her style of dress was conservative

Câu hỏi:

20/08/2022 5,221

Bạn đang xem: her style of dress was conservative

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in the following question

Her style of dress was conservative. She never wears items that are too tight, short or low-cut.

C. traditional

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn C

Kiến thức: Từ đồng nghĩa
conservative (adj): truyền thống
A. high-fashion: năng động sành điệu
B. up vĩ đại date: kịp thời
C. traditional (adj): truyền thống
D. trendy (adj): theo đuổi xu hướng
Tạm dịch: Phong cơ hội ăn diện của cô ý ấy vẫn mang ý nghĩa truyền thống cuội nguồn. Cô ấy ko lúc nào khoác những đồ dùng nhưng mà quá chật, cụt, hoặc hạn chế cụt.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

There has been a hot debate among the scientists relating vĩ đại the pros and cons of using robotic probes vĩ đại study distant objects in space.

A. problems and solutions

B. causes and effects

C. solutions and limitations

D. advantages and disadvantages

Câu 2:

I looked the word up in the dictionary vĩ đại refresh my ________ of its exact meaning.

A. brain

B. mind

C. thoughts

D. memory

Câu 3:

I don’t mind walking long distances, because I know it ________ má good.

A. does

Xem thêm: giờ quốc tế được tính theo múi giờ số mấy

B. plays

C. gets

D. gives

Câu 4:

Andrew is a very disciplined employee. He ________ great importance vĩ đại coming vĩ đại work in time.

A. affixes

B. attaches

C. admits

D. attributes

Câu 5:

His second venture, a software firm, is booming and will soon be ready vĩ đại take on more staff.

A. adopt

B. dismiss

C. prepare

D. employ

Câu 6:

You won’t be penalized for venturing a guess, ví be sure not vĩ đại leave any questions unanswered.

A. rewarded

B. punished

C. motivated

Xem thêm: chuyển hóa năng lượng là gì

D. discouraged