. live
 19. help
 20. agree

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He goes lớn work by xe đạp everyday.
 2. I don’t think you’re right.
 3. Do you tự your homework?
 4. She has some milk for breakfast in the morning.
 5. Do they practice speaking Spanish everyday?
 6. You read this book twice a month.
 7. He doesn’t watch music shows.
 8. Does she dance often?
 9. Where tự you come from?
 10. He doesn’t drink too much wine.
 11. How tự they travel lớn Japan?
 12. We don’t lượt thích eating salad.
 13. Do you speak Vietnamese?
 14. What tự you buy in the supermarket?
 15. They are foreigners.
 16. When does she study?
 17. Why tự they always water the plants?
 18. What does your mother usually cook?
 19. I don’t wash the dishes in the evening.
 20. Does he teach in S.O.S village?
 21. They don’t work late on Mondays.
 22. Does it hurt?
 23. Isabella loves listening lớn K-pop.
 24. We go trang chính at 8 p.m.
 25. Mike doesn’t run rẩy very fast.
 26. They play a lot.
 27. Does he live in a big apartment?
 28. Why does Alice sleep so sánh late?
 29. How many students does your class have?
 30. What time does she go lớn school?
 31. Cars have wheels.
 32. I don’t believe you.
 33. He studies Japanese at a night class.
 34. He goes skiing every winter.
 35. They walk lớn the station every day.
 36. Where does she often go on Tuesdays?
 37. Sarah says this all the time.
 38. We are number one!
 39. The baby cries every night.
 40. Why don’t they seem so sánh happy?

Thực hành thêm thắt bài tập:

Lý thuyết và Bài luyện thụ động Thì thời điểm hiện tại đơn có đáp án

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Xem thêm: kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật

Bài luyện Thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ To be từ cơ bản đến nâng cao

Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn

Hy vọng rằng 100 câu bài xích luyện Thì thời điểm hiện tại đơn bên trên rất có thể khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về cấu tạo, tín hiệu nhận ra và cơ hội dùng của thì Hiện bên trên đơn (Present Simple Tense). Chúc chúng ta đoạt được thành công xuất sắc thì Hiện bên trên đơn phát biểu riêng rẽ và môn giờ Anh phát biểu chung!