looking back unit 9 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: looking back unit 9 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

1. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch bên dưới từng kể từ đích thị trong những câu.)

1. I'm from Viet Nam. My first/foreign language is Vietnamese.

2. She spoke English with a strong accent/intonation that I couldn't understand.

3. The Yorkshire dialect/language is one of many in England.

4. Most students learned English as their official/ second language.

5. Canada has two foreign/official languages: English and French.

Lời giải chi tiết:

1. first

2. accent

3. dialect

4. second

5. official

1. I'm from Viet Nam. My first  language is Vietnamese.

(Tôi tới từ VN. Tiếng u đẻ của tôi là giờ Việt.)

2. She spoke English with a strong accent  that I couldn't understand.

(Cô ấy phát biểu giờ Anh với hóa học giọng tôi ko thể hiểu.)

3. The Yorkshire dialect  is one of many in England.

(Từ khu vực Yorkshire là 1 trong những vô nhiều hình thức ngôn từ ở Anh.)

4. Most students learned English as their  second language.

(Hầu không còn học viên học tập giờ Anh như ngôn từ loại nhị.)

5. Canada has two official languages: English and French.

(Canada sở hữu ngôn từ chủ yếu thức: Anh và Pháp.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. 

(Đọc điều tuy nhiên phụ thân người nói tới việc phát biểu ngôn từ. Điền vô điểm trống trải với cùng một cụm kể từ vô khuông.)

can also get by

am reasonably good

picked up

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, so sánh I (1) ________ at English. I (2) ________ in French. We went lớn Paris last summer and I (3) ________ the basics.

also fluent in

can have a conversation

am bilingual

it's a bit rusty

I (4) ________ because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) ________ English because I work in a multinational company. I (6) ________ in Italian, but  (7) ________.

know a few words

can't speak a word

am quite bad at

To be honest, I (8) _________ languages. I (9) _________ of English that I learned from my grandfather, but I (10) _________ of anything else.

Lời giải chi tiết:

1. am reasonably good

2. can also get by

3. picked up

4. am bilingual

5. also fluent in

6. can have a conversation

7. it's a bit rusty

8. am quite bad at

9. know a few words

10. can't speak a word

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, so sánh I (1) am reasonably good at English. I (2) can also get by in French. We went lớn Paris last summer and I (3) picked up the basics.

I (4) am bilingual because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) also fluent in English because I work in a multinational company. I (6) can have a conversation in Italian, but (7) it's a bit rusty.

To be honest, I (8) am quite bad at languages. I (9) know a few words of English that I learned from my grandfather, but I (10) can't speak a word of anything else.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ trước tiên của tôi là giờ Việt tuy nhiên ở khu vực thôn tôi sinh sống có tương đối nhiều mái ấm gia đình người Anh, bởi vậy tôi tương đối tốt giờ Anh, tôi cũng biết một chút ít giờ Pháp. Tôi cho tới Paris ngày hè năm ngoái và tôi đang được học tập được những kể từ cơ bạn dạng. 

Tôi thành thục nhị loại giờ chính vì tía của tôi là kẻ Pháp u của tôi là kẻ Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thuộc giờ Anh chính vì tôi thao tác cho 1 doanh nghiệp lớn nhiều vương quốc. Tôi hoàn toàn có thể tiếp xúc vì chưng giờ Ý tuy nhiên còn vụng về về. 

Thành thiệt tuy nhiên phát biểu tôi thông thường về ngôn từ, tôi chỉ biết một vài ba kể từ giờ Anh tuy nhiên tôi đang được học tập kể từ ông tuy nhiên tôi ko thể phát biểu một kể từ này cả.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. 

(Viết lại những câu tại đây dùng những cụm kể từ vô ngoặc.)

1. I don't know any French. (speak a word)

(Tôi ko biết giờ Pháp.)

2. I learned a few words of English on holiday. (picked)

(Tôi đang được học tập một vài ba kể từ giờ Anh vô kỳ ngủ.)

3. My brother can speak Italian very well. (fluently)

(Anh trai tôi nói cách khác giờ Ý rất hay.)

4. I can speak both English and French perfectly. (bilingual)

(Tôi nói cách khác cả giờ Anh và giờ Pháp một cơ hội tuyệt đối.)

5. I speak enough German for holidays. (get by)

(Tôi phát biểu đầy đủ giờ Đức cho tới những ngày ngủ.)

6. I haven't practised my Russian for a long time. (rusty)

(Tôi dường như không thực hành thực tế giờ Nga của tôi vô một thời hạn lâu năm.)

Lời giải chi tiết:

1. I can't speak a word of French.

(Tôi ko thể phát biểu một kể từ giờ Pháp này.)

2. I picked up a few words of English on holiday.

(Tôi học tập lỏm được một vài ba kể từ giờ Anh khi chuồn ngủ đuối.)

3. My brother is fluent in English.

(Anh trai tôi thông thuộc giờ Anh.)

4. I am bilingual in English and French.

(Tôi thành thục cả nhị loại giờ Anh và Pháp.)

5. I can get by in German on holiday.

(Tôi hoàn toàn có thể học tập một không nhiều giờ Đức vô kỳ ngủ.)

6. My Russian is a bit rusty.

(Tiếng Nga của tôi hơi vụng về một chút ít.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the words from the box lớn complete sentences.

(Sử dụng kể từ vô khuông nhằm hoàn thành xong câu.) 

Xem thêm: al(no3)3

mistakes                          imitate                          corrects                          translate                          look up                          accent                          communicate                          guess

It's normal lớn have a(n) (1) ________ when we speak English. It's OK – other people can usually understand us. It's a good idea lớn listen lớn CDs or watch DVDs and try lớn (2) ________ other speakers lớn make your pronunciation better. If you see a new word and you don't know what it means, you can sometimes (3) ________ the meaning from words you know, or you can (4) ________ the word in a dictionary. A lot of good English learners try not lớn (5) ________ things from their first language. Translation is sometimes a good idea, but try lớn think in the foreign language if you can! It's normal lớn make (6) ________. When your teacher (7) ________ a mistake in your writing or speaking, think about it and try lớn see why it's wrong. But it's more important lớn (8) ________, so sánh don't be afraid lớn speak!

Phương pháp giải:

mistakes (n): lỗi lầm

imitate (v): bắt chước                         

corrects (v): sửa đúng                         

translate (v): biên dịch                         

look up (v): tra cứu                         

accent (n): giọng                         

communicate (v): gửi gắm tiếp                         

guess (v) đoán

Lời giải chi tiết:

1. accent 2. imitate 3. guess 4. look up
5. translate 6. mistakes 7. corrects 8. communicate

It's normal lớn have an (1) accent when we speak English. It's OK - other people can usually understand us. It's a good idea lớn listen lớn CDs or watch DVDs and try lớn (2) imitate other lớn make your pronunciation better. If you see a new word don't know what it means, you can sometimes (3) guess meaning from words you know, or you can (4) look up the in a dictionary. A lot of good English learners try not lớn (5) translate things from their first language. Translation is sometimes a idea, but try lớn think in the foreign language if you can! It's normal lớn make (6) mistakes. When your teacher (7) corrects a mistake in your writing or speaking, think about it and try lớn see wrong. But it's more important lớn (8) communicate, so sánh don't be afraid lớn speak!

Giải thích: 

(1) Mạo kể từ "a(an)" + danh kể từ số ít

(2) try + lớn V: nỗ lực thao tác gì 

(3), (4) can + V: hoàn toàn có thể thao tác gì

(5) try + not lớn V: nỗ lực ko thao tác gì

(6) Cụm từ: make mistakes (gây rời khỏi lỗi lầm)

(7) Chủ ngữ số không nhiều "teacher" + động kể từ tăng "-s"

(8) Cấu trúc: It's + adj + lớn V 

Tạm dịch:

Bình thông thường sở hữu hóa học giọng khi tất cả chúng ta phát biểu giờ Anh. Điều này cũng chất lượng - những người dân không giống thông thường hoàn toàn có thể hiểu tất cả chúng ta. Thật là phát minh chất lượng lúc nghe tới những CD hoặc coi DVD và nỗ lực làm theo người không giống nhằm phân phát âm chất lượng rộng lớn. Nếu các bạn gặp gỡ một kể từ tuy nhiên các bạn ko biết nghĩa chúng ta có thể thỉnh phảng phất đoán nghĩa kể từ những kể từ tuy nhiên các bạn biết hoặc chúng ta có thể tra tự vị. đa phần người học tập chất lượng giờ Anh ko cố dịch lịch sự giờ u đẻ của mình. Dịch thỉnh phảng phất  là một phát minh tuy nhiên  hãy nỗ lực nghĩ về về một nước ngoài ngữ không giống nếu như chúng ta có thể. Rất thông thường khi giắt lỗi. Khi nhà giáo của chúng ta chữa trị 1 lỗi sai vô văn phát biểu và ghi chép, hãy nghĩ về về nó và nhìn thấy khuôn mẫu sai. Nhưng cũng khá cần thiết khi tiếp xúc bởi vậy chớ lo ngại phát biểu.  

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Put the correct relative pronoun in each sentence.

(Đặt đại kể từ mối liên hệ đích thị vào cụ thể từng câu.) 

Example: That's the dog ate our dinner.

That's the dog which ate our dinner.

(Đó là chú chó đang được ăn tối của Cửa Hàng chúng tôi.)

1. Those are the stairs I broke my arm.  

_________________

2. There's a cửa hàng you can buy English books and CDs.

_________________

3. The English couple live next lớn us can get by in Vietnamese.

_________________

4. There's a cửa hàng near my house sells cheap DVDs.

_________________

5. Look up the new words in the dictionary has just been published by Oxford University Press.    

_________________

Lời giải chi tiết:

1. Those are the stairs where I broke my arm.

(Đây là những bậc thang tuy nhiên tôi đang được gãy tay.)

2. There's a cửa hàng where you can buy English books and CDs.

(Có một siêu thị chúng ta có thể mua sắm sách CD giờ Anh.)

3. The English couple who/that live next lớn us can get by in Vietnamese.

(Cặp phu nhân ông xã người Anh sinh sống cạnh căn nhà Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp xúc chút giờ Việt.)

4. There's a cửa hàng near my house which/that sells cheap DVDs.

(Có một siêu thị ngay sát nhà đất của tôi cung cấp DVD cực kỳ rẻ rúng.)

5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

(Tra kể từ mới mẻ vô tự vị này đã và đang được xuất bạn dạng vì chưng Oxford University Press.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Choose A-E lớn complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

(Chọn A-E nhằm hoàn thành xong bài xích hội thoại bài xích hội thoại tại đây. Thực hành bài xích hội thoại với các bạn nằm trong học tập.)

A. I can speak English comfortably in almost any situation.

B. I often listened lớn CDs and imitated the pronunciation.

C. Not at all.

D. That's right!

E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Minh: (1) ___________

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Minh: (2) ___________

Long: How vì thế you feel about your level of English now?

Minh: (3) ___________

Long: Really? What things did you vì thế lớn improve your English outside class?

Minh: (4) ___________

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) ___________

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

(Mình nghe rằng các bạn thi đua IELTS được 8.0 hả?)

Minh: (1) D. That’s right!

(Đúng vậy!)

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

(Chúc mừng nha! Quý Khách hoàn toàn có thể share với bản thân tay nghề học tập giờ Anh được không?)

Minh: (2) C. Not at all.

(Không sở hữu chi.)

Long: How vì thế you feel about your level of English now?

(Bạn cảm nhận thấy thế này về chuyên môn giờ Anh của chúng ta bây giờ?)

Minh: (3) A. I can speak English comfortably in almost any situation.

(Mình nói cách khác giờ Anh tự do thoải mái vô đa số bất kể trường hợp này.)

Long: Really? What things did you vì thế lớn improve your English outside class?

(Thật sao? Quý Khách đã từng gì nhằm trau dồi giờ Anh ngoài lớp học?)

Minh: (4) E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

(Mình nghe và hiểu nhiều. Mình kết các bạn và thực hành thực tế phát biểu giờ Anh với những người bạn dạng xứ.)

Long: And how did you improve your pronunciation?

Xem thêm: since the world has become industrialized

(Và các bạn đang được trau dồi phân phát âm như vậy nào?)

Minh: (5) B. I often listened lớn CDs and imitated the pronunciation.

(Mình thông thường nghe CD và làm theo phân phát âm của mình.)