the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

Câu hỏi:

15/09/2022 9,460

Bạn đang xem: the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

B. package

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích là: B

Giải thích: Cụm kể từ cố định: package holidays: chuyến hành trình đầy đủ gói

Dịch: Các điểm đến chọn lựa phổ cập nhất cho những kỳ ngủ toàn bộ là Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My favorite part of England is Cornwall. There's some absolutely beautiful ____ there.

A. nature

B. signs

C. scenery

D. views

Câu 2:

When I'm on holiday, I enjoy ____.

A. getting sunburnt

B. getting sunstroke

C. having a sunbath

D. sunbathing

Câu 3:

One day when I'm rich and famous, I'm going lớn go on a round-the-world ____.

A. cruise

B. sail

Xem thêm: tính diện tích hình chữ nhật lớp 3

C. self-catering

D. survival

Câu 4:

“I'm not hot. I'm absolutely roasting” – “____”

A. You lucky thing! I'm sure you'll enjoy it.

B. Let's go and cool down in the sea.

C. You'll get a lovely suntan.

D. Maybe you've got a sun stroke.

Câu 5:

You can save money by choosing a ____ holiday.

A. do-it-yourself

B. self-catering

C. self-study

D. survival

Câu 6:

There's a path that ____ out of the village lớn a beautiful 14th-century church.

A. follows

B. moves

C. takes

D. leads

Xem thêm: học viện kỹ thuật quân sự điểm chuẩn