the stores will inevitably end up with each other to increase their market shares

Câu hỏi:

03/04/2023 4,097

C. competing

Bạn đang xem: the stores will inevitably end up with each other to increase their market shares

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Giải thích:

A. contest (v) tranh giành tài

B. contend (v) đấu tranh

C. competie (v) đối đầu, ghen tị đua

D. complete (v) trả thành

Dịch: Các cửa hàng chắc chắn rằng tiếp tục ngừng đối đầu cùng nhau nhằm tăng thị trường của tớ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I prefer going out for a meal đồ sộ staying at home page. I'd rather........

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

 C. but also

 D. need improving

Câu 3:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

Xem thêm: văn bản chiếc lược ngà

D. journalistic

Câu 4:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 5:

She is not a very nice girl. She seems đồ sộ enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 6:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

D. stopped

Câu 7:

The doctor recommended that she _________ a specialist about the problem.

A. đồ sộ see

B. see

C. sees

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân

D. seeing