chú đại bi tiếng việt chữ to

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật thưa Chú Đại bi là thần chú quảng đại như ý, thần chú vô lo ngại đại bi, thần chú cứu vãn khổ sở. Trì chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc.

Thần chú này tự Quan Thế Âm Bồ tát nói. Muốn trì chú này thì cần vạc Bồ Đề tâm, kính lưu giữ trai giới, tâm luôn luôn đồng đẳng với từng loại và cần trì tụng liên tiếp.

Bạn đang xem: chú đại bi tiếng việt chữ to

HIỂU BIẾT VỀ CHÚ ĐẠI BI

1. Chú Đại bi là gì?

Link nội dung bài viết Chú Đại bi là gì

2. Ý nghĩa của Chú Đại bi

Link nội dung bài viết ý nghĩa sâu sắc Chú Đại bi là gì

3. Hướng dẫn cơ hội trì tụng chú Đại bi ngắn ngủn gọn

Link phía dẫn

4. Những quyền lợi khi trì tụng Chú Đại bi

Những quyền lợi khi trì tụng Chú Đại bi ko cần thiết suy nghĩ bàn. Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, tự ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành, không trở nên 15 loại hoạnh tử bức kinh hồn....

Link cụ thể để hiểu quyền lợi bất khả tư nghị của Chú Đại bi

Chú Đại bi Tiếng Việt

Đây là bản chú đại bi dịch kể từ âm tiếnng Phạn rời khỏi âm Hán rời khỏi âm Việt được dùng đầu tiên trong số những Kinh điển và nghi tiết tụng niệm phổ thông bên trên VN và hải nước ngoài. 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô lo ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát rời khỏi domain authority, nhân tình đề tát đỏa bà domain authority, ma mãnh ha tát đỏa bà domain authority, ma mãnh ha mũ chào mào ni ca domain authority.

Án tát bàn rời khỏi trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, nó mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì hê rị, ma mãnh ha bàn nhiều rơi mế, tát bà a tha bổng đậu du vì thế, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma mãnh bà già cả, ma mãnh trừng trị đạt đậu, đát điệt tha bổng.

Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, ma mãnh ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma mãnh rời khỏi ma mãnh rời khỏi, ma mãnh hê ma mãnh hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông chừng lô chừng lô, trừng trị xà domain authority đế, ma mãnh ha trừng trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi.

Mạ mạ trừng trị ma mãnh rời khỏi, mục đế lệ, nó hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi, trừng trị rơi trừng trị sâm, Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô, ma mãnh rời khỏi hô lô hô lô hê rị, tao rời khỏi tao rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, nhân tình đề dạ, nhân tình đề dạ, nhân tình đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu rời khỏi cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, phụ vương dạ ma mãnh mãng cầu, tao bà ha.

Tất đà dạ, tao bà ha.

Ma ha vớ đà dạ, tao bà ha.

Tất đà du nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tao bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì, tao bà ha.

Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tao bà ha.

Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tao bà ha.

Ta bà ma mãnh ha, a vớ đà dạ, tao bà ha.

Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tao bà ha.

Ba đà ma mãnh yết vớ đà dạ, tao bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ, tao bà ha.

Ma bà lị thắng yết rời khỏi dạ, tao bà ha.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu, nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng rời khỏi dạ, tao bà ha.

Án, vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ tao bà ha. (3 chuyến khi trì thay đổi cuối cùng)

84 câu chú đại bi phân tách theo đuổi từng câu mang đến dễ dàng học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 chuyến )

Thiên thủ thiên nhãn vô lo ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da

2. Nam Mô A Rị Da

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da

7. Án

8. Tát Án Ra Phạt Duệ

9. Số Đát Na Đát Tỏa

10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì

13. Hê Rị Ma Ha Án Đa Sa Mế

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng

16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già

17. Ma Phạt Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha

19. Án A Bà Lô Hê

20. Lô Ca Đế

21. Ca Ra Đế

22. Di Hê Rị

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa

24. Tát Bà Tát Bà

25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế

30. Đà Ra Đà Ra

31. Địa Rị Ni

Xem thêm: cách tạo tài khoản facebook

32. Thất Phật Ra Da

33. Giá Ra Giá Ra

34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra

35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê

37. Thất Na Thất Na

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

39. Phạt Sa Phạt Sâm

40. Phật Ra Xá Da

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

43. Ta Ra Ta Ra

44. Tất Rị Tất Rị

45. Tô Rô Tô Rô

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ

48. Di Đế Rị Dạ

49. Na Ra Cẩn Trì

50. Địa Rị Sắc Ni Na

51. Ba Dạ Ma Na

52. Ta Bà Ha

53. Tất Đà Dạ

54. Ta Bà Ha

55. Ma Ha Tất Đà Dạ

56. Ta Bà Ha

57. Tất Đà Du Nghệ

58. Thất Án Ra Dạ

59. Ta Bà Ha

60. Na Ra Cẩn Trì

61. Ta Bà Ha

62. Ma Ra Na Ra

63. Ta Bà Ha

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

65. Ta Bà Ha

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ

67. Ta Bà Ha

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ

69. Ta Bà Ha

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ

71. Ta Bà Ha

72. Na Ra Cẩn Trì Án Dà Ra Dạ

73. Ta Bà Ha

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ

75. Ta Bà Ha

76. Nam Mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da

77. Nam Mô A Rị Da

78. Bà Lô Yết Đế

79. Thước Án Ra Dạ

80. Ta Bà Ha

81. Án Tất Điện Đô

82. Mạn Đà Ra

83. Bạt Đà Dạ

84. Ta Bà Ha ( Lặp lại 3 chuyến kể từ câu Chú 81 cho tới 84 khi quý khách trì thay đổi cuối cùng).

Chú đại bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’var ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.

Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari. Basha basham prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.

Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.

Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Cùng chư vị độc giả,

Cùng Từ điển Phật học tập đang được update lên trang web, Cổng vấn đề Phật giáo VN kể từ ngày hôm nay bố trí và mang đến đăng lên lên phía trên nhiều cỗ Kinh Phật nhằm mục tiêu mục tiêu hoằng truyền chánh pháp cho tới từng mái ấm. Ban chỉnh sửa mừng cuống share những cỗ Kinh Phật giờ đồng hồ Việt này và tối ưu tài liệu này vì thế một thuật toán PC.

Hôm ni, công ty chúng tôi van nài reviews phiên bản Kinh Phật thứ nhất được thuật toán tối ưu là phiên bản full Kinh Pháp cú có khoảng gần 9.000 kể từ kèm cặp giành minh hoạ.

Tuần tự động, công ty chúng tôi tiếp tục đăng lên những phiên bản Kinh Phật giờ đồng hồ Việt từ rất nhiều mối cung cấp dịch, những mái ấm xuất phiên bản không giống nhau nhằm độc giả được trì tụng đơn giản và dễ dàng.

Xem thêm: xét học bạ tài nguyên và môi trường tphcm

 Lần lượt cho tới đấy là Kinh Dược sư, Kinh Phổ Môn, Chú Đại bi, Kinh Địa tạng....

 Lan toả Kinh Phật là trách cứ nhiệm của công ty chúng tôi nhập hành trình dài tạo nên nhiều lợi lạc này.

 Xin trân trọng thông tin.

  •  KINH PHÁP CÚ KÈM HÌNH ẢNH MINH HOẠ