tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2


Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta đem nó thời điểm hôm nay : Thường đem từng môn học tập từng nào chuyến vô tuần.

Tổng thích hợp đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh đem đáp án và câu nói. giải chi tiết

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Akiko. It's nice lớn talk lớn you again.

(Xin xin chào Akiko. Thật thú vị trình bày khi chuyện với chúng ta đợt nữa.)

    Nice lớn talk lớn you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thiệt thú vị khi rỉ tai với chúng ta, Nam à.)

b)  Are you at school? 

(Bạn ở ngôi trường cần không?)

Yes, I am. It's break time.

(Vâng, đích thị rồi. Nó là giờ đi ra chơi/giải lao.)

c)  Are you at school, too?

(Bạn cũng ở ngôi trường cần không?)

No, I'm at trang chính. I'm studying my English lesson.

(Không, bản thân trong nhà. Mình đang được học tập môn Tiếng Anh.)

d)  Good for you. How often tự you have English?

(Tốt cho chính mình. Quý khách hàng thông thường đem môn Tiếng Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tứ chuyến một tuần.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Lời giải chi tiết:

a) How often tự you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thông thường đem môn Âm nhạc không? - Mình học tập nó một chuyến một tuần.)

b) How often tự you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường đem môn Khoa học tập không? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

c) How often tự you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thông thường đem môn Tiếng Việt không? Mình học tập nó tứ chuyến một tuần.)

d) How often tự you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường đem môn Toán không? Mình học tập nó thường ngày học tập.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong trình bày.)

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta đem hôm này và bạn làm việc nó thông thường xuyên ra sao.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons tự you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm ni bạn làm việc từng nào môn? - Mình học tập tứ môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh và Khoa học tập.)

- How often tự you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm chuyến một tuần.)

- How often tự you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Việt như vậy nào? - Mình học tập nó năm chuyến một tuần.)

- How often tự you have English? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

- How often tự you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Khoa học tập như vậy nào? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.)

1. Mai has English ___________?

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________ today.

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________ today.

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths ____________.

a. every school day

b. four times a week

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often tự you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often tự you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons tự you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE. How about you? How many lessons tự you have today?

Akiko: Oh, It's a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It's nice lớn have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It's nice lớn talk lớn you again.

Akiko: Nice lớn talk lớn you, too, Mai. Do you have school today?

Xem thêm: câu gián tiếp tiếng anh

Mai: Yes, but not now. I'll go lớn school in the afternoon. How about you?

Akiko: I'm on holiday. How many lessons tự you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths and Art.

4. Tony: What subject tự you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often tự you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thông thường học tập môn giờ đồng hồ Anh ra sao, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó từng ngày Mai à.

Mai: Bạn đem mến môn giờ đồng hồ Anh không?

Akiko: Có chứ. Thế còn bạn? Quý khách hàng thông thường học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào?

Mai: Mình học tập nó tứ chuyến một tuần.

2. Akiko: Hôm ni bạn làm việc từng nào môn hả Nam?

Nam: Mình học tập tứ môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, âm thanh và Thể dục. Thế còn bạn? Quý khách hàng học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, thời điểm hôm nay là ngày nghỉ ngơi ở mặt mũi Nhật.

Nam: Tuyệt vượt lên trước. Thật là mến khi được nghỉ ngơi.

3. Mai: Chào Akiko. Rất mừng lại được rỉ tai với chúng ta.

Akiko: Mình cũng tương đối mừng khi được rỉ tai với chúng ta, Mai? Quý khách hàng đem cần đến lớp hôm nav không?

Mai: Có, tuy nhiên ko cần lúc này. Mình tiếp tục đến lớp vô giờ chiều. Thế còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Việt, Toán và Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn mến môn học tập nào là nhất, Quân?

Quan: Mình mến Toán. Thế còn chúng ta, Tony?

Tony: Mình cũng mến nó. Quý khách hàng thông thường học tập môn Toán với gia tốc như vậy nào?

Quan: Mình học tập nó từng ngày đến lớp. Thế còn bạn?

Tony: Ồ, bản thân học tập nó chỉ mất tứ chuyến một tuần thôi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai has English four times a week?

(Mai đem môn Tiếng Anh tứ chuyến một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam đem tứ môn học tập.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm ni Akiko vô kỳ nghỉ ngơi.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân đem môn Toán thường ngày học tập.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How many lessons tự you have today?

2. What's your favourite lesson?

3. How often tự you have your favourite lesson?

4. How often tự you have English?

5. Do you lượt thích English? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1. How many lessons tự you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm ni chúng ta đem từng nào môn học? - Tôi đem 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học tập và Tiếng Anh.)

2. What's your favourite lesson? - It's Maths.

(Môn học tập yêu thương mến của công ty là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often tự you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học tập yêu thương mến của công ty thông thường đem bao nhiêu lần? - Tôi đem nó thường ngày học tập.)

4. How often tự you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thông thường đem môn Tiếng Anh bao nhiêu lần? - Tôi đem nó tía chuyến một tuần.)

5. Do you lượt thích English? Why? / Why not? - Yes, I tự. Because I can talk lớn many people from different countries in the World.

(Bạn mến môn Tiếng Anh cần không? Tại sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi mến. Bởi vì như thế tôi có thể nói rằng chuyện với rất nhiều người kể từ những vương quốc không giống nhau bên trên toàn cầu.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong đùa.)

Slap the board.

(Vỗ vô bảng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới nhất

  1. Mai's school started in August. Trường của Mai chính thức học tập vô mon 8. 2. She goes lớn school every day except Saturday and Sunday. Cô ấy đến lớp thường ngày trừ loại Báy và Chủ nhật.

 • Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới nhất

  Nam: Oh, good. How many lessons tự you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

 • Ngữ pháp Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới nhất
 • Luyện tập luyện kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới nhất

  Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: đột biến điểm có các dạng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.