hướng chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trồng trọt ở đồng bằng sông hồng là

Cho bảng số liệu:
XUẤT KHẨU,NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MA-LAI-XI-A
Đơn vị:Ty tự la Mỹ
(Nguồn:Niên rời tổng hợp VN 2020,NXB Thống kê,2021)
Theo bảng số liệu,cho thấy Ma-lai-xi-a xuất siêu lớn số 1 nhập năm này sau đây?

B

Năm 2018.

Xem thêm: al(no3)3

C

Xem thêm: văn bản chiếc lược ngà

Năm năm 2016.

D

Năm 2019.