tính giá trị biểu thức lớp 5

Bài tập luyện Tính độ quý hiếm biểu thức nâng lên lớp 5

Bài tập luyện Toán tính độ quý hiếm biểu thức nâng lên lớp 5 bao hàm những bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức trong những đề đua học viên xuất sắc lớp 5 sở hữu đáp án tất nhiên. Các bài xích tập luyện sau đây gom những em học viên ôn tập luyện sở hữu cách tiến hành bài xích hiệu suất cao nhất về dạng bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức ôn đua học viên xuất sắc, luyện đua Violympic đạt sản phẩm cao.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 5

1. Cách giải dạng Toán Tính độ quý hiếm biểu thức

1. Biểu thức không tồn tại lốt ngoặc đơn chỉ mất luật lệ nằm trong và luật lệ trừ (hoặc chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ chia) thì tớ triển khai những luật lệ tính bám theo trật tự kể từ ngược sang trọng nên.

Ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức không tồn tại lốt ngoặc đơn, sở hữu những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ triển khai những luật lệ tính nhân, phân tách trước rồi triển khai những luật lệ tính nằm trong trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8

= 1

3. Biểu thức sở hữu lốt ngoặc đơn thì tớ triển khai những luật lệ tính nhập ngoặc đơn trước, những luật lệ tính ngoài lốt ngoặc đơn sau

Ví dụ: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)

=25 x 141

=3525

2. Bài tập luyện nâng lên Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 5 sở hữu đáp án

Bài 1. a)Tính nhanh: \frac{4678 \times 4679+4680 \times 31+4648}{4680 \times 4679-4678 \times 4679}

b) Cho sản phẩm tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3

Hãy thêm thắt lốt ngoặc đơn nhập sản phẩm tính cơ sao cho tới sản phẩm là số đương nhiên nhỏ nhất?

(Đề Vòng 1 - PGD Quảng Trạch, Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

a) Tính nhanh:

\frac{4678 \times 4679+4680 \times 31+4648}{4680 \times 4679-4678 \times 4679}

\begin{aligned}
&=\frac{4678 \times 4679+(4679+1) \times 31+4648}{4679 \times(4680-4678)} \\
&=\frac{4678 \times 4679+4679 \times 31+31+4648}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4678 \times 4679+4679 \times 31+4679}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4679 \times(4678+31+1)}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4679 \times 4710}{4679 \times 2}=\frac{4710}{2}=2355
\end{aligned}

b) Cho sản phẩm tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3

Vậy để sở hữu sản phẩm nhỏ nhất tớ nên sử dụng luật lệ phân tách, tớ có: 492 (4 x 123) x (2 + 13) : 3

= 492 : 492 x 15 : 3

= 1 x 5 = 5

Bài 2. Viết những tổng sau kết quả của nhị quá số:

a) 242 + 286 + 66

b) 6767 + 5555 + 7878

(Đề Vòng 2 - PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

Viết những tổng sau kết quả của nhị quá số:

a) 242 + 286 + 66

= 11 x 22 + 11 x 26 + 11 x 6

= 11 x (22 + 26 + 6)

= 11 x 54

b) 6767 + 5555 + 7878

= 67 x 101 + 55 x 101 + 78 x 101

= 101 x (67 + 55 + 78)

= 101 x 200

Bài 3. Tính nhanh:

a) 50 x 24,5 + 49 x 24,5 + 24,5

b) \frac{7 \times  5 \times  12}{15 \times  8 \times  49}

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

Tính nhanh:

a) 50 x 24,5 + 49 x 24,5 + 24,5

= 24,5 x ( 50 + 49 + 1)

= 24,5 x 100 = 2450

b)

\begin{aligned}
&=\frac{1 \times  1 \times  3}{3 \times  2 \times  7} \\
&=\frac{1}{14}
\end{aligned}

Bài 4. Cho biểu thức : A = (60 x 2 + 120 ) : 4

B = (30 x 4 + 120 ) : 8

Không tính độ quý hiếm tuy nhiên độ quý hiếm của biểu thức này to hơn, vì như thế sao?

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 1999 - 2000)

Giải

Cho biểu thức : A = ( 60 x 2 + 120 ) : 4

B = ( 30 x 4 + 120 ) : 8

Vì: 60 x 2 = 30 x 4 nên số bị phân tách của nhị biểu thức tự nhau; số phân tách 4 < 8 bởi vậy A > B.

Bài 5. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) phẳng 2 cách: ( 27,8 + 16,4 ) x 5

b) phẳng cơ hội nhanh chóng nhất: (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 – 900 x 0,1- 9)

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 1999 - 2000)

Giải

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) phẳng nhị cách:

Cách 1: (27,8 + 16,4 ) x 5

= 44,2 x 5

= 221

= 221

Cách 2: (27,8 + 16,4 ) x 5

= 27,8 x 5 + 16,4 x 5

= 139 + 82

= 221

b) phẳng cơ hội nhanh chóng nhất:

(792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 – 900 x 0,1- 9)

= 792,81 x ( 0,25 + 0,75) x ( 99 – 90 - 9)

= 792,81 x 1 x 0 = 0

Bài 6. a) Tính độ quý hiếm biểu thức: 0,86 x 4,21 + ( 5,79 : 10 ) x 0,86 – 3,8

b) Tính nhanh: (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x ( 0,2 – 2 : 10) x 2001

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 2000 - 2001)

Giải

a) Tính độ quý hiếm biểu thức:

0,86 x 4,21 + (57,9 : 10 ) x 0,86 – 3,8

= 0,86 x 4,21 + 5,79 x 0,86 – 3,8

= 0,86 x (4,21 + 5,79) – 3,8

= 0,86 x 10 – 3,8

= 8,6 – 3,8 = 4,8

Xem thêm: / là phép toán thuộc nhóm

b) Tính nhanh:

(156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 – 2 : 10) x 2001

= (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 – 0,2) x 2001

= (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x 0 x 2001

= 0 ( Tích sở hữu 3 quá số sở hữu một quá số tự 0 nên tích tự 0)

Bài 7.

Câu 1: Tính sản phẩm rồi rút gọn gàng.

\text { a) } \frac{5}{6}-\frac{3}{4}

\text { b) } \frac{4}{7}: \frac{2}{3}

Câu 2: Tính độ quý hiếm biểu thức.

a) \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

b) \left(100-\frac{2}{5}\right): \frac{4}{7}

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 2000- 2001)

Giải

Câu 1: Tính sản phẩm rồi rút gọn gàng.

\text { a) } \frac{5}{6}-\frac{3}{4}

\begin{aligned}
&=\frac{20}{24}-\frac{18}{24} \\
&=\frac{2}{24}=\frac{1}{12}
\end{aligned}

\text { b) } \frac{4}{7}: \frac{2}{3}

\begin{aligned}
&=\frac{4}{7} \times \frac{3}{2} \\
&=\frac{12}{14}=\frac{6}{7}
\end{aligned}

Câu 2: Tính độ quý hiếm biểu thức.

a) \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

\begin{aligned}
&=\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{5}\right): \frac{1}{12} \\
&=\frac{11}{30}: \frac{1}{12} \\
&=\frac{11}{30} \mathbf{x} \frac{12}{1}=\frac{22}{5}=4 \frac{2}{5}
\end{aligned}

b) \left(100-\frac{2}{5}\right): \frac{4}{7}

\begin{aligned}
&=\left(\frac{2500}{25}-\frac{2}{25}\right): \frac{4}{7} \\
&=\frac{2498}{25}: \frac{4}{7} \\
&=\frac{2498 \times 7}{25 \times 4}=\frac{17486}{100}=174,86
\end{aligned}

Bài 8. Thực hiện nay tính độ quý hiếm biểu thức: 88 – 24 : 0,3 – ( 4,08 + trăng tròn,4 : 5 ) : 1,02

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 2001 - 2002)

Giải

Thực hiện nay tính độ quý hiếm biểu thức:

88 – 24 : 0,3 – ( 4,08 + trăng tròn,4 : 5 ) : 1,02

= 88 – 80 – ( 4,08 + 4,08 ) : 1,02

= 8 – 8,16 : 1,02

= 8 – 8 = 0

Bài 9. Với 4 chữ số 2 và những luật lệ tính hãy lập những sản phẩm tính sở hữu sản phẩm theo lần lượt là:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 2001- 2002)

Giải

Ta có: (2 + 2) – (2+ 2) = 0

(2 + 2) : (2+ 2) = 1

( 2: 2) +( 2: 2 ) = 2

(2 x 2) – ( 2: 2) = 3

2 x 2 x 2 : 2 = 4

(2 x 2) + (2 : 2) = 5

2 x 2 x 2 - 2 = 6

(2 x 2 ) + (2 x 2) = 8

22 : 2 – 2 = 9

2 x 2 x 2 + 2 = 10

Bài 10. a) Tính độ quý hiếm biểu thức sau rồi đánh giá độ quý hiếm cơ phân tách không còn cho tới những số này trong những số sau đây: 2; 3; 5.

(120 x 4 – 25 x 4) : (36 : 18)

b) Tính nhanh: \mathrm{M}=\frac{88986 \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325}

(Đề PGD Quảng Trạch, Quảng Bình năm học tập 2002- 2003)

Giải

a) ( 120 x 4 – 25 x 4 ) : (36 : 18)

= 4 x ( 120 - 25) : 2

= 4 x 95 : 2 = 380 : 2 = 190

190 phân tách không còn cho tới 2 và 5 ko phân tách không còn cho tới 3

b) Tính nhanh:

\mathrm{M}=\frac{88986 \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325}

\begin{aligned}
&M=\frac{(88985+1) \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325} \\
&M=\frac{88985 \times 2003+2003-678}{88985 \times 2003+1325} \\
&M=\frac{88985 \times 2003+1325}{88985 \times 2003+1325}=1
\end{aligned}

3. Bài tập luyện tự động luyện Tính độ quý hiếm biểu thức Toán lớp 5

Bài 1: Tính:

a. 70 - 49 : 7 + 3 x 6

b. 4375 x 15 + 489 x 72

c. (25915 + 3550 : 25) : 71

d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)

Bài 2: Tính:

a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97

b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

Bài 3: Viết sản phẩm số sở hữu sản phẩm tự 100:

a) Với 5 chữ số 1.

b) Với 5 chữ số 5.

Bài 4: Cho sản phẩm tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy thêm thắt lốt ngoặc đơn nhập sản phẩm tính cơ sao cho:

a) Kết ngược là nhỏ nhất sở hữu thể?

b) Kết ngược là lớn số 1 sở hữu thể?

Bài 5: Hãy điền thêm thắt lốt ngoặc đơn nhập biểu thức sau:

A = 100 - 4 x trăng tròn - 15 + 25 : 5

a) Sao cho tới A đạt độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm lớn số 1 là bao nhiêu?

b) Sao cho tới A đạt độ quý hiếm nhỏ nhất và độ quý hiếm nhỏ nhất này đó là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm độ quý hiếm số đương nhiên của a nhằm biểu thức sau có mức giá trị nhỏ nhất , độ quý hiếm nhỏ nhất này đó là bao nhiêu?

A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)

Bài 7: Tìm độ quý hiếm của số đương nhiên a nhằm biểu thức sau có mức giá trị lớn số 1, độ quý hiếm lớn số 1 này đó là bao nhiêu?

A = 2006 + 720 : (a - 6)

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức m x 2 + n x 2 + p x 2, biết:

a) m = 2006, n = 2007, p = 2008

b) m + n + p = 2009

Bài 9: Tính độ quý hiếm của biểu thức M, với a = 119 và b = 0, biết:

M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005)

Bài 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

Xem thêm: đúng ghi đ sai ghi s

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 5

Các bài xích tập luyện về mục chính tính độ quý hiếm biểu thức khác:

  • Cách giải bài xích Toán tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức
  • Bồi chăm sóc học viên xuất sắc môn Toán lớp 5: Biểu thức và luật lệ tính tương quan cho tới tính độ quý hiếm biểu thức

Bài tập luyện Toán tính độ quý hiếm biểu thức đua học viên xuất sắc lớp 5 là dạng Toán nâng lên nhập lịch trình phạm vi Toán nâng lên lớp 5 sở hữu những dạng bài xích tập luyện và đáp án cụ thể tất nhiên cho những em học viên lớp 4, lớp 5 gia tăng kỹ năng và kiến thức, không ngừng mở rộng những dạng Toán kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Hi vọng đó là tư liệu hữu ích cho những em học viên ôn đua học viên xuất sắc, ôn đua nhập lớp 6 hiệu suất cao. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.