1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

avatar

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: 1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án:

10 phút

Giải mến công việc giải:

1/6*60=10

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4.8

4 vote

avatar

Đáp án: 10 phút

Xem thêm: gọi s là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m

Giải mến công việc giải:

Đổi : 1 giờ = 60 phút

60 x 1/6 = 60/6 = 10 (phút)

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Bổ sung kể từ chuyên nghiệp gia

Đáp án:

$\dfrac16$ giờ là 10 phút 

Giải mến công việc giải:

1 giờ = 60 phút

1 giờ chia thành 6 phần đều nhau, thì $\dfrac16$ giờ là một trong những phần bởi nhau

Xem thêm: điểm giống nhau về tự nhiên của vùng ven biển phía đông trường sơn nam và vùng tây nguyên là

Vậy $\dfrac16$ giờ là:

60 phút:6=10 phút