khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm

Câu hỏi:

16/08/2019 75,176

Bạn đang xem: khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm

B. chuyển trở nên blue color.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

NH3 + H2O ⇄  NH4+OH

⇒ Dung dịch NH3 có tính bazơ nên thực hiện xanh lơ quỳ tím.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những ion nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+.

B. Na+, K+, OH-, HCO3-.

C. K+, Ba2+, OH-, Cl-.

D. Ca2+, Cl-, Na+, CO32-.

Câu 2:

Cho mặt hàng những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, CrCl3. Số hóa học vô mặt hàng tính năng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo nên trở nên kết tủa là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3:

Cho hỗn hợp những chất: Ca(HCO3)2, NaOH, (NH4)2CO3, KHSO4, BaCl2. Số phản xạ xẩy ra Khi trộn hỗn hợp những hóa học cùng nhau từng song một là

A. 6.

B. 7.

Xem thêm: trong phong trào dân chủ 1936 đến 1939 nhân dân việt nam đã

C. 8.

D. 9.

Câu 4:

Có những dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ sử dụng hóa hóa học này tại đây rất có thể nhận thấy được những dung dịch trên?

A. NaOH dư.

B. AgNO3.

C. Na2SO4.

D. HCl.

Câu 5:

Chất này tại đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CH3COOH.

B. KOH.

C. HCl

D. NaCl.

Câu 6:

Dãy bao gồm những hóa học đều là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

Xem thêm: công thức cường độ âm

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.