este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

Câu hỏi:

01/09/2021 17,173

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

D. CH3COOC3H7

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung giá buốt m gam láo thích hợp X bao gồm Mg, Al, Cu vô O2 dư, nhận được 16,2 gam láo thích hợp Y bao gồm những oxit. Hoà tan không còn Y bởi lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, nhận được hỗn hợp chứa chấp 43,2 gam láo thích hợp muối bột trung hoà. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 13,0

B. 10,3

C. 9,4

D. 9,8

Câu 2:

Khi thủy phân không còn 3,35 gam láo thích hợp X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên vừa phải đầy đủ 0,05 mol NaOH, nhận được một muối bột và láo thích hợp Y bao gồm nhì ancol củng mặt hàng đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y vô O2 dư, nhận được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,80

B. 2,25

C. 1,35

D. 3,15

Câu 3:

Cho những polime sau: poli(vinyl clorua). poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6.Số polime được pha chế bởi phản xạ trùng dừng là

A. 3

B. 2

Xem thêm: chuyển hóa năng lượng là gì

C. 4

D. 1

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) được pha chế bởi phản xạ trùng hợp

B. Trùng thích hợp axit ε-amino caproic nhận được policaproamit

C. Polietilen được pha chế bởi phản xạ trùng ngưng

D. Poli(etylen terephtalat) được pha chế bởi phản xạ trùng hợp

Câu 5:

Cho 6,4 gam Cu ứng dụng không còn với hỗn hợp HNO3 quánh, dư thì nhận được V lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 1,12 lít

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Anilin là hóa học khí tan nhiều vô nước

B. Dung dịch glyxin thực hiện quỳ tím đổi màu đỏ

C. Gly-Ala-Ala với phản xạ color biure

Xem thêm: tiến hành các thí nghiệm sau

D. Phân tử Gly-Ala với tứ nguyên vẹn tử oxi